Verkeerde partij in de procedure betrokken

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 126570/157995

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over (de oorzaak van) corrosie aan een elektrische buitenboordmotor. De consument stelt dat er sprake is van non-conformiteit. De ondernemer stelt dat het gebrek niet valt onder de garantie en heeft uit coulance twee offertes uitgebracht ter reparatie. Daarnaast stelt de ondernemer dat de consument zich niet aan de onderhoudsinstructies heeft gehouden. De commissie verwijst naar het reglement van de Geschillencommissie Waterrecreatie en stelt vast dat er geen contractuele relatie bestaat tussen partijen. In de contractuele relatie tussen consument en de werkelijke contractspartij is niet bepaald dat deze commissie bevoegd is. De commissie is onbevoegd.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil gaat over (de oorzaak van) corrosie aan een elektrische buitenboordmotor.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een elektrische buitenboordmotor gekocht bij de besloten vennootschap [dealer], een dealer van de ondernemer. Na twee korte zomerseizoenen is de buitenboordmotor door corrosie intern total loss geraakt. Volgens de consument is sprake van verkeerde afdichting of inferieure kwaliteit. De ondernemer accepteert de aankoopgarantie niet omdat de buitenboordmotor bij niet gebruik niet altijd uit het water is gehaald.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer vindt het vervelend dat er schade is ontstaan aan de buitenboordmotor. Uit coulance heeft de ondernemer getracht middels het uitbrengen van twee niet door de consument geaccepteerde offertes een oplossing te bieden omdat de schade niet onder de fabrieksgarantie valt.

In de handleiding wordt op pagina 37 gewaarschuwd dat de motor na gebruik steeds uit het water moet worden genomen. Op pagina 54 van de handleiding staat dat alle componenten na gebruik in zout of brak water met vers water moeten worden afgespoeld. In de garantievoorwaarden van de fabrikant staat dat er geen garantie wordt verleend als de onderhoudsinstructies van de gebruiksaanwijzing niet in acht zijn genomen.

De consument heeft zich niet aan deze onderhoudsinstructies gehouden en de motor in het water laten hangen.

Deskundigenbericht
De commissie heeft een onderzoek laten uitvoeren door G. Beekman die daarover op 12 maart 2022 schriftelijk heeft gerapporteerd aan de commissie. De inhoud van dit rapport geldt voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het rapport van de deskundige. Zij hebben van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Artikel 3 van het Reglement Geschillencommissie Waterrecreatie (hierna: het reglement) bepaalt dat de commissie tot taak heeft geschillen tussen de consument en de ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Artikel 4 van het reglement bepaalt dat de commissie bevoegd is een geschil te behandelen, indien en voor zover partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te onderwerpen.

Uit de door de consument overgelegde factuur blijkt dat de buitenboordmotor op 25 juni 2019 is gekocht bij de webwinkel van de besloten vennootschap [dealer], die daarbij voor zichzelf en niet voor de ondernemer optrad. De koopsom is door de consument ook betaald aan alleen die rechtspersoon.

De commissie stelt voorts vast dat er tussen de consument en de ondernemer geen contractuele relatie bestaat (of alsnog tot stand is gekomen) op basis waarvan de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden bepalen dat de commissie bevoegd is om in het geschil te beslissen met bindend advies.

De consument heeft een koopovereenkomst gesloten met [dealer] en dient zich voor de klacht over de buitenboordmotor te wenden tot [dealer]. [Dealer] is niet aangesloten bij HISWA. [Dealer] heeft op haar website algemene voorwaarden opgenomen. Artikel 17 van die algemene voorwaarden bepaalt dat geschillen tussen de consument en [dealer] over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door [dealer] te leveren of geleverde producten en diensten worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop (en dus niet de onderhavige Geschillencommissie Waterrecreatie).

Deze commissie acht zich dan ook onbevoegd het geschil te behandelen en stelt de stukken in handen van het secretariaat van de Geschillencommissie Webshop.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

• verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen;
• stelt de stukken in handen van het secretariaat van de Geschillencommissie Webshop.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer J. Zetzema, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 3 mei 2022.