Vanwege overlast kermis voldeed de gehuurde bungalow niet aan hetgeen de consument mocht verwachten.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overlast    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96881

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 20 juli tot 3 augustus 2015 voor een bedrag van € 707,00.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument en haar gezin hebben gedurende hun verblijf op het park veel overlast gehad van een op het park opgestelde kermis die dagelijks geopend was van 13.00 uur tot 00.00 uur.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De vakantiebungalow die de consument direct na aankomst had betrokken, bleek niet kindvriendelijk. Bovendien was er een wespennest onder die bungalow. Op verzoek van de consument heeft de ondernemer haar toen een andere bungalow aangeboden welk aanbod de consument heeft aanvaard.  Deze bungalow stond aan een speelterrein. Dicht bij die bungalow was een kermis opgesteld die dagelijks geopend was van 13.00 uur tot middernacht. De consument en haar gezin – vrouw, man en drie kinderen waarvan de jongste ongeveer zes maanden oud – hadden veel last van het lawaai van de kermis. Er werd veel herrie geproduceerd. De consument heeft daarover bij herhaling geklaagd bij de ondernemer en gevraagd of de muziek eerder kon stoppen. Dat was voor de ondernemer onbespreekbaar. Ook heeft de ondernemer het verzoek van de consument om een andere bungalow, verder weg van het kermislawaai, afgewezen. Ook andere gasten hebben geklaagd over het lawaai.
De consument was vóór haar verblijf op de camping niet op de hoogte van de kermis op het terrein van de ondernemer. Vanwege de overlast van de kermis heeft de consument vanaf het terrein van de ondernemer elders een vakantieverblijf geboekt. Daarheen is zij op 25 juli 2015 is vertrokken.

De consument verlangt restitutie van de betaalde huur.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens haar eigen opgave heeft de consument eerst op 1 augustus 2015 haar klachten kenbaar gemaakt. Het had op haar weg gelegen haar ongenoegen op de dag van aankomst of de dag erna kenbaar te maken teneinde de ondernemer in de gelegenheid te stellen de eventuele klachten weg te nemen. Volgens een e-mailbericht van de parkbeheerder duurde het geluid van de kermis tot 22.00 uur. Bovendien heeft de consument kort na aankomst op het park de voor haar gereserveerde bungalow omgeboekt naar een andere bungalow die naar de consument wist dicht in de buurt van de kermis lag. De consument heeft de ondernemer niet in de gelegenheid gesteld iets te doen aan haar klachten.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft overgelegd een kennelijk van de ondernemer afkomstige of door deze verspreide folder waarop staat vermeld met betrekking tot de kermis op het terrein van de ondernemer in de hier aan de orde zijnde periode “alle dagen geopend van 13.00 tot 00.00 uur”. In het licht van deze vermelding heeft de ondernemer onvoldoende weersproken dat de kermis ten tijde van het verblijf van de consument op de camping open was tot 00.00 uur. Behoudens bijzondere omstandigheden die de ondernemer niet heeft gesteld en die evenmin gebleken zijn, hoefde de consument bij het sluiten van de overeenkomst met de ondernemer niet erop bedacht te zijn dat tot middernacht kermislawaai op het terrein hoorbaar zou zijn. Voldoende aannemelijk is geworden dat dit lawaai ernstige overlast heeft opgeleverd voor de consument en haar gezin met jonge kinderen.
De ter zitting toegelichte stelling van de consument dat deze al tijdens haar verblijf bij herhaling heeft geklaagd over het kermislawaai, heeft de ondernemer niet weersproken zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan. Door die klachten heeft de consument de ondernemer in de gelegenheid gesteld alsnog de overeenkomst deugdelijk na te komen. De commissie verwerpt de stelling van de ondernemer dat de consument door de aanvankelijk gereserveerde bungalow te ruilen voor een bungalow die dichter bij de kermis was gelegen, bewust eventuele overlast heeft aanvaard. De ondernemer heeft immers niet betwist dat, zoals de consument ter zitting heeft betoogd, de aanvankelijk gereserveerde bungalow vanwege de ligging bij of boven een sloot en de aanwezigheid van een wespennest onder de bungalow, niet of minder geschikt was voor vakantie met kleine kinderen. Verder geldt dat de consument erop rekenen mocht dat zij op het terrein van de ondernemer geen ernstige geluidoverlast van de daar aanwezige kermis zou hebben.

Naar het oordeel van de commissie voldeed de gehuurde bungalow vanwege het kermislawaai niet aan hetgeen de consument van de overeenkomst mocht verwachten en is de ondernemer in zoverre toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Dat betekent dat de ondernemer gehouden is de consument de schade te vergoeden die deze daardoor geleden heeft. Die schade begroot de commissie in redelijkheid op een bedrag van € 500,00. Daarbij is in aanmerking genomen het bedrag van de door de consument aan de ondernemer betaalde huurprijs van in totaal € 707,70 voor de periode van 20 juli tot en met 3 augustus 2015, het vertrek door de consument op 25 juli 2015 en de omstandigheid dat de consument elders een stacaravan heeft gehuurd om haar vakantie voort te zetten.
Uit de processuele houding van de consument ter zitting leidt de commissie af dat zij de overige in het vragenformulier vermelde klachten – door haar aldaar als “bijkomende klachten” aangemerkt – niet langer handhaaft. Dat brengt mee dat deze geen bespreking behoeven.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 10 december 2015.