Verhuizing administratief niet goed verwerkt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Administratieve problemen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 33122

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een verhuizing en de wijze waarop deze door de ondernemer is verwerkt.   De consument heeft op 15 juni 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In april 2008 ben ik verhuisd. Ik heb deze verhuizing doorgegeven aan de ondernemer, maar deze heeft de verhuizing niet tijdig verwerkt. Het gevolg was dat ik op mijn nieuwe adres geen energieleverancier had. De netbeheerder waarschuwde mij dat ik snel voor een leverancier moest zorgen, anders zou ik worden afgesloten en heraansluiting zou veel geld kosten. Ik heb herhaalde malen contact opgenomen met de ondernemer, maar dat hielp niet. In arren moede heb ik toen Essent als leverancier genomen. Op 23 april 2008 heeft de ondernemer buiten mij om een switch laten plaatsvinden, zodat de ondernemer vanaf die datum weer de leverancier werd. Uiteindelijk ben ik op 21 augustus 2008 teruggeswitcht naar [naam energieleverancier] voor elektriciteit en op 16 februari 2009 voor gas. De ondernemer heeft mij nota’s gestuurd voor geleverde energie, waarvan ik de betaling heb opgeschort hangende de beantwoording van de door mij ingediende klachten. Dit had tot gevolg dat er een incassobureau op mijn dak werd gestuurd en dat mij incassokosten in rekening werden gebracht. Tevens werd mij een boete in rekening gebracht, omdat ik het contract tussentijds had beëindigd. Op mijn klachten kreeg ik geen bevredigend antwoord. Met deze gang van zaken ben ik het uiteraard volstrekt oneens. De noodzaak om over te stappen op een andere leverancier is ontstaan doordat de ondernemer de verhuizing niet tijdig had verwerkt en het beëindigen van het contract houdt hiermee verband. Ik heb van de ondernemer geen meterstandenkaart ontvangen, zodat ik geen zekerheid heb omtrent de eindstanden van de meters in onze vorige woning.   De consument verlangt creditering van de in rekening gebrachte boete en incassokosten en schadevergoeding en indien nodig herziening van de door de ondernemer in rekening gebrachte bedragen voor geleverde energie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij betwisten niet dat een en ander niet is gelopen zoals had gemoeten. In het vragenformulier van de commissie heeft de consument een voorstel gedaan ter oplossing van het geschil. Dit voorstel vinden wij redelijk en wij bieden daarom aan dit te volgen. Dat houdt in dat wij de in rekening gebrachte opzegvergoeding van € 175,– en alle incassokosten crediteren. Tevens willen wij het klachtengeld voor onze rekening nemen. Er staat nog een vordering op de consument open van € 2.582,88. Dit bedrag is exclusief incassokosten en opzegvergoeding. Wij zijn bereid hiervoor een betalingsregeling met de consument te treffen in die zin dat de consument dit bedrag afbetaalt in 6 maandelijkse termijnen. Het dossier bij het incassobureau wordt gesloten, zodat geen verdere rente en incassokosten verschuldigd zullen worden. Wij hebben van de consument geen meterstanden van zijn vorige woning ontvangen. De afrekening is gebaseerd op meterstanden die ons door de netbeheerder zijn opgegeven. Deze komen overeen met het verbruikspatroon van de consument. Een rekening- en betalingoverzicht voegen wij bij.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft de klacht grotendeels erkend. De commissie vindt in de gang van zaken aanleiding om het schikkingsvoorstel van de ondernemer te volgen en daaraan een vergoeding wegens gemaakte kosten en ondervonden ongemak toe te voegen van € 50,–. De commissie heeft geen aanknopingspunten gevonden om af te wijken van de door de ondernemer in rekening gebrachte hoeveelheden energie.   Als er geen meterstanden door de energiegebruiker worden doorgegeven, moet de energieleverancier afgaan op de door de netbeheerder vastgestelde meterstanden. De commissie acht het merkwaardig dat aan de consument geen meterkaart is gestuurd ter gelegenheid van zijn verhuizing. De commissie heeft echter vastgesteld dat de in rekening gebrachte hoeveelheden niet in extreme mate afwijken van de gebruikelijke hoeveelheden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer crediteert de in rekening gebrachte incassokosten en opzegvergoeding. Voor de openstaande vordering van € 2.582,88 staat de ondernemer indien gewenst een betalingsregeling toe in die zin dat de consument dit bedrag kan afbetalen in 6 maandelijkse termijnen. De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 50,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. De ondernemer sluit het dossier bij het incassobureau.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 28 januari 2011.