Vanwege vervanging hele dak kan deskundige werkzaamheden ondernemer niet meer beoordelen. Geen bewijs ondeugdelijk werk.

  • Home >>
  • Dakbedekking >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: Bindend Advies na Tussen Advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 115569/131384

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over het overlagen van het dak. De consument stelt dat er veel schade is geleden vanwege lekkages die zijn ontstaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Omdat de consument inmiddels het hele dag heeft laten vervangen, kunnen de werkzaamheden die de ondernemer heeft uitgevoerd niet achteraf door de deskundige beoordeeld worden. De commissie komt dat ook tot de conclusie dat zij moet vaststellen dat het niet aannemelijk is dat de ondernemer de werkzaamheden op grond van de overeenkomst niet deugdelijk heeft uitgevoerd. De ondernemer kan niet met succes aansprakelijk worden gehouden voor de lekkages die ontstaan zijn na het rapport van het lekdetectiebedrijf. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Behandeling van het geschil

De Geschillencommissie Dakbedekking (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 31 januari 2023 de eindbeslissing aangehouden.

De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Onzes inziens gaat de deskundige slechts in op de lekkage aan de achtermuur van de woning. De lekkage bij de tussenmuur (zie ook foto IMG-3473) wordt niet beoordeeld/besproken. Gezien de schuinstand van de woning (verzakking waardoor de achterzijde van de woning lager ligt), is het zeer de vraag of het water tegen de zwaartekracht in ook voor lekkage bij de tussenmuur zorgt. Dit wordt nog verder door ons in twijfel getrokken doordat de muur tussen deze twee hoeken (achterzijde bij uitloop en andere hoek bij tussenmuur) geen tekenen van lekkage of vocht vertoond. Gezien het feit dat de tussenmuur, dus niet bij de stadsuitloop, volledig gesloopt moest worden door de aanwezigheid van zwarte schimmel, is deze lekkage (die niet meer optrad na vervanging van het dak) o.i. te wijten aan lekkage van het door de firma [naam ondernemer]. Helaas is e.e.a. slechts te constateren aan de hand van de lekkageschade. Wij hebben niet alleen aanzienlijke kosten moeten maken voor vervanging van het dak, maar ook voor het herstellen van de waterschade. Wij voelen ons dan ook ernstig gedupeerd.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft niet gereageerd op het rapport van de deskundige.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De chronologische volgorde van activiteiten is als volgt.

Juni 2019: huurster maakt melding van lekkage bij cliënt (mondelinge mededeling van cliënt).

8 juli 2019: Offerte van aanbieder voor het overlagen van het dak.

1 oktober 2019: Opdrachtverstrekking door cliënt.

29 oktober t/m 22 november 2019: Werkzaamheden door aanbieder afgerond. De bestaande teermastiek dakbedekking wordt door aanbieder overlaagd d.w.z. voorzien van een nieuwe toplaag dakbedekking. De drie hemelwaterafvoeren worden vervangen. De bestaande tegels worden weer teruggelegd.

10 april 2020: cliënt meldt klacht bij aanbieder per email dat “niet alle tegels goed voorzien zijn van tegeldragers. Heel veel tegels liggen instabiel wat wellicht schade aan de dakbedekking tot gevolg kan hebben.”

15 mei 2020: inspectie door aanbieder naar de tegelafwerking. Aanbieder concludeert dat de tegels in slechte staat verkeren (broos, veel breuktegels) en adviseert nieuwe tegels. Aanbieder heeft dakbedekking geïnspecteerd op lekkages. Deze waren er niet naar zijn zeggen.

20 mei 2020: offerte van aanbieder voor vervangen van tegels. Dit is geen opdracht geworden.

11 februari 2021: huurster meldt voor het eerst sinds overlagen van de dakbedekking door aanbieder een lekkage bij cliënt (mondelinge mededeling door cliënt).

23 juni 2021: onderzoek door Lekdetectie naar oorzaak van de lekkage. Lekdetectie concludeert een verstopte hemelwaterafvoer op het dakterras als hoofdoorzaak van de lekkage linksachter op het dakterras. Daarnaast nog diverse nevenoorzaken van de lekkage, niet gerelateerd aan de dakbedekking.

27 augustus 2021: Een ander dakdekkersbedrijf is benaderd voor een geheel nieuw dak. Factuur van [naam van dit dakdekkersbedrijf] voor het aanbrengen van isolatie, een tweelaagse dakbedekking en het vervangen van 31 m1 voetlood. Cliënt heeft meegedeeld dat bij de werkzaamheden van [naam dit dakbedekkersbedrijf] de bewuste hemelwaterafvoer niet is vervangen maar dat de nieuwe dakbedekking is aangeheeld op de bestaande hemelwaterafvoer.

11-09-2021: nog steeds lekkage op dezelfde plaats. [naam ondernemer dakdekkersbedrijf] heeft een aluminium strip gelijmd aan de onderzijde van de betonnen muurafdekkers op de achtergevel in een poging een betere “druiprand” te creëren. Er werd namelijk door [naam dakbedekkersbedrijf] vermoed dat er water vanaf de muurafdekker tot achter de stalen wandbeplating kon stromen.

November 2022: nog steeds lekkage op dezelfde plaats. De hemelwaterafvoer is vervangen door [naam ondernemer dakbedekkersbedrijf]. De lekkage is daarmee verholpen. Van de oorspronkelijk door aanbieder aangebrachte dakbedekking is niets meer over. De staat daarvan is daarmee niet meer te achterhalen.

De deskundige concludeert dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de lekkages werden veroorzaakt door de hemelwaterafvoer linksachter op het dakterras. Dit is een van de vier hemelwaterafvoeren op het dakterras maar door de te hoge ligging van de drie overige hemelwaterafvoeren, voert de hemelwaterafvoer linksachter op het terras bijna al het water af van het dakterras alsmede het aangrenzende woonhuis met pannendak, wat ook afwatert op het terras.

Een forse waterbelasting dus voor slechts één afvoer. De betreffende hemelwaterafvoer, type stadsuitloop, bestaat uit een loden plakplaat met steekstuk. Vanaf de buitenzijde van de gevel is daar een pvc schuifstuk overeen geschoven. Dit wordt veelvuldig in Nederland toegepast. Nadeel van dit systeem is dat de schuifverbinding in de gevel zit en wel afwaterend is maar niet waterdicht. Bij terug stuwing van water, door bijvoorbeeld verstopping, treedt lekkage op. De [naam lekdetectiebedrijf] heeft daadwerkelijk verstopping van de afvoer geconstateerd als oorzaak van de lekkage, naast andere (mogelijke) oorzaken die niet gerelateerd zijn aan de dakbedekking. [Naam lekdetectiebedrijf] heeft geadviseerd om de stadsuitloop van het dakterras te controleren op inwendige scheuren. Blijkbaar is dit niet of onvoldoende gedaan. De deskundige heeft geen aanwijzingen gevonden die duiden op een daadwerkelijke lekkagemelding door cliënt bij aanbieder. [Naam ondernemer dakbedekkingsbedrijf] is na de eerste lekkagemelding door cliënt benaderd voor herstel. De totale vervanging van de dakbedekking voor een nieuwe dakbedekking inclusief isolatie en nieuwe tegels door [naam ondernemer dakbedekkingsbedrijf] heeft niets van doen met reparatie van de dakbedekking van aanbieder. De dakbedekking van aanbieder had heel goed gerepareerd kunnen worden door vervanging van de hemelwaterafvoer, een van de voor de hand liggende oorzaken van lekkages op een plat dak, zeker bij forse lekkage recht onder de afvoer. Deze oorzaak was bovendien al achterhaald door [naam lekdetectiebedrijf]. Kosten van vervanging van een stadsuitloop bedragen circa € 250,–. Vreemd genoeg is bij de totale dakvervanging alles behalve de hemelwaterafvoer vervangen, een cruciaal onderdeel van dakbedekking. Pas na vervanging van de hemelwaterafvoer in november 2022 is de lekkage verholpen volgens mededeling van cliënt.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het rapport van de deskundigen blijkt dat overeengekomen werkzaamheden bestonden uit het overlagen van het dak. Door de vervanging van het gehele dak kunnen de werkzaamheden die de ondernemer heeft uitgevoerd niet achteraf door de deskundige beoordeeld worden. Daarom moet de commissie vaststellen dat niet aannemelijk is dat de ondernemer de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden niet deugdelijk heeft uitgevoerd. De ondernemer kan niet met succes aansprakelijk worden gehouden voor de lekkages die ontstaan zijn na het rapport van [naam lekdetectiebedrijf].

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer G.J. Admiraal, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 26 juli 2023.