Verkleuringen en opbollende delen in de tadelakt wandafwerking ontstaan door een door een derde niet deugdelijk aangebrachte kitrand. De ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk.

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 40360

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 juli 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen stukadoorswerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.861,28. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 3 juli 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de werkzaamheden afgepleisterd met olijfzeep en bijenwas, maar ongekit. Hierdoor is er schade ontstaan omdat er water achter de tadelakt is gekomen. Omdat de wanden met olijfzeep en bijenwas zijn opgeleverd, heeft nadien opgebracht kitwerk – hoe goed ook – geen houvast meer op de reeds afgepleisterde wand.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het kitwerk is door de eigen aannemer van de consument uitgevoerd. Het kitwerk was geen onderdeel van de overeenkomst met de ondernemer. De consument heeft geen opmerkingen met betrekking tot de technische aspecten in het deskundigenrapport. Alleen het schadebedrag is te laag ingeschat. Zo is bijvoorbeeld het tarief van € 40,– voor het kitten te laag ingeschat. De consument verwijt de ondernemer onprofessioneel gedrag vanwege een gebrek aan begeleiding.   De consument verlangt herstel door vervangen van (uitsluitend) de aangetaste stukken.   Standpunt van de ondernemer   Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het kitwerk is niet door de ondernemer uitgevoerd maar door de eigen aannemer van de consument. De consument dient deze aannemer aan te spreken. Hij heeft het werk niet goed uitgevoerd. De ondernemer is niet bereid tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. De consument heeft ook geen vertrouwen meer in de ondernemer. De deskundige heeft de herstelkosten inderdaad te laag ingeschat. De herstelkosten bedragen circa € 1.000,– tot € 1.200,–.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Mededelingen van de consument en de aannemer Volgens informatie van de consument en de aannemer is er lekkage ontstaan aan de onderzijde van de tadelakt afwerking, zoals aanwezig op de wanden van de douchecabine in deze badkamer. De lekkage heeft plaatsgevonden tussen horizontaal geplaatst stucstopprofiel en bovenzijde witte kunststof douchevloer, waar een naad is gevuld met kit. De kitrand aan de bovenzijde, zijde stucstop-profiel is plaatselijk gaan openstaan. De lekkage heeft geleid tot het over een hoogte tot maximaal 100 tot 150 mm verkleuren en opbollen van de tadelakt afwerking op de wanddelen net boven de witte, kunststof douchevloer. De kit werd aangebracht door 3e partij hoofdaannemer Nijssen. In tweede instantie is de kit in 2009 in opdracht van consument aangebracht door SealTech. Dit omdat de douche anders niet meer te gebruiken was. De consument is van mening dat de kit in eerste instantie had moeten worden aangebracht voordat de tadelakt afwerking op de wanden werd voorzien van de olijfzeep en bijenwas afwerking. Nu is er onvoldoende hechting geweest voor de kit ten opzichte van het stucstopprofiel. De aannemer geeft aan dat de kitwerkzaamheden in deze situatie door de 3e partij hoofdaannemer Nijssen zouden worden uitgevoerd. Indien de hoofdaannemer Nijssen hier geen ervaring mee zou hebben gehad, dan had hij deze kitwerkzaamheden moeten uitbesteden aan een terzake kundige.   Waarnemingen en bevindingen van de deskundige In de douchecabine zijn de verticale en horizontale hoeken afgedicht met een grijskleurige kit. De kit is ruim over het stucstopprofiel heen gezet tegen de tadelakt afwerking aan. Deze kit lijkt goed te hechten. Ter plaatse van de overige wanden, zoals rondom het bad, komt op verticale en horizontale randen de oude kitafwerking voor. Deze kitafwerking is in een naad van 3 tot 4 mm breedte tussen bovenzijde badkuip en onderzijde stucstopprofiel aanwezig. Een klein deel van deze kit lijkt iets te zijn losgetrokken van onderzijde stucstopprofiel en bovenzijde badkuiprand.   In de situatie dat er een smalle naad (3-4 mm) tussen stucstopprofiel en badkuiprand of wanden onderling aanwezig is, dient de kitvoeg zeer zorgvuldig te worden aangebracht. Dit is specialistisch werk. Tevens dienen de randen waartegen de kit moet hechten te worden gereinigd c.q. ontvet, licht te worden opgeruwd en eventueel te worden voorzien van een primerlaag, zodat naast fysische hechting ook mechanische hechting kan plaatsvinden. Dit dient bij voorkeur te gebeuren nadat de wanden zijn afgewerkt met olijfzeep en bijenwas. (Anders kans op vlekvorming en ruwe plekken.) In deze situatie waarbij de hoofdaannemer de kit technisch niet correct lijkt te hebben aangebracht, is na ingebruikname van de douche water via de openstaande naden in de kitvoeg achter en in de tadelakt afwerking binnen gedrongen. Hierdoor is de tadelakt afwerking te sterk met water en hierin aanwezige verontreinigingen belast, waardoor verkleuren en opbollende delen ter plaatse van deze kalkpleister zijn ontstaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De oorzaak van de klachten van de consument is gelegen in de kitrand. Dit blijkt uit het deskundigenrapport en wordt door beide partijen onderschreven. Tevens is vast komen te staan dat deze kitrand in opdracht van de consument door haar eigen aannemer is aangebracht. Dus niet door de ondernemer. Het aanbrengen van de kitrand is ook nooit onderdeel geweest van de tussen de consument en de ondernemer gesloten overeenkomst. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet deugdelijke aangebrachte kitrand.   De deskundige heeft geconcludeerd dat de kitlaag aangebracht dient te worden nadat de wanden zijn afgewerkt met olijfzeep en bijenwas. Het verwijt van de consument dat de ondernemer de wanden met olijfzeep en bijenwas heeft afgewerkt voordat de kitrand werd aangebracht, treft derhalve evenmin doel. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 16 november 2010.