Ventilatiesystemen in de woning voldoet niet aan Bouwbesluit

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: Kwaliteit geleverde werk / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116345

De uitspraak:

Bevoegdheid arbiters

De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op de overeenkomst die partijen hebben gesloten, waarin is opgenomen een arbitragebeding, met toepasselijkheid van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013. Hierin wordt bepaald dat “alle geschillen welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 2013 of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Opdrachtgever en de Deelnemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage conform het Geschillenreglement van de Geschillencommissie Verbouw & Nieuwbouw.” Conform artikel 3 lid 3 van het Reglement Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw versie 2018 (hierna te noemen: het reglement) zullen alle geschillen middels arbitrage door de arbiters worden beslecht. Aldus is voldaan aan de eis van artikel 1021 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De bevoegdheid van de arbiters om het geschil tussen partijen te beslechten is gezien het vorenstaande gegeven. De arbiters dienen gelet op het bepaalde in artikel 30 van het reglement te beslissen als goede personen naar billijkheid.

Als plaats van arbitrage is Den Haag vastgesteld.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijzen de arbiters naar de overgelegde stukken en de toelichting ter zitting. De consument klaagt er – kort gezegd – over dat het ventilatiesysteem in de woning niet aan het bouwbesluit voldoet en de ondernemer deze klacht niet voortvarend oplost.

De consument verlangt dat het ventilatiesysteem binnen een redelijke termijn voldoet aan het bouwbesluit, aangetoond door middel van een Ventilatie Prestatie Keuring van een gecertificeerd bedrijf; dat de defecte CO2 meter wordt vervangen (pieptoon) en dat de schade aan het plafond in de technische ruimte wordt hersteld.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijzen de arbiters naar de overgelegde stukken en de toelichting ter zitting. In de kern komt dit standpunt erop neer dat de ondernemer bereid is de in het plan van aanpak van 18 mei 2018 beschreven werkzaamheden en de aanvullende werkzaamheden, waar partijen zich op 16 juli 2018 aan hebben geconformeerd, uit te voeren.

De ondernemer heeft in zijn verweer van 26 juni 2018 ook het volgende aangevoerd: ”Verder klopt het dat we nog € 15.000,00 van opdrachtgever moeten ontvangen (…) We gaan ervan uit dat het resterende bedrag nadat de werkzaamheden gereed zijn en wanneer het systeem aan de eisen voldoet wordt overgemaakt aan [naam van de ondernemer].” De ondernemer vordert daarmee betaling van het onbetaald gebleven deel van de aanneemsom, een bedrag van € 15.000,–.

Deskundigenrapport

De commissie heeft een onderzoek laten verrichten door [naam van de deskundige]. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 16 juli 2018. In het daarvan opgemaakte rapport van 23 juli 2018 is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

“4.1.  Rechter woning
In deze woning spelen de volgende zaken:
1.  De inblaasroosters maken te veel geluid, mede doordat er te veel debiet over wordt ingeblazen. Hierover is afgesproken dat er zowel in de woonkamer van de dochter als van de ouders een extra inblaasventiel wordt aangeboord op het instortkanaal.
2.  De luchtsnelheden over de verzamel instortkanalen is erg hoog waardoor de ventilatie-unit extra energie verbruikt en geluid produceert. Tevens zal er extra stromingsgeluid in de kanalen ontstaan. In het afzuigkanaal is een luchtsnelheid van ca. 6,7 m/s. Hier is ca. 4-5 m/s wenselijk.
Afgesproken is dat eerst de toevoerventielen worden bijgemaakt (voorgaande punt 1). Indien het geluid niet binnen de eisen valt zal een extra opbouwkanaal in de afzuig ter plaatse van de ventilatie-unit worden aangebracht.
3.  Tijdens eerdere onderzoekswerkzaamheden is het buitenlucht aanzuigkanaal open gemaakt, incl. plafonddemontage. Afgesproken is dat het kanaal met een overmaatplaat deugdelijk wordt afgedicht, de armaflex isolatie wordt aangeheeld en het plafond wordt hersteld.

4.2. Linker woning
In deze woning spelen de volgende zaken:
1.  De inblaasroosters maken te veel geluid, mede doordat er te veel debiet over wordt ingeblazen. Hierover is afgesproken dat er in de woonkamer een extra inblaasventiel wordt aangeboord op het instortkanaal;
2.  Tussen de woonkamer en de ouderslaapkamer is veel overspraak. Afgesproken is dat er een extra rooster wordt aangeboord in de woonkamer (naast het rooster uit het voorgaande punt 1). Hierbij wordt het bestaande rooster naast de slaapkamer in de woonkamer afgedicht en geluidwerend gevuld met steenwol. Hiermee hoeft er geen koof in de slaapkamer aangebracht te worden.
3.  De inblaasroosters in de grote slaapkamer op de verdieping zijn provisorisch aangebracht. Dit wordt later aangepast bij het afwerken van de ruimte. Door de huidige situatie wordt hier meer geluid geproduceerd dan toegestaan. Vanwege het tijdelijk karakter van de situatie blijft deze gehandhaafd en zal de bewoners dit later zelf aanpassen.
4.  De CO2 meter in de woonkamer wordt vervangen.

4.3. Overige afspraken
De volgende afspraken zijn aan de orde:
1.  Na de uitgevoerde werkzaamheden worden de ventilatiesystemen ingeregeld en een VPK rapportage opgesteld.
2.  Let op dat de geluidmetingen worden uitgevoerd conform Bouwbesluit (NEN 5077), incl. nagalmtijd. Ons inziens is de geluidmeting conform BRL 8010 (zonder nagalmcorrectie) niet representatief in verband met de hardere afwerking van de vertrekken.
3.  Afgesproken is dat de installateur in samenspraak met de bewoners een planning opstellen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de zorgomstandigheden van de dochter en de ploegendienst van de vader en zoon.
4.  Daar waar van toepassing zullen de plafondroosters netjes in de plafonds worden geplaatst. Hiervoor de kanaaltjes inkorten of een vulplaatje onder de roosters
aanbrengen.
5.  De installateur laat vooraf weten hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderbouwd dat er professionele partijen zijn ingehuurd voor de werkzaamheden.
6.  De installateur staat garant voor het netjes achterlaten van de verschillende ruimten. Indien nodig zullen meubels in opslag gezet worden en/of worden afgedekt. Ook de vloeren worden afgeschermd tijdens de boorwerkzaamheden.

5. CONCLUSIE
Partijen zijn het eens over de afwijkingen en de oplossingen hiervoor. (…) Tijdens het onderzoek zijn afspraken over de oplossingen en werkmethodes gemaakt. (…) “

De consument heeft vervolgens [naam van bedrijf in installatietechniek] om advies gevraagd. In het rapport van 2 augustus 2018 adviseert [naam van bedrijf in installatietechniek] om een ventilatiekanalenberekening alsmede een geluidsberekening uit te voeren en op basis van die resultaten met een gerichte oplossing te komen.

Behandeling van het geschil

Het geschil is ter zitting behandeld op 12 oktober 2018 te Den Haag.

Beide partijen zijn ter zitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht. De consument is in persoon verschenen. De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door [naam van de manager], manager bedrijfsbureau bij onderaannemer [naam van de onderaannemer] (op basis van een machtiging van de ondernemer), vergezeld door [naam van de persoon]

Beoordeling van het geschil

Partijen zijn het er over eens dat het door de ondernemer aangebrachte ventilatiesysteem in de woning van de consument niet aan het bouwbesluit voldoet. In geschil is op welke wijze het herstel door de ondernemer moet worden uitgevoerd. De arbiters stellen vast dat partijen hierover op 16 juli 2018, in het bijzijn van de door de commissie ingeschakelde deskundige, afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het deskundigenrapport van 23 juli 2018. Voorts heeft de consument desgevraagd ter zitting medegedeeld zich te kunnen vinden in de door de ondernemer gemaakte planning, zoals weergegeven in het plan van aanpak van 18 mei 2018.

De consument heeft nog aangegeven dat wat hem betreft het advies van [naam van bedrijf in installatietechniek] erbij zou moeten worden betrokken. De arbiters achten dit gezien het deskundigenrapport van [naam van de deskundige] en de daarin vastgelegde afspraken over de wijze van herstel op dit moment niet noodzakelijk.

De klachten van de consument zullen gezien het voorgaande gegrond worden verklaard. De ondernemer zal worden veroordeeld tot het verrichten van de werkzaamheden zoals genoemd in het deskundigenrapport van [naam van de deskundige] van 23 juli 2018 (zie onder het kopje ‘deskundigenrapport’). De arbiters geven partijen in overweging om die werkzaamheden uit te laten voeren in de periode waarin in Zuid-Holland de voorjaarsvakantie van 2019 plaatsvindt.

De arbiters gaan er vanuit dat de ondernemer, zoals hij ter zitting heeft aangeboden, aan de consument exact zal aangeven welke apparatuur er gebruikt gaat worden. De arbiters merken verder nog op dat partijen het er over eens zijn dat de nagalm niet hoeft te worden gemeten, maar dat als de ondernemer dit wel doet, hij de nagalm in iedere ruimte moet meten.

De (tegen)vordering van de ondernemer tot betaling van het resterende bedrag van € 15.000,– wordt toegewezen. Dit bedrag dient door de consument te worden betaald zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd en voltooid.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd. De arbiters zien aanleiding die kosten met 50% te matigen. omdat de werkzaamheden die de ondernemer op grond van dit vonnis dient uit te voeren grotendeels overeenstemmen met de werkzaamheden die zijn vermeld in het plan van aanpak van de zijde van de ondernemer van 18 mei 2018.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

Beslissing

De arbiters, als goede personen naar billijkheid:

– verklaren de klachten van de consument gegrond;

–  veroordelen de ondernemer tot het verrichten van de werkzaamheden zoals genoemd in het deskundigenrapport van [naam van de deskundig van 23 juli 2018 (zie onder het kopje ‘deskundigenrapport’);

– veroordelen de consument tot betaling van het resterende bedrag van € 15.000,– aan de ondernemer zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd en voltooid;

– bepalen dat de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd is, welke kosten worden gematigd met 50%;

– wijzen het meer of anders verlangde af.

Dit arbitraal vonnis is gewezen te Den Haag op 19 oktober 2018