Verbruik dag- en nachtstroom anders dan het geregistreerde verbruik

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47918

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de afrekening van elektriciteitsverbruik.
  De consument heeft de klacht op 25 mei 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Een bedrag van € 1.674,– is door de consument in het kader van dit geschil onbetaald gelaten en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument
  De consument stelt in hoofdzaak dat hij de stijging van zijn elektriciteitsverbruik van het ene op het andere jaar onwaarschijnlijk vindt. Ook begrijpt hij de verhouding tussen dag- en nachtstroom niet. Verder is de meter verwisseld zonder dat de consument de stand heeft kunnen vaststellen. De consument voert verder nog enige punten over verbruik en tariefstelling aan.   Deze zullen voor zover van belang bij de beoordeling van het geschil worden besproken.   De consument verlangt een duidelijke afrekening en controle van de verwisselde meter. Tot dat moment wenst de consument de rekening ad € 1.674,– niet te voldoen. De consument heeft later een voorstel gedaan tot betaling van 50% ter schikking van deze zaak.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft gemotiveerd het volgende gesteld. De ondernemer is bij het begin van de levering uitgegaan van de door de netbeheerder opgegeven standen. Bij het einde van de levering zijn ook weer standen opgegeven door de beheerder, welke door de ondernemer zijn gehanteerd.   De ondernemer heeft het toegankelijk meetregister voor zover van belang overgelegd.   De consument heeft overigens wel voor de zgn. uitbouwstand van de oude meter getekend.   Al met al is de ondernemer niet duidelijk waarom de consument het verbruik niet zou behoeven te betalen, nu de meterstanden niet of op onduidelijke gronden zijn bestreden.   De ondernemer acht de klacht ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft aangevoerd dat zijn verbruik anders is dan het geregistreerde verbruik. Hij heeft dat echter niet aannemelijk gemaakt. Het toegankelijk meetregister en de toelichting van de ondernemer laat geen ruimte voor een andere conclusie dan dat het energieverbruik op de juiste wijze in rekening is gebracht.   Het argument van de consument dat hij de uitbouwstand van de oude meter niet kende en daardoor bestreed is gemotiveerd weersproken door de ondernemer met overlegging van een nader stuk.   De klacht is daarmee ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Gelet hierop wordt het depotbedrag aan de ondernemer uitbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 19 april 2011.