Verandazonwering leidt niet tot schade aan veranda

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Schade materieel    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 200317/214536

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil draait om schade aan een veranda die mogelijk veroorzaakt is door de geplaatste verandazonwering. De consument eist kosteloos herstel van de schade, terwijl de ondernemer beweert dat de zonwering geen gebreken vertoont en de schade aan de veranda niet zijn verantwoordelijkheid is. De deskundige concludeert dat de zonwering in orde is en de schade aan de veranda niet het gevolg is van de zonwering. De Geschillencommissie Zonwering wijst het verzoek van de consument af.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 24 juni 2019 tussen partijen tot stand gekomen
overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van
verandazonwering tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.300,–.
De installatie vond plaats op of omstreeks de zomer van 2019.

Het geschil betreft de vraag of schade aan de veranda van de consument het gevolg is van de geplaatste
zonwering.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een veranda en zonwering gekocht, bij twee verschillende bedrijven. Er is schade
ontstaan aan de veranda.

De leverancier van de veranda geeft aan dat de schade het gevolg is van de zonwering. Veel wind onder
zonnescherm heeft tot gevolg gehad dat de serre krom is getrokken. Volgens de ondernemer is de veranda
niet in orde.

De consument weet niet wie er gelijk heeft. Daarom heeft de consument naast een klacht bij de
Geschillencommissie Groen tegen de leverancier van de veranda, gemeend ook een geschil tegen de
ondernemer te moeten melden, om geen rechten verloren te laten gaan.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument verlangt kosteloos herstel van de schade aan de veranda.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Naar aanleiding van de melding van het geschil heeft de ondernemer contact opgenomen met de
consument. Aan de ondernemer was immers geen klacht bekend.

De consument geeft aan dat er met de ondernemer geen geschil is. Wel met de bouwer van de
overkapping. Op deze overkapping heeft de ondernemer een zonwering gemonteerd. Deze werkt naar
tevredenheid.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het rapport van de deskundige spreekt voor zich. De door de ondernemer geleverde zonwering voldoet aan
de eisen, die eraan gesteld mogen worden. Er zijn geen gebreken.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

In dit geschil zijn drie partijen betrokken.

De [naam verandabouwer] is als verandabouwer een van de partijen, naast de ondernemer als
zonweringsleverancier.
De zonwering is uiteindelijk geplaatst op de veranda. De problemen zitten in de veranda en niet in de
zonwering, die prima functioneert. De deskundige heeft ter plaatse dan ook geconstateerd dat de serre
inderdaad het onderliggende probleem is.

Voor de deskundige staat vast dat de ondernemer in deze geen partij is. Het enige advies wat deskundige
aan de ondernemer heeft gegeven is om altijd het toepassen van een wind-zon automaat duidelijk in de
verkoopgesprekken mee te nemen. Maar nogmaals, de deskundige is ervan overtuigd dat er geen nadelig
effect is geweest van de zonwering.

Het door de Geschillencommissie Groen voorgestelde herstel is al uitgevoerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de door de ondernemer
geleverde zonwering geen gebrek vertoont. De klachten van de consument waren volledig terug te voeren
op de door een derde geleverde en geplaatste veranda.

Op grond van hetgeen de deskundige heeft gerapporteerd, is voldoende aannemelijk geworden dat geen
sprake is van enig gebrek aan de door de ondernemer geleverde en geplaatste zonwering. De zonwering
voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen. De opgetreden schade aan de veranda is niet
veroorzaakt door de zonwering of de installatie ervan.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit
mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.J.M. van den Berg en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden,
op 29 april 2024.