Vereniging van Eigenaren in dit geval te beschouwen als een bundeling van belangen van consumenten. Commissie Bevoegd

  • Home >>
  • Waterrecreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT07-0027

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De bevoegdheid van de commissie in verband met de vraag of klager als consument is aan te merken.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het komt in watersportland veel voor dat een zeiljacht eigendom is van meer dan één natuurlijk persoon. Dit vanwege het feit dat zowel de aanschaf als het onderhoud van een schip een kostbare aangelegenheid is, waardoor het bezit van een schip voor veel consumenten met modale inkomens niet zou zijn weggelegd. Oprichting van een vereniging van eigenaren is een beproefde oplossing voor dit probleem. Van enig commercieel doel of oogmerk is ook geen sprake.   Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft over luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer kan de status van zijn wederpartij niet bepalen. De commissie dient zich daarvoor tot klager te wenden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Volgens artikel 3 van haar reglement heeft de commissie tot taak geschillen tussen een consument en een ondernemer te beslechten. Als consument wordt volgens artikel 1 aangemerkt een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf. De vereniging in kwestie is blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Van een natuurlijk persoon is zodoende strikt genomen geen sprake. Echter, blijkens de statuten van de vereniging is het doel van de vereniging het exploiteren van een jacht ten behoeve van de eigen leden. Het jacht is ook uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de leden. Nu het gebruik van het jacht door de leden voorop staat en de vereniging geen commercieel oogmerk heeft, kan de vereniging naar het oordeel van de commissie aangemerkt worden als een bundeling van belangen van alleen consumenten/natuurlijke personen. De commissie acht zich zodoende bevoegd het geschil te behandelen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.