Verkleuringen in vloerbedekking door invloeden van buitenaf

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 173002/177805

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over de verkleuringen die zijn ontstaan in de vloerbedekking van de consument. Volgens de ondernemer moet er iets in aanraking zijn gekomen met de vloer, waardoor een chemische reactie is ontstaan. Dit zou de verkleuringen in de vloer verklaren, aldus de ondernemer. Naar het oordeel van de door de commissie ingeschakelde deskundige zijn de verkleuringen gevolg van invloeden van buitenaf. De commissie neemt het oordeel van de deskundige over. Nu vastgesteld is dat de verkleuringen niet te maken hebben met een productiefout, wordt de klacht ongegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft verkleuringen die zijn ontstaan in de vloerbedekking.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Sinds november 2021 zijn er verkleuringen ontstaan in de vloerbedekking op de overloop en de trap. De ondernemer heeft deze vloerbedekking gelegd in 2017.

Door het gebruik van chemicaliën of de aanwezigheid van chemicaliën onder schoenen zouden deze verkleuringen zijn ontstaan, aldus de door de ondernemer ingeschakelde expert. Volgens de consument is dit niet juist. Immers, deze verkleuringen zijn spontaan en in de hoeken ontstaan. De consument stelt dan ook voor een onafhankelijke deskundige de verkleuringen te laten onderzoeken.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Bij de vloerbedekking is sprake van stukverf kwaliteit. Dit gegeven en de foto’s maken dat de fabrikant vrijwel zeker is van de oorzaak van de verkleuringen. Er moet iets in aanraking zijn gekomen met de vloerbedekking waardoor er een chemische reactie is ontstaan die deze verkleuringen heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld haar- of huidverzorging producten die onder schoenen of sokken zitten en aldus op de vloerbedekking terecht zijn gekomen. Deze producten bevatten namelijk natrium hypochloriet of benzoë chloride. De ondernemer schaart zich achter deze conclusie van de fabrikant en verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.

Rapport van de deskundige
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft onderzoek verricht en de bevindingen op 4 oktober 2022 neergelegd in een rapport. De inhoud daarvan dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie ziet zich voor de vraag gesteld of de verkleuring van delen van de vloerbedekking aan de kwaliteit van de vloerbedekking ligt of is veroorzaakt door een invloed van buitenaf.

Het onderzoek van de deskundige is daarvoor van belang. Immers, bij onderzoek met een loep valt de deskundige op dat er een groot aantal polen, vooral bij de kleinere vlekken en aan de zijkant van de grotere, alleen aan de bovenkant een verkleuring laat zien. De verkleuring loopt niet door tot aan de action back waarop het tapijt is getuft. Nergens is deze action back aangetast of verkleurd. Als er iets zou schorten aan de kwaliteit van het garen zou minst genomen op een aantal plekken de verkleuring ook daar zichtbaar moeten zijn. Bij alle verkleuringen is alleen de bovenkant van de pool aangetast. Er zit geen patroon in de verkleuringen. Deze komen op willekeurige plekken voor en zijn ‘grillig’. Een fout in het productieproces lijkt de deskundige dan ook heel onwaarschijnlijk. Ook een mankement tijdens het verven lijkt de deskundige niet logisch. Volgens de deskundige moet de oorzaak dan ook gezocht worden bij een invloed van buitenaf.
De commissie neemt de hiervoor weergegeven bevindingen van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Met name nu bij geen enkele verkleuring deze doorloopt tot aan de action back waarop het tapijt getuft is en dus bij alle verkleuringen alleen de bovenkant van de pool is aangetast staat voor de commissie vast dat de verkleuring is ontstaan door een invloed van buitenaf en voor rekening en risico komt voor de consument. De oorzaak van de verkleuring is voor de beoordeling van deze zaak niet meer van belang. Nader onderzoek daarnaar is dan ook niet nodig.

De consument heeft ter zitting nieuwe verkleuringen ter sprake gebracht. Het zou dan gaan om uitbreiding van een al aanwezige grote vlek en nieuwe vlekjes. Maar die omstandigheid kan onvoldoende aan het oordeel afdoen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer B. Keijzer, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 22 november 2022.