Verlangde accessoires ontbreken in leaseauto

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Private Lease    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 161858/172212

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een auto geleased en met de ondernemer besproken welke kernmerken hij daarbij belangrijk vond. Na de levering van de auto bleek dat die specifieke kenmerken aan de auto ontbraken. De consument verlangt levering van de bestelde auto of schadevergoeding. Partijen zijn na het indienen van de klacht alsnog tot een onderlinge oplossing gekomen. Er wordt een bedrag van de gecompenseerd dat van het maandelijkse leasebedrag wordt afgehaald. Aangezien deze oplossing tot stand is gekomen na het indienen van de klacht, oordeelt de commissie dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 25 mei 2021 tussen partijen gesloten privé leaseovereenkomst waarbij de ondernemer een Ford Puma voor de duur van 60 maanden aan de consument ter beschikking heeft gesteld, waartegenover de consument gehouden is maandelijks een bedrag van € 454,– aan de ondernemer te voldoen.

De consument heeft de klacht op 31 juli 2021 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument wilde een auto leasen. In eerste instantie dacht hij aan een Ford Fiësta, maar het door hem verlangde type was niet meer beschikbaar. Dus werd gekozen voor een Ford Puma titanium X, vanwege de standaard aanwezige massagestoelen en afritsbare stoffen stoelhoezen. Dit werd door de leverende dealer onderbouwd met een van de fabrikant afkomstige brochure. Bij de aflevering bleek dat de afritsbare stoelhoezen niet van stof maar van half kunstleder waren. Na uitleg van de dealer dat sprake was van dezelfde functionaliteit heeft de consument de auto geaccepteerd. Echter, kort na de aflevering kwam de consument erachter dat er geen sprake was van afritsbare stoelhoezen en evenmin van massagestoelen. Dit bracht de consument onder de aandacht van de ondernemer. In een reactie van de dealer werd aangegeven dat de massagestoelen niet meer standaard waren en dat hij kwestie van de stoelhoezen zou gaan verhalen bij de importeur. Na een uitgebreide mailwisseling werd duidelijk dat de stoelhoezen zouden worden geregeld, maar dat de massastoelen niet zouden worden geleverd.

Daarmee was de consument het niet eens. Hij wilde geleverd krijgen wat hij had besteld. De ondernemer verwees de consument telkens naar de dealer. Die reageerde niet, zodat de consument zich tot de importeur wendde met het verzoek om te bemiddelen. Er werden toezeggingen gedaan, die niet werden waargemaakt. Uiteindelijk bleek dat het technisch niet mogelijk was om de stoelen over te zetten. Er werd een vergoeding van € 500,– aangeboden, waarmee de consument geen genoegen nam. Hij verlangde het bestelde, een nieuwe auto of volledige compensatie.

Naar aanleiding van het verweer van de ondernemer merkt de consument het volgende op.

De consument heeft inderdaad met de ondernemer de afspraak gemaakt dat aan hem een compensatie wordt gegeven ten bedrage van € 2.500,– die wordt verrekend door een korting van € 41,67 te verlenen op de te betalen termijnen. Het tarief is op 7 september 2022 aangepast.

Voorts verlangt de consument de toezegging van de ondernemer dat als zich weer een probleem met de motor en de transmissie voordoet hij een nieuwe auto krijgt. Daartoe is de ondernemer niet bereid.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Met betrekking tot de ontbrekende accessoires is de ondernemer het volgende met de consument overeengekomen. Het ontbreken van de stoelhoezen en de massagestoelen wordt gecompenseerd met een bedrag van € 2.500,– dat wordt verrekend door het verlagen van het maandelijkse leasetarief met € 41,67 met ingang van het contract van 60 maanden. Het klachtengeld van de commissie heeft de ondernemer aan de consument betaald.

Aanvankelijk werd nog geen uitvoering gegeven, omdat ook nog een andere kwestie tussen partijen speelt, te weten de omstandigheid dat de consument als gevolg van enkele technische storingen geen vertrouwen meer heeft in de auto. Dit heeft echter niet tot een oplossing geleid. De consument verlangt dat bij een volgende storing de auto moet worden vervangen, maar daartoe is de ondernemer niet bereid noch verplicht uit hoofde van het keurmerk.

Inmiddels heeft de ondernemer een bedrag van € 583,38 gecrediteerd en vanaf oktober 2022 het leasetarief verlaagd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de niet juiste uitvoering van de leaseovereenkomst, omdat hij niet geleverd heeft gekregen wat hij heeft besteld, te weten afritsbare stoelhoezen en massagestoelen.

Uit de stukken blijkt dat partijen na het indienen van de klacht bij de commissie alsnog overeenstemming hebben bereikt over de oplossing van de door de consument bij de commissie ingediende klacht.

Het past de commissie dan ook niet om een eigen inhoudelijk oordeel over de klacht te geven nu partijen tot overeenstemming zijn gekomen over de wijze waarop hun geschil wordt opgelost.

De commissie zal volstaan met de constatering dat de klacht van de consument gegrond is.

Voor wat betreft de na het indienen van de klacht door de consument tussen partijen gerezen problemen over de technische staat van de auto is de commissie van oordeel dat sprake is van een nieuwe klacht die de consument desgewenst bij de commissie alsnog aanhangig kan maken, maar geen onderdeel vormt van de bij de commissie ingediende klacht, zodat zij daarover geen inhoudelijke beslissing kan geven.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht van de consument voor zover deze betrekking heeft op het ontbreken van stoelhoezen en massagestoelen gegrond.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie zal aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Private Lease, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, drs. W. Nienhuis en drs. C.J. Bal, leden, op 11 oktober 2022.