Verhoging van advertentiekosten is niet deugdelijk vastgelegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 42813

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument betwist dat de ondernemer aanspraak heeft op betaling van een bedrag van € 1.000,– (excl. BTW) ter zake advertentiekosten. De consument is bereid tot betaling van een bedrag van € 595,– incl. BTW omdat dit ook zo is afgesproken en deze kosten zijn gemaakt. Overigens is dit bedrag ook al betaald. Voor het meerdere is geen opdracht gegeven. De stelling van de ondernemer dat de consument mondeling akkoord is gegaan met een aanvullend advertentiebudget tot € 1.000,– excl. BTW wordt door de consument betwist. De consument verlangt dan ook terugbetaling van het door haar bij de commissie in depot gestorte bedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer maakt aanspraak op betaling van een bedrag van € 1.000,– excl. BTW ter zake gemaakte advertentiekosten. In eerste instantie was met de consument een bedrag van € 595,– incl. BTW afgesproken. Op 7 mei 2009 is echter, omdat dit budget was verbruikt, in overleg met de consument het budget verhoogd tot een bedrag van € 1.000,– excl. BTW. Dit is genoteerd in de agenda van de ondernemer en aangetekend in het dossier van de consument. Dat dit aanvullend budget ook daadwerkelijk is gebruikt, blijkt uit het overgelegde advertentieoverzicht. Door de consument is een bedrag betaald van € 595,– voor de advertentiekosten. Er resteert derhalve een te betalen bedrag van € 595,– incl. BTW. De ondernemer houdt vast aan zijn aanspraak op dat bedrag.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft op 11 september 2008 aan de ondernemer opdracht verstrekt tot dienstverlening bij de verkoop van haar woning. Zij zijn daarbij – voor zover hier van belang – overeengekomen dat: de ondernemer de door hem gemaakte advertentiekosten bij de opdrachtgever in rekening brengt tot een maximaal bedrag van € 500,– excl. BTW (€ 595,– incl. BTW), behoudens nadere afspraken.   Volgens de ondernemer is op 7 mei 2009 tussen partijen mondeling een nadere afspraak gemaakt, waarbij het advertentiebudget is verhoogd. Daarvan is een aantekening gemaakt op het advertentieoverzicht in het dossier van de consument.   Op grond van artikel 16, lid 1, van de tussen partijen geldende Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoed deskundigen NVM (hierna: NVM voorwaarden) dient de ondernemer afspraken ten aanzien van te maken kosten en de omvang daarvan schriftelijk of elektronisch dient vast te leggen. Met de aantekening in het dossier van de consument is aan deze verplichting niet voldaan.   Nu de ondernemer heeft verzuimd om de gestelde nadere afspraak tot verhoging van het advertentiebudget deugdelijk vast te leggen en de consument het bestaan van deze afspraak uitdrukkelijk betwist, kan niet komen vast te staan dat de consument opdracht heeft gegeven tot het maken van meer advertentiekosten dan tot een bedrag van € 595,– zoals oorspronkelijk overeengekomen. Voor zover door de ondernemer advertentiekosten zijn gemaakt die dit bedrag te boven gaan, dienen deze in dit geval voor zijn rekening te blijven. Dit geldt overigens eveneens voor de bijkomende kosten die door de ondernemer ter incasso van zijn vermeende vordering zijn gemaakt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 590,– terugbetaald aan de consument.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Het meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 22 september 2010.