Vergoeding omdat schip niet CE gekeurd is (vervolg op eerdere uitspraak).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT04.0019 VBA

De uitspraak:

De beslissing van de commissie van 12 januari 2006

Voorzover van belang luidt de beslissing van de commissie als volgt.   “(…) Het vaartuig van de consument dient binnen drie weken na verzending van het bindend advies op kosten van de ondernemer naar de werf vervoerd te zijn. (…)   De herstelwerkzaamheden dienen te geschieden binnen een termijn van 1 maand na aankomst van het vaartuig op de werf van de ondernemer. (…)   De ondernemer draagt er binnen een maand nadat de herstelwerkzaamheden verricht zijn of verricht hadden moet zijn, zorg voor dat de boot van de consument aan de CE-keuring voldoet en zend het bewijs daarvan binnen deze termijn naar de consument. Bij gebreke daarvan kan de consument zich wederom tot de commissie wenden, die alsdan nader zal beslissen.(…)”   Beoordeling van het geschil   De consument heeft de commissie op 26 mei 2006 bericht dat de ondernemer geen herstelwerkzaamheden heeft verricht en heeft de commissie verzocht nader te beslissen inzake de CE-keuring. De commissie heeft de ondernemer verzocht te reageren op het bericht van de consument, doch heeft geen reactie van de ondernemer ontvangen.   De commissie overweegt het volgende.   De beslissing van de commissie d.d. 12 januari 2006 is op 16 februari 2006 aan partijen verzonden. Dat betekent dat de herstelwerkzaamheden uiterlijk 9 april 2006 uitgevoerd hadden moeten zijn en dat de boot uiterlijk 9 mei 2006 aan de CE-keuringseisen had moeten voldoen. Onweersproken is dat aan geen van beide is voldaan, zodat de commissie thans nader dient te beslissen inzake de ontbrekende CE-keuring.   Op basis van de gegevens die bij de commissie bekend zijn over het vaartuig van de consument, begroot de commissie de kosten voor het uitvoeren van een CE-keuring op een bedrag € 4.250,–. Nu de commissie van oordeel is dat de ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van het bindend advies d.d. 12 januari 2006 terzake van de CE-keuring, althans mede terzake daarvan, dient de ondernemer voornoemde keuringskosten aan de consument te vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 4.250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 10 juli 2006.