Veel faciliteiten waren niet aanwezig, omdat het nieuwe hotel nog niet klaar was.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 48566

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 juni 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis naar Cyprus, voor twee personen, met verblijf in Hotel Lapethos te Kyrenia op basis van limited all inclusive, van 14 tot en met 21 juni 2010, voor de som van € 768,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De vakantie heeft niet aan de verwachtingen voldaan. De reisorganisator heeft een accommodatie aangeboden met veel faciliteiten, welke niet konden worden waargemaakt omdat het nieuwe hotel nog niet klaar was. Klager is ondergebracht in een oud appartementengebouw. Alle genoemde faciliteiten, waaronder satelliet tv, roomservice, een prachtig zandstrand, wellnesscentrum, tennisbanen, enzovoort, waren niet aanwezig. De reisorganisator heeft deze reis onder valse voorwendselen aangeboden. Klager was daar samen met anderhalve bus Nederlanders met allemaal dezelfde klacht. Ook als het nieuwe hotel klaar was geweest dan zou een aantal faciliteiten beslist niet aanwezig zijn geweest. In ieder geval het prachtige zandstrand niet.   Klager gaat niet accoord met het laatste aanbod van de reisorganisator betreffende een vergoeding van € 298,–, verhoogd met € 75,– voor het betaalde klachtengeld (€ 373,– totaal), maar verlangt € 770,50, de totale bruto reissom.   Standpunt van de reisorganisator   De commissie heeft geen schriftelijk verweer van de reisorganisator ontvangen, uit de correspondentie met klager blijkt samengevat en in hoofdzaak het volgende standpunt.   Door aanloopproblemen heeft het hotel niet kunnen bieden wat de reisorganisator voor ogen had. Door het slechte weer in het voorjaar is een deel van de faciliteiten pas later gereedgekomen. Omdat de reisorganisator dit betreurde is op 18 augustus 2010 in redelijkheid en billijkheid een vergoeding van € 100,– aangeboden. De door klager verlangde vergoeding van de totale reissom acht de reisorganisator buitenproportioneel. De reisorganisator ontkent niet dat klager enige overlast heeft gehad, maar kan zich met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat er tijdens de reis geen enkel moment is geweest dat klager heeft kunnen genieten. Het gedeelte van het hotel dat wel beschikbaar was functioneerde normaal en men kon daar in alle redelijkheid vakantie vieren. Bovendien heeft klager gebruik gemaakt van de wel aanwezige faciliteiten en is de vlucht naar behoren uitgevoerd. Omdat de reisorganisator het geschil in der minne wilde schikken heeft de reisorganisator op 15 december 2010 aangeboden de hotelovernachtingen te vergoeden, te weten: € 298,–, vermeerderd met de kosten voor het aanhangig maken van het geschil, te weten € 75,–. Totaal € 373,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende is de commissie van oordeel dat klager aanzienlijk minder heeft ontvangen dan klager op grond van de reisovereenkomst mocht verwachten, dit betreft voornamelijk de in het reisaanbod vermelde faciliteiten, zowel in de kamer als op het complex. Echter uit klager’s beschrijving blijkt ook dat de basisvoorzieningen goed waren. Zo was de kamer prima en werd deze goed schoongehouden. De badkamer was wat minder, maar daar was wel mee te leven. De maaltijden waren prima.   Er was wat onduidelijkheid over de drankjes bij het eten, maar er was ook niet meer beloofd dan “Limited All Inclusive (identiek aan “Vol Pension +”), dit houdt in dat de door het hotel geselecteerde frisdranken alleen bij de maaltijden zijn inbegrepen”. Een en ander volgens de beschrijving die klager heeft overgelegd. En er was een zwembad.   Gelet op het voorgaande kan de commissie zich voorstellen dat klager teleurgesteld was, maar ziet de commissie geen aanleiding voor restitutie van de volledige reissom. De commissie acht het aanbod dat de reisorganisator heeft gedaan nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt redelijk. De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.   De klacht is gegrond en derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod en betaalt aan klager een bedrag van € 373,– totaal (een vergoeding voor ongerief van € 298,– alsmede een vergoeding voor het klachtengeld van € 75,–). Betaling, indien en voor zover nog niet geschied, dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 250,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 maart 2011.