Van makelaar kan niet worden verwacht dat hij tot op straatniveau weet welke huizen overlast zullen hebben van vliegtuiglawaai.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57600

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de uitvoering van een opdracht tot bemiddeling bij aankoop van een woning.   De consument heeft in maart 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik woonde in [woonplaats] en wist van het bestaan van het vliegveld. Ik maak daar zelf trouwens voor mijn werk geregeld gebruik van. Ik wilde een woning kopen in [het noorden van de woonplaats].   Voor mij was belangrijk dat er niet te veel omgevingslawaai zou zijn en dat ondernemer wist dat. Aanvankelijk was ik geïnteresseerd in [de straat]. Er is zelfs een mondelinge overeenkomst gesloten, maar uiteindelijk heb ik dat toch niet gedaan. Vervolgens raakte ik geïnteresseerd in [een andere straat] en dat heb ik gekocht. Al snel bleek dat ik daar veel meer last had van vliegtuiglawaai dan ik had verwacht en ook meer dan in [de vorige straat]. Ik schat dat er dagelijks wel 40 vliegtuigen overkomen. Deze komen op vrij korte afstand langs en vliegen soms zelf boven de wijk. Ze maken veel lawaai waar ik ook binnenshuis last van heb. Het gaat vooral om burgervliegtuigen. De ondernemer had mij wel verteld over militair vliegverkeer maar dat valt juist wel mee. Het klopt dat ik voordat ik de woning kocht wij nog in de buurt hebben geïnformeerd naar geluidsoverlast van diverse bronnen. Het lawaai van de [verkeersweg] is niet waar het mij om gaat; het gaat echt om lawaai van vliegtuigen. Ik heb de ondernemer ingeschakeld om mij tegen dat soort risico’s te beschermen. Dat heeft de ondernemer dus niet goed gedaan.   Voor het overige verwijst de commissie naar het dossier, waarin het standpunt van de consument uitgebreider uit de doeken is gedaan.   De consument verlangt schadevergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij waren het juist die de kwestie van de eventuele geluidsoverlast hebben aangekaart. Wij hebben lukraak bij huizen in de buurt aangebeld om te vragen hoe de bewoners eventuele geluidsoverlast ervoeren. Vervolgens heeft de consument de woning gekocht.   Dat de afwezigheid van elke vorm van geluidsoverlast doorslaggevend was voor de consument heeft hij ons nooit duidelijk gemaakt. In dat geval hadden we deze buurt niet geadviseerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het behoort tot de taak van een makelaar die een aspirant koper begeleid bij de aankoop van een woning dat hij deze eventueel waarschuwt voor bepaalde problemen waaraan die koper nog niet heeft gedacht, adviseert, eventueel bepaalde keuzes afraadt althans de mogelijk nadelige gevolgen daarvan benoemt, en zo meer. De keuze ligt echter uiteindelijk bij de klant. Naarmate blijkt dat deze zich meer zelf in de voor hem relevante problematiek heeft verdiept, is minder snel ruimte voor het oordeel dat de makelaar in zijn begeleidende taak tekort is geschoten.   Van de makelaar kan niet worden verwacht dat hij tot op straatniveau weet welke huizen meer dan wel minder overlast zullen hebben van vliegtuiglawaai. De consument zelf had ook onderzoek verricht en wist dat er een luchthaven in de nabijheid was gesitueerd.   Van onjuiste informatie welke de ondernemer zou hebben verschaft is niet gebleken.   Bij deze stand van zaken kan niet aan de ondernemer een tekortkoming verweten worden en kan het gegeven dat de woning op dit punt tegenvalt, niet aan de ondernemer worden toegerekend.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 11 oktober 2011.