Van een zakelijke afnemer mag dat deze zichzelf ervan vergewist of aansluiting past bij gebruik

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Zorgplicht    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 200272/204901

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De aangeslotene is van mening dat ze een te zware elektriciteits- en gasaansluiting had, waardoor zij schade heeft geleden. De aangeslotene is van mening dat het energiebedrijf haar zorgplicht heeft geschonden door dit niet kenbaar te maken. De commissie is het niet eens met de aangeslotene. Van een zakelijke afnemer mag volgens de commissie worden verwacht dat deze zichzelf ervan vergewist of de aansluiting past bij diens gebruik. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Energie zakelijk (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 21 april 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De verbruiker/aangeslotene heeft de klacht voorgelegd aan het bedrijf.

Het geschil betreft de zwaarte van de aansluiting van de consument.

Standpunt van de verbruiker/aangeslotene
Voor het standpunt van de verbruiker/aangeslotene verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De aangeslotene heeft op enig moment ontdekt dat ze een te zware elektriciteits- en gasaansluiting had voor haar gebruik. De aanbieder heeft de aangeslotenen daar nooit op gewezen. Daarmee heeft de aanbieder volgens de aangeslotene haar zorgplicht geschonden. De aangeslotene geeft aan ongeveer € 28.000,– teveel te hebben betaald in 22 jaar tijd.

Standpunt van het bedrijf
Voor het standpunt van het bedrijf verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De aanbieder is in 2010 energie gaan leveren aan het op het betreffende adres gevestigde bedrijf dat een industriefunctie had. De zwaarte van de aansluiting is destijds bepaald door de netbeheerder ([naam]). De aanbieder heeft voor [naam] de kosten met betrekking tot de aansluiting geïncasseerd maar heeft geen invloed op de hoogte van die kosten. In 2018 is een nieuw leveringscontract gesloten op hetzelfde adres met een andere onderneming. Op de betreffende aanmeldbevestiging staat vermeld dat de netbeheerkosten betrekking hebben op een aansluiting van 3x50A / 25m3 per uur.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het betreft hier een levering aan een zakelijke partij. De aangeslotenen stelt zich op het standpunt dat op de energieleverancier een zorgplicht rust om bij te houden of het energieverbruik zich verhoudt met de zwaarte van de aansluiting waarvoor de aangeslotene in het verleden heeft gecontracteerd. Een dergelijke zorgplicht volgt echter niet uit de wet en evenmin uit de redelijkheid en de billijkheid. Van een zakelijke afnemer mag worden verwacht dat deze zichzelf ervan vergewist of de aansluiting past bij diens gebruik. Dit is wellicht anders indien de aanbieder de aangeslotene bij het aangaan van de overeenkomst verkeerd heeft geïnformeerd of geadviseerd. Dat is echter in dit geval niet gebleken.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de verbruiker/aangeslotene verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie zakelijk, bestaande uit de heer mr. H.F.R. van Heemstra, voorzitter, de heer R.A. Timmer, de heer J.H.L. den Otter, leden, op 21 april 2023