Verhuizing; ondernemer onjuiste meterstand; herberekening

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 36067

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het de eindafrekening voor gas en elektriciteit.   De consument heeft op 27 september 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 18 september 2009 ontving ik drie eindafrekeningen. Het betrof de facturen voor gas en elektriciteit voor het adres van mijn verkochte woning in [plaatsnaam] en de eindafrekening voor elektriciteit voor mijn woning in [woonplaats]. Tegen alle drie de afrekeningen heb ik bezwaar gemaakt. Op 16 juli 2009 heb ik de ondernemer op de hoogte gebracht van de verkoop van mijn woning in [plaatsnaam], waarbij ik per e-mail de standen per 13 juli 2009 voor elektriciteit en gas heb doorgegeven. De ondernemer heeft conform haar e-mail van 17 juli 2009 aangegeven dat die standen als eindstanden waren verwerkt. In de eindafrekening van 18 september 2009 bleek echter van veel hogere eindstanden te zijn uitgegaan. Volgens opgave van de ondernemer wenste de netbeheerder de standen niet aan te passen.   Voor mijn woning in [woonplaats] kreeg ik een eindafrekening voor de levering van elektriciteit waarop een nieuw voorschotbedrag was vermeld. Het contract is per 23 juli 2009 beëindigd, zodat het in de eindafrekening opgenomen voorschotbedrag onjuist is.   Ik meen dat voor de woning in [plaatsnaam] op basis van de feitelijke meterstanden per 13 juli 2009 een herberekening dient plaats te vinden en meen voorts dat het te veel door mij betaalde dient te worden terugbetaald. Daarnaast dient de eindafrekening voor de woning in [woonplaats] met het onjuist vermelde voorschot herzien te worden, waarbij het voorschot op € 0,00 dient te worden gezet. Ik heb vele e-mails naar de ondernemer gestuurd, maar men reageerde niet.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het kan kloppen dat van onjuiste eindstanden is uitgegaan. Wij hebben een verzoek bij de netbeheerder neergelegd om de standen aan te passen, maar deze heeft ons medegedeeld dat geen correctie zou volgen omdat de wijzigingen binnen de bandbreedte vallen. Met betrekking tot de levering van elektriciteit en gas hebben wij de standen voor de uithuizing ingediend per 20 juli 2009. Toch hebben wij van de netbeheerder andere meterstanden gekregen. Deze standen kunnen blijken uit de overgelegde uitdraai van het meetregister van het EDSN. Op basis van die standen hebben wij de facturen opgesteld. De facturen voor gas zijn gebaseerd op een door de netbeheerder geschat verbruik. Er verandert voor de consument niet veel als de standen worden aangepast omdat dan de opvolgende leverancier te weinig in rekening heeft gebracht en het verschil alsnog bij de consument in rekening zal brengen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen is niet in geschil dat de in het in toegankelijk meetregister van het EDSN opgenomen meterstanden d.d. 20 juli 2009 feitelijk niet juist zijn geweest. De consument heeft in verband met een verhuizing per e-mailbericht van 16 juli 2009 de ondernemer medegedeeld dat de levering van elektriciteit en gas diende te eindigen en daarbij verzocht om de eindafrekening op te stellen. In het bericht heeft de consument twee foto’s bijgevoegd waarop een krant met datum en de betreffende meterstand op de meter waren te zien. In het opvolgende e-mailbericht van de ondernemer is aan de consument bericht dat de door de consument aangegeven standen als eindstanden waren verwerkt. Bij de eindafrekening d.d. 18 september 2009 bleek echter dat de ondernemer van veel hogere standen dan de op 16 juli 2009 doorgegeven standen per 13 juli 2009 was uitgegaan. De consument heeft tegen de hem ter zake gezonden facturen bij brief van 27 september 2009 bezwaar gemaakt en – toen een reactie uitbleef – de ondernemer diverse keren verzocht om op de brief te reageren, echter zonder resultaat. Tussen partijen is niet in geschil dat de door de consument op 13 juli 2009 doorgegeven standen, per die datum de juiste standen zijn. De ondernemer heeft aan de consument per mailbericht van 17 juli 2009 bevestigd de door de consument aangegeven standen als eindstanden zouden worden verwerkt. Op grond daarvan heeft de consument er van mogen uitgaan dat de eindafrekening zou uitgaan van de door hem opgegeven standen per 13 juli 2009.   Doordat bij de eindafrekeningen van veel hogere eindstanden is uitgegaan en het onaannemelijk is dat dit de consument een zodanig verbruik heeft gehad in de periode van 13 juli 2009 tot de einddatum van 20 juli 2009 heeft de ondernemer meer verbruikskosten bij de consument in rekening gebracht dan dat er daadwerkelijk aan energie is geleverd. Op basis daarvan dient de ondernemer de niet geleverde, maar wel in rekening gebrachte energie door middel van een herberekening van het verbruik te corrigeren en het door de consument te veel betaalde bedrag terug te betalen.   De leveringsovereenkomst voor elektriciteit voor de woning in [woonplaats] is per 23 juli 2009 geëindigd, zodat het door de ondernemer op eindfactuur opgenomen nieuwe voorschotbedrag als een vergissing dient te worden aangemerkt en geen betalingsverplichting voor de consument met zich meebrengt.     Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klacht van de consument gegrond is.   De ondernemer dient de bij haar facturen ([factuurnummers) van 18 september 2009 bij de consument in rekening gebrachte energie te herberekenen en daarbij uit te gaan van de standen per 13 juli 2009 zoals die bij e-mail bericht van de consument van 16 juli 2009 aan de ondernemer zijn doorgegeven. Gezien het feit dat de consument onweersproken heeft gesteld dat de woning in [plaatsnaam] op 13 juli 2009 niet in gebruik was en er in de periode van 13 juli 2009 tot en met 20 juli 2009 geen of nauwelijks energie zal zijn verbruikt acht de commissie het redelijk om de standen per 13 juli 2009 tevens als eindstanden per 20 juli 2009 aan te merken. Het op basis van de herberekening te veel betaalde bedrag dient de ondernemer aan de consument terug te betalen.   Herberekening en terugbetaling dienen plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 8 oktober 2010.