Verbreken relatie met boekingskantoor heeft geen invloed op overeenkomst tussen reiziger en reisorganisator

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-2994

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 augustus 2005via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Djerba in Tunesië met verblijf in een hotel op basis van all inclusive, voor de periode van 15 oktober tot en met 22 oktober 2005 voor de som van € 1.766,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Het boekingskantoor is op 27 september 2005 failliet verklaard. Ondanks sommatie heeft de reisorganisator geweigerd de overeenkomst uit te voeren. De reis is volledig betaald. De reisorganisator weigert de reissom terug te betalen. Voorts hebben we nog kosten gemaakt met de mobiele telefoon (€ 22,77) en de vaste telefoon (€ 19,08) evenals 4,5 uur opgenomen van werk (€ 50,–).   Klager verlangt vergoeding van de totale reissom plus kosten.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Omdat enige tijd geleden gebleken is dat dit boekingskantoor nalatig was met betalingen, hebben we besloten boekingen van dit kantoor slechts aan te nemen na betaling van de gehele factuur. Praktisch gezien houdt dit in dat een reis bij ons kan worden geboekt onder voorbehoud van betaling. Een boeking is dan slechts een optie en geen definitieve boeking. We hebben nog geen boekingsbevestiging uitgestuurd zodat we niet gehouden waren de reis uit te voeren. Het boekingskantoor heeft nooit de factuur van de betreffende reis aan ons voldaan.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De gewijzigde afspraak hebben we niet op schrift. We hebben die afspraak ook niet aan de klant (ook klager niet) meegedeeld. We hadden ook de relatie met dit boekingskantoor kunnen beëindigen zodat klager rechtstreeks of via een ander boekingskantoor had kunnen boeken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het boekingskantoor heeft een overeenkomst tot stand gebracht tussen klager en de reisorganisator. Dit betekent dat klager dan ook tegenover de reisorganisator aanspraak kan maken op uitvoering van de overeenkomst. Nu gebleken is dat de reisorganisator – ook niet na sommatie – niet bereid was de overeenkomst uit te voeren, is de reisorganisator gehouden de door klager geleden schade te vergoeden. Aan het vorenstaande kan niet afdoen dat de reisorganisator, kennelijk op grond van een slecht betalingsgedrag van het boekingskantoor, de bestaande overeenkomst tussen boekingskantoor en de reisorganisator op onderdelen heeft herzien. Klager staat daarbuiten. Om de reisorganisator moverende redenen is kennelijk afgezien van het tijdig verbreken van de relatie met dit boekingskantoor. De reisorganisator was tot op het moment van het faillissement wel gehouden de op haar naam door het boekingskantoor afgesloten overeenkomsten uit te voeren.   De reisorganisator dient dan ook de integrale reissom (inclusief bijdrage calamiteitenfonds) aan klager te vergoeden evenals de communicatiekosten. De door klager gevraagde vergoeding aan opgenomen uren van werk staan niet in rechtstreeks verband met de aan de reisorganisator toe te rekenen tekortkoming.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 1.811,25. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 17 februari 2006.