Verklaring op koopovereenkomst: “Groothandelsprijs zoals gezien en bereden; geen garantie”, is onvoldoende om af te zien van BOVAG garantie.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE07-0085

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte Kia Sorrento tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 26.000,–.
 
De aflevering vond plaats op of omstreeks 7 november 2006
 
De consument heeft op 9 januari 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt – voorzover hier nog van belang – in hoofdzaak als volgt.
 
Bij de aankoop is door de verkoper niet gemeld dat de auto via grijze import in Nederland is ingevoerd. Als gevolg hiervan kan de auto door de dealer niet via de computer worden uitgelezen. Eveneens blijkt het bestellen van een tweede sleutel met afstandbediening niet mogelijk.
 
Nadat de consument de koopprijs had voldaan bleek dat er door de ondernemer geen BOVAG-garantie werd verleend.
 
Ongeveer 2,5 maand na de aflevering is de automatische versnellingsbak defect geraakt. Ook bleek de radiateur kapot te zijn. Beide onderdelen zijn door een derde garage vervangen. De consument heeft de ondernemer bijtijds op de hoogte gebracht van de kapotte versnellingsbak. De ondernemer heeft contact gehad met het bedrijf waar de consument de auto noodgedwongen naartoe had laten brengen. De ondernemer heeft alle gelegenheid gehad om de auto daar weg te halen en zelf te repareren.
 
De reparatie van de versnellingsbak en de radiateur kostte blijkens de nota van Auto Vermeulen van 19 januari 2007 € 4.055,27.
 
De auto kan niet APK gekeurd worden vanwege het feit dat het ingeslagen chassisnummer is weggeroest.
 
De ondernemer heeft negatief gereageerd op het verzoek van de consument om de kosten te delen dan wel de auto terug te nemen. De ondernemer heeft wel aangeboden om een bedrag van € 750,– te betalen. Dat was het bedrag dat de ondernemer naar zijn zeggen zelf kwijt zou zijn geweest voor de reparatie.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Ik heb op een advertentie op het internet gereageerd. In die advertentie werd vermeld dat het een BOVAG garage betrof. Ik dacht dan ook garantie te hebben. Zonder garantie zou ik een dergelijke auto nooit hebben gekocht.
 
Er ging € 950,– van de prijs af omdat de auto een onderhoudsbeurt nodig had. Ik dacht dat ik voor dat bedrag de auto wel een beurt kon laten geven.
 
Ik heb geen handtekening gezet op de koopovereenkomst waarop, naar ik later pas zag, de garantie werd uitgesloten. De betaalde prijs was een normale prijs.
 
Ik was met een aantal privé bouwzaken bezig en had om die reden dringend een auto nodig.
 
Nadat ik met een kapotte versnellingsbak was gestrand heb ik meteen contact opgenomen met de ondernemer. Ik was in Goes gestrand, dat is 220 km van het adres van de ondernemer verwijderd.
We hebben op dinsdag contact met de ondernemer opgenomen. Hij heeft tot vrijdag de gelegenheid gehad om de auto in Goes op te halen.
 
Van de garage te Goes hoorden we dat er al eerder een reparatie aan de bak was uitgevoerd.
 
Ik ben er inmiddels achtergekomen dat de auto scheef is vanwege een schade. De wagen trilt en de banden zijn scheef afgesleten. Om die reden verlang ik thans ontbinding van de koopovereenkomst.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt – voorzover hier nog van belang – in hoofdzaak als volgt.
 
Tijdens het verkoopgesprek heeft de ondernemer wel degelijk tegen de consument gezegd dat het een importmodel betrof. Een 7-zitter is altijd een importmodel. De consument heeft naar zijn zeggen al op 10 november 2006 van zijn dealer te horen gekregen dat het een importmodel betrof. Het is vreemd dat de consument vervolgens meer dan twee maanden wacht om hierover bij de ondernemer te klagen.
 
De auto werd aangeboden met een “groothandelsprijs”. De ondernemer heeft de consument uitgelegd dat dit betekent dat de auto zonder garantie en zonder onderhoudsbeurt wordt afgeleverd. Dit verklaart de relatief lage koopprijs. De consument koos niet voor garantie en/of onderhoud en heeft zo een voordeel van € 950,– weten te bedingen.
 
Het is juist dat de ondernemer nadat de versnellingsbak kapot was gegaan contact met de consument heeft gehad. De ondernemer werd medegedeeld dat de auto reeds ter reparatie aan het betreffende bedrijf was aangeboden en dat er al een versnellingsbak was geregeld. De ondernemer is aldus niet de mogelijkheid geboden zelf de reparatie uit te voeren.
 
Mocht het zo zijn dat het chassisnummer inderdaad is weggeroest dan is de ondernemer bereid de kosten van het opnieuw inslaan van het nummer die € 68,– bedragen te vergoeden.
 
De ondernemer heeft slechts uit coulance een bedrag van € 750,– aangeboden.
 
De consument stelt wel dat het onderhoud van de auto in Nederland problemen geeft, maar toont dat op geen enkele wijze aan.

Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Toen ik contact opnam met de garage te Goes hoorde ik dat er al een ruilbak was besteld.
 
De auto is telefonisch gekocht. De consument heeft op de fax zijn handtekening gezet en deze teruggestuurd.
 
Wij verkopen iedere auto onder het voorbehoud dat de klant nadat hij de auto heeft gezien de koop gestand doet.
 
Indien de commissie van mening is dat er wel sprake is van garantie dan laat ik mijn verweer vallen dat ik niet in de gelegenheid ben geweest om de auto zelf te repareren.
 
Het is mij niet bekend of er aan de auto schade is geweest. Ik wil aan de consument een bedrag van € 2.250,– voldoen. Ik krijg echter de indruk dat de consument gewoon van de auto af wil. Volgens mij zijn alle onderdelen voor deze auto gewoon beschikbaar.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie stelt voorop dat de door de consument eerst ter zitting naar voren gebrachte klachten over het trillen van de auto wegens een schade aan de auto door haar buiten beschouwing worden gelaten aangezien een goede procesorde, die meebrengt dat de ondernemer zich behoorlijk tegen een klacht moet kunnen verdedigen, daaraan om die reden in de weg staat. Ook is niet uitgesloten dat indien deze klacht wel tijdig was ingediend dit voor de commissie aanleiding zou zijn geweest een deskundigenonderzoek naar de gegrondheid van de klacht te laten uitvoeren. Daarvoor is echter in dit stadium van de procedure geen plaats.
 
Met de consument is de commissie van oordeel dat de ondernemer gehouden is 6 maanden BOVAG-garantie te verlenen. De consument heeft de op de koopovereenkomst geplaatste verklaring:
 
“ Groothandelsprijs zoals gezien en bereden geen garantie”,
 
niet van zijn handtekening voorzien. Gelet op het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de BOVAG-voorwaarden kan aldus niet gezegd worden dat de consument uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard af te zien van 6 maanden BOVAG-garantie. De ondernemer is derhalve gehouden gedurende een periode van 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst aan de consument garantie volgens de BOVAG-voorwaarden te verlenen.
 
De commissie overweegt voorts dat in het midden kan blijven of de consument in de onderhavige zaak de ondernemer al dan net in de gelegenheid heeft gesteld om de reparatie zelf uit te – laten – voeren aangezien de ondernemer ter zitting uitdrukkelijk heeft verklaard dit verweer niet meer te zullen voeren indien de commissie van oordeel zou zijn dat hij verplicht is garantie te verlenen, hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen.
 
De commissie gaat voorbij aan het aanbod van de ondernemer om de consument een bedrag van  
€ 2.250,– te vergoeden in plaats van de volledige kosten van herstel. De BOVAG-garantievoorwaarden voorzien niet in een dergelijke beperking van de omvang van de garantieverplichtingen van de ondernemer. Bovendien zijn door de ondernemer geen bezwaren naar voren gebracht tegen de door de derde-garage voor de reparatie in rekening gebrachte bedragen.
 
De commissie zal de ondernemer dan ook veroordelen tot vergoeding van de door de consument betaalde factuur van Auto Vermeulen van 19 januari 2007 en tevens tot vergoeding van de kosten voor het opnieuw inslaan van het chassisnummer van € 68,– aangezien de consument enerzijds de noodzaak van deze reparatie voldoende aannemelijk heeft gemaakt en anderzijds door consument geen bezwaren tegen de door de ondernemer gegeven kostenraming naar voren zijn gebracht.
 
Voorzover de consument ontbinding van de overeenkomst verlangt omdat aan hem een importmodel is geleverd zonder dat aan hem daarvan melding is gedaan wijst de commissie dit onderdeel van de klacht af.
De consument moet wel worden nagegeven dat de betreffende advertentie van het feit dat het een importmodel geen melding maakt, maar de consument heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de ondernemer hem daarvan tijdens de bezichtiging van de auto geen melding heeft gemaakt. Bovendien heeft de consument naar het oordeel van de commissie niet dan wel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de auto zodanige afwijkende specificaties heeft ten opzichte van de voor de Nederlandse markt bestemde modellen dat het onderhoud van de auto daardoor in ernstige mate wordt bemoeilijkt en/of duurder uitvalt.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 4.123,27. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. 

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 9 mei 2007.