Verhuurder, geen consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 29617

De uitspraak:

Standpunt van partijen   De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de commissie deze zaak niet in behandeling kan nemen, aangezien de verzoekende partij een natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Immers in zijn e-mail van 14 april 2009 laat de verzoekende partij weten dat hij het aangesloten pand altijd al heeft verhuurd aan twee jongedames tegen een huur inclusief energieverbruik. De verzoekende partij erkent dat hij gedurende de afgelopen twintig jaar meerdere malen een of twee kamers heeft verhuurd. Hij voegt daaraan toe dat hij echter steeds zelf de hoofdbewoner is geweest.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Artikel 1 van het reglement van de commissie, voor zover thans van belang, luidt:   ‘In dit reglement wordt verstaan onder:   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;’   Voorts luidt artikel 3 van het reglement van de commissie, voor zover thans van belang:   ‘De commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten,……….’   Iemand, die structureel al gedurende twintig jaar kamers verhuurt, ook al woont hij zelf in het pand waarin de verhuurde kamers zich bevinden, doet dat bedrijfsmatig en kan mitsdien niet als consument worden aangemerkt.   Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 11 juni 2010.