Verkeerd plannen en uitvoeren van de verhuizing; de schade die wordt gesteld is niet weersproken

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56597

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 oktober 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 435,–. Het uitvoeren van de verhuizing van de goederen vond plaats op 22 oktober 2011.   De consument heeft een bedrag van € 100,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het verkeerd plannen en uitvoeren van de verhuizing; één man met meubels is afgezet op een adres en twee man zijn door de consument zelf erbij gezet om meubels boven de brengen. Om 17.00 uur kwam een tweede man zijn collega helpen en die was daarmee om 18.00 uur klaar. Op [het adres] is gevraagd om € 100,– voor de interne verhuizing van het bed dat niet klaar was op dat moment, maar dit was telefonisch aangegeven door [de chef]. Nadat dit geweigerd is met de mededeling dat dit werk nog niet klaar was, ging de consument terug naar het andere adres waar met het plaatsen van het bedkast door de muur geboord werd, de wandbekleding in de kamer werd beschadigd en er een gat in de muur ontstond. Hierna weigerde de consument € 100,– te betalen aan de twee verhuizers die hun chef belde maar die had geen tijd. De verhuizers hebben het huis verlaten. Na een voorstel tot betalingsregeling van de consument naar de ondernemer over en weer heeft de consument zijn rechtsbijstand ingeschakeld.   De consument verlangt betaling van de geleden schade en betaling van de twee personen die hij moest inzetten om ’s middags de meubels boven te brengen op [het adres].   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Zowel bij de oorzaak als bij het schadefactuurbedrag worden grote vraagtekens gezet.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Er is geen opdracht gegeven om twee mensen in te schakelen en de consument kan daarom op die grond de ondernemer niet aansprakelijk houden als hij ervoor kiest om twee mensen in te schakelen. Het is niet duidelijk welke schade de consument geleden zou hebben dus is er geen reden om tot gerechtvaardigd schadebeperkend optreden te concluderen. De ondernemer heeft geen enkele reactie gegeven anders dan de ontwijkende reactie tegenover de commissie. De schade die wordt gesteld is niet weersproken. Het is ook de vraag of de ondernemer de melding serieus genomen heeft of ter plaatse enige waarneming heef gedaan. Daarom moet worden aangenomen dat er schade is ontstaan. Er is niet aanwijsbaar een bepaald bedrag aan gekoppeld en de commissie gaat schattenderwijs uit van een bedrag van € 100,–. Dit betekent dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben, ervan uitgaande dat het bedrag van € 435,– aan de ondernemer voldaan is en het aanvullend bedrag van € 100,– niet.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Verklaart de klacht ten dele gegrond doch dit leidt niet tot een betaling aan een van partijen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 200,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het gehele bedrag van € 100,– wordt aan de consument geretourneerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 19 augustus 2011.