Verkoper moet als professionele verkoper zich vergewissen van juiste kilometerstand.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE98-0037

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 mei 1996 tussen partij­en tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument bij te beta­len prijs van f. 13.500,– (inclusief inruil). De levering is geschied op of omstreeks 25 mei 1996.
 
De consument heeft omstreeks september 1997 de klacht voorge­legd aan de onderne­mer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:
 
Op 10 mei 1996 kocht ik een Fiat Croma TDid, zulks met inruil van mijn oude auto. Ik betaalde f 13.500,– bij. De afleesbare kilometer­stand van de Fiat was ten tijde van de koop 105.817. Eind 1997 ontdekte ik via de Nationale Autopas (NAP) dat de kilometerstand onlogisch was. De auto zal ca. 100.000 kilome­ter meer hebben gereden. Mijn schade bedraagt f. 5.000,– (waardevermindering) en f 1.207,– wegens uitgevoerde repara­ties gedurende de afgelopen periode. Ook in maart 1998 is nog een reparatie aan de auto uitgevoerd als gevolg van de hoge kilometrage; de normale reparatiekosten komen voor mijn reke­ning. De totale vergoeding wegens reparaties komt hiermee op f 1.862,27.
 
De consument verlangt: vergoeding van f 1.862,27, vermeerderd met f 5.000,–.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:
 
De algehele staat van de auto ten tijde van de aflevering was dusdanig dat voor ons geen enkele aanleiding was om aan de juistheid van de kilometerstand te twijfelen en daar nader onder­zoek naar te plegen. De verschillen in de kilometerstanden zijn onverklaarbaar. Wij zijn bereid de auto terug te nemen, waarbij als uitgangspunt geldt een afschrijving van f 300,– per maand en de oorspronkelijke
aankoopprijs van f 13.900,– (niet f 14.950,–).
 
Beoordeling van het geschil

De Commissie heeft het volgende overwogen:
 
De Commissie gaat op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht uit van de volgende, als gesteld en niet of onvoldoende weersproken en door de Commissie in deze procedure relevant geachte, tussen partijen vaststaande feiten.
Op 10 mei 1996 heeft de consument met inruil van een ‘oude’ auto, van de ondernemer een auto, Fiat Croma TDi, bouwjaar 1992, gekocht. De kilometerstand van deze auto is niet vermeld op het koopcontract en evenmin op de factuur. De afleesbare kilometerstand bedroeg ca. 105.817. In september 1997 heeft de consument ontdekt dat de kilometerstanden op verschillende tijdstippen van deze auto onlogisch waren en dat de auto meer kilometers heeft gereden dan aanvankelijk is aangenomen. De auto kent een lagere marktwaarde dan destijds bij het sluiten van de overeenkomst is aangenomen.
De Commissie is van oordeel dat de consument op goede gronden heeft gesteld dat de auto die hij kocht niet de afleesbare kilometers had gereden die de auto in werkelijkheid heeft gereden en dat hij de auto niet had gekocht, althans niet voor een zelfde bij te betalen bedrag indien hij hiervan op de hoogte zou zijn geweest. Het mag van de ondernemer als professionele verkoper worden verwacht dat hij zich, alvorens een auto te koop aan te bieden, vergewist van de juistheid van de afleesbare kilometerstand en zulks aan een potentiële koper bij de kooponderhandelingen kenbaar maakt. Immers weet de verkoper dat de werkelijke kilometerstand voor de koper een gegeven van doorslaggevende betekenis kan vormen bij deze onderhandelingen, waarbij de prijs mede zal worden bepaald door de leeftijd en het aantal werkelijk gereden aantal kilometers.
De Commissie is van oordeel dat de klacht gegrond is en dat termen aanwezig zijn de koopovereenkomst te ontbinden met dien verstande dat de door de consument ingeruilde auto bij de ondernemer blijft.
Vanwege het gebruik van de auto zal de Commissie, gelet op de omstandigheden van het geval, een door de consument te betalen vergoeding ad f 4.950,– vaststellen, zulks op basis van maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Zulks leidt tot de conclusie dat de ondernemer gehouden is de consument een bedrag van f 10.000,– te betalen, waartegenover de consument gehouden is de auto in onbeschadigde staat aan de ondernemer te leveren.
 
Op grond van voorgaande is de Commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.
 
Beslissing
 
De overeenkomst d.d. 10 mei 1996 wordt ontbonden verklaard. Dit bete­kent dat de consument binnen twee weken na verzenddatum van dit bindend advies de auto Fiat Croma TDi, kenteken DF-XF-30 in onbeschadigde staat bij de ondernemer dient af te leveren.
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van f 10.000,–. Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de ver­zenddatum van het bindend advies.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 25 juni 1998.