Vermissing laptop; postzending met basis pakket gezonden; ondernemer niet aansprakelijk

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59956

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vermissing van een postzending.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft een laptop verzonden, maar die is niet aangekomen bij de geadresseerde. PostNl stelt onderzoek te hebben gedaan, waarbij is geconstateerd dat de track & trace code niet in het systeem van PostNl terecht is gekomen. Het dossier is daarop gesloten. De consument heeft daarop zelf contact gezocht met het postloket waar het pakket was aangeboden. Daar bleek de track & trace code wel in het systeem te staan.   De consument verlangt vergoeding van de geleden schade.   Standpunt van PostNl   Het standpunt van PostNl luidt in hoofdzaak als volgt.   PostNl stelt verwijst naar de bestelling van de door de consument verzonden laptop. Deze bestelling is gedaan ten name van een bedrijf. Dat bedrijf is gevestigd op hetzelfde adres als de consument.   PostNl verzoekt de klacht niet-ontvankelijk te verklaren, nu de consument handelde ten name van genoemd bedrijf en niet als natuurlijk persoon.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft nog gereageerd op het standpunt van PostNl en stelt dat hij de laptop heeft gekocht ten behoeve van zijn dochter. Zijn zoon heeft de bestelling op zijn verzoek gedaan. Hij deed dat op zijn bedrijfsnaam, maar handelend ten behoeve van de consument.   Ingevolge artikel 3 van het Reglement Geschillencommissie Post heeft de commissie tot taak – onder meer – geschillen tussen consument en PostNl te beslechten, die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot een dienst van PostNl. Onder een consument dient te worden verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die als contractant gebruik maakt van een dienst van PostNl. Waar PostNl verzoekt de klacht niet-ontvankelijk te verklaren, verstaat de commissie dat wordt verzocht om de onbevoegdheid uit te spreken.   In dit geval is niet betwist dat de consument als contractant gebruik maakt van een dienst van PostNl. PostNl stelt echter dat de consument handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, nu de bestelling van de verloren gegane laptop op een bedrijfsnaam is geschied. Gelet op de toelichting van de consument is de commissie van oordeel dat de stelling van PostNl dient te worden verworpen. Voldoende aannemelijk is dat de consument niet alleen contractant was, maar ook als natuurlijk persoon rechthebbende op de laptop is.   Op grond van het voorgaande acht de commissie zich bevoegd het geschil te behandelen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 28 oktober 2011.