Vermissing lamp; advies of een instructie van het lichtbedrijf kan niet aan de ondernemer worden tegengeworpen

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 48638

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een vermist pakket.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Via de ondernemer heb ik een lamp onder rembours ontvangen en betaald. Ik heb de lamp retour gestuurd met een bar-code. Uit navraag bij de ondernemer blijkt dat bij hun het pakket is zoekgeraakt. De ondernemer wil niet voor de geleden schade opdraaien.   De consument verlangt een vergoeding van € 239,–.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   Toedracht van het geschil De consument heeft op 19 maart 2010 een Basis Pakket met [de streepjescode] naar [een lichtbedrijf] verzonden. De inhoud was een lamp die hij aan het lichtbedrijf terugzond nadat hij deze daar eerder gekocht had. Daarvoor had hij € 239,– betaald. Het Basis Pakket heeft het lichtbedrijf klaarblijkelijk niet bereikt.   Een onderzoek binnen TNT Post heeft geen positief resultaat gehad. De consument is daarover er door TNT Post op 6 mei 2010 geïnformeerd. Daarbij werd ook aangegeven dat hij geen aanspraak had op schadevergoeding omdat bij een zending die als Basis Pakket verzonden wordt, TNT Post niet aansprakelijk is bij een eventuele schade. Op 3 juni 2010 stelde de consument TNT Post aansprakelijk voor de vermissing en eiste hij vergoeding van het aankoopbedrag van € 239,– voor de vermiste lamp. In diezelfde brief geeft hij aan dat "… niemand hem erop heeft gewezen dat er vervoersvoorwaarden van toepassing waren, laat staan dat die niet in een schadevergoeding zouden voorzien …". Bij brief van 23 augustus 2010 heeft TNT Post hierop nog nader toegelicht waarom de consument geen aanspraak heeft op schadevergoeding: het pakket is niet met een aanvullende dienst verzonden, zodat geen recht op schadevergoeding bestaat. Het is de eigen verantwoordelijkheid van consumenten om hun keuze te bepalen omtrent de wijze van verzending. Deze reactie van TNT Post was voor de consument aanleiding zijn klacht aan de Geschillencommissie voor te leggen. Hij verlangt dat TNT Post hem alsnog het aankoopbedrag voor de lamp ad € 239,– vergoedt.   Productkenmerken van de zending De consument heeft de zending als Basis Pakket verzonden. Voor dit product accepteert TNT Post geen aansprakelijkheid. Scans geven aan wat er met de zending in het verwerkingsproces is gebeurd. De barcode is alleen bedoeld om het pakket tijdens het vervoerproces te kunnen volgen. Men kan niet zien wat er verkeerd gaat, indien er iets mis gaat. Evenals bij gewone post het geval is, wordt bij aflevering geen kwijting verleend; de geadresseerde tekent niet voor ontvangst van de zending. De zending wordt uitsluitend overhandigd.   Onderzoek De gegevens die TNT Post bij [de streepjescode] heeft, zijn zeer beperkt. Er is slechts één waarneming, en wel in de ochtend van 20 maart 2010. Er is zekerheidshalve navraag gedaan bij de landelijke afdeling Onbestelbare Stukken. Evenwel heeft ook dat geen positief resultaat gehad. Het moet ervoor worden gehouden dat de zending vermist is.   Aansprakelijkheidsbeperking en algemene voorwaarden De aansprakelijkheid van TNT Post voor schade die voortvloeit uit behandeling van poststukken is vastgelegd in artikel 29 van de Postwet 2009 en nader uitgewerkt in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer van TNT Post. Het komt er in hoofdzaak op neer dat TNT Post slechts aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan postzendingen als die met een aanvullende dienst zoals "aantekenen", "verzekerd vervoer" of "Zeker Pakket" verzonden zijn. De zending van de consument valt buiten deze categorieën.   De aansprakelijkheid is beperkt omdat TNT Post dagelijks circa 15 miljoen postzendingen vervoert. Bij een dergelijke omvang van de bedrijfsvoering zijn de risico’s zonder aansprakelijkheidsbeperking niet meer goed te overzien. Hierdoor zou het gevaar ontstaan dat de tarieven zeer hoog zouden worden, hetgeen de wetgever maatschappelijk gezien ongewenst acht.   De Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer liggen op alle postvestigingen ter inzage. Zij worden op verzoek gratis verstrekt en kunnen desgewenst ook worden opgevraagd bij [Klantenservice Consumenten]. Ze kunnen voorts van de TNT Post website worden gedownload.   De consument had derhalve voldoende gelegenheid om kennis te nemen van de voorwaarden waaronder hij de vervoersovereenkomst met TNT Post is aangegaan.   Visie TNT Post Het is aan consumenten zelf om te beoordelen – onder meer in verband met de (waarde van de) inhoud van pakket ten opzichte van de kosten en voorwaarden van verzekeren – of zij een aanvullende dienst verlangen of niet. Daartoe kunnen zij in eerste instantie kennis nemen van de op de postvestiging en op de website aanwezige tariefinformatie, waarin het productassortiment is opgenomen.   Kiest een consument voor verzending zonder aanvullende dienst, dan draagt TNT Post geen aansprakelijkheid voor een eventuele vermissing van de zending. De eigen verantwoordelijkheid voor die keuze bij de consument staat voorop. Deze kan niet op TNT Post worden afgewenteld. Dat is pas anders als een consument op gerichte vragen een pertinent onjuist verzendadvies van een loketmedewerker zou krijgen.   TNT Post is van mening dat de consument niet onjuist of onvolledig geïnformeerd is.   Conclusie TNT Post wijst de eis tot schadevergoeding van de hand.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde te zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Anders dan de consument aanvoert, heeft hij wel degelijk door het pakket ter post ter verzending aan te bieden een overeenkomst gesloten met de ondernemer. Dat hij daarbij is afgegaan op een advies of een instructie van het lichtbedrijf, kan niet met succes aan de ondernemer worden tegengeworpen. Anders dan de consument meent, is het niet zo dat retournering aan de oorspronkelijke afzender deel uitmaakt van de vervoerovereenkomst tussen die afzender en de ondernemer. Wellicht kan de consument betogen dat de vermissing van het pakket in de risicosfeer van het lichtbedrijf ligt, de ondernemer staat hier buiten. De klacht treft geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 14 maart 2011.