Verhoging kosten lespakket geeft consument recht op ontbinding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Rijopleidingen    Categorie: Prijs    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 201890/206035

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een lespakket ten aanzien van autorijles van de ondernemer. Vanwege persoonlijke omstandigheden kon de consument een bepaalde periode geen rijlessen volgen. Toen zij de resterende lessen wilde volgen, heeft de ondernemer haar geïnformeerd over een bij te betalen bedrag in verband met prijsstijgingen. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend bij de commissie. De commissie is op basis van de vigerende algemene voorwaarden van oordeel dat deze prijsverhoging de consument het recht geeft de overeenkomst te ontbinden. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Rijopleidingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 25 juli 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een lesovereenkomst van 17 september 2020 voor het volgen van 30 autorijlessen voor de pakketprijs van € 1.520,00.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na het volgen van negen rijlessen heeft de consument door persoonlijke omstandigheden het nemen van de resterende overeengekomen lessen gestaakt om vervolgens in september 2022 weer contact op te nemen met de ondernemer voor hervatting van de lessen. Daarbij is namens de ondernemer kenbaar gemaakt dat de consument in verband met doorgevoerde prijsstijgingen een bedrag zou moeten bijbetalen boven de betaalde pakketprijs. De consument wenst de lesovereenkomst op deze grond te ontbinden, met restitutie van teveel betaalde lesgelden.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft niet op de klacht gereageerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Als niet weersproken en overigens gedocumenteerd door middel van een appbericht van 17 september 2022 staat vast dat namens de ondernemer is kenbaar gemaakt aan de consument dat zij in verband met doorgevoerde prijsstijgingen een bedrag zou moeten bijbetalen boven de door haar betaalde pakketprijs. Deze mededeling geeft de consument op grond van artikel 8 lid 2d van de toepasselijke Bovag voorwaarden het recht op ontbinding van de lesovereenkomst met restitutie van de betaalde som voor het lessenpakket ad € 1.520,00 onder aftrek van de prijs (conform volledig tarief in 2020) van de negen genoten lessen en de administratiekosten.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Ontbindt de op 17 september 2020 tussen partijen gesloten lesovereenkomst.

De ondernemer dient binnen veertien dagen na verzending van deze uitspraak aan de consument te restitueren de somma van € 1.520,00 verminderd met de prijs (conform volledig tarief in 2020) van de negen genoten lessen en de administratiekosten.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Rijopleidingen, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer A. Belt, mevrouw J.M.A. van Haren, leden, op 25 juli 2023.