Vermiste horloge wordt niet gecompenseerd zonder aanvullende service

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 132413/143143

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een pakketje verstuurd met een horloge erin, en bij aankomst van het pakketje was de horloge weg. De ondernemer voert aan dat het pakket onverzekerd is verstuurd, en dat de consument geen recht heeft op compensatie. De commissie oordeelt dat de consument geen recht heeft op compensatie, omdat het pakket zonder aanvullende service is verstuurd. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft afwijzing van schadevergoeding voor een verloren gegaan postpakket.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

‘Ik heb via [ondernemer] een horloge gestuurd. Bij aankomst was hij verdwenen. De koker waarin het horloge zat was wel aangekomen. Mijn horloge is dus gestolen. Ik heb hierover een klacht ingediend bij [ondernemer]. Zij geven aan dat een beschadiging niet hun verantwoordelijkheid is omdat ik geen verzekering had afgesloten. Ze erkennen dus niet dat het om diefstal gaat. Mijn klacht is dus niet serieus genomen en netjes afgehandeld. Er is sprake van vertrouwensbreuk en compensatie lijkt mij terecht.’

Het voorstel om de klacht op te lossen is, omdat het om diefstal gaat en niet om schade zoals zij beschrijven, een compensatie of een gedeeltelijke compensatie.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument geeft aan dat hij op 24 september 2021 een Standaard Pakket (zonder aanvullende dienst) met barcode […] heeft verzonden naar een geadresseerde in Pforzheim Duitsland. De consument geeft aan dat de inhoud van het pakket een horloge betreft. Het pakket is volgens de Track & Tracefunctionaliteit op 30 september 2021 afgeleverd bij de geadresseerde. Bij aflevering van het pakket zat er volgens de geadresseerde geen horloge in de verpakking. De consument heeft hierover een melding gemaakt bij [klantenservice ondernemer]. De klantenservicemedewerker heeft de klacht geregistreerd. Omdat het pakket echter zonder een aanvullende dienst is verzonden (Standaard) is de consument geïnformeerd dat hij helaas niet in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Het pakket is door de consument zonder een aanvullende service verstuurd, wat betekent dat hij geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Dit is conform de geldende vervoersvoorwaarden. Algemene Voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking De aansprakelijkheid van [ondernemer] voor schade die voortvloeit uit het vervoer van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet en uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst.

Deze AVP zijn op de vervoersovereenkomst van de consument van toepassing. Het komt er in hoofdzaak op neer dat [ondernemer] slechts aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan- of vermissing van postzendingen als die met de services “Aangetekend” of “Verzekerservice” verzonden zijn (zie artikel 9.3 van de AVP). Zoals eerder aangegeven is het pakket van de consument zonder aanvullende services verzonden. Bij schade die ontstaan is bij de uitvoering van een vervoersovereenkomst waarbij geen gebruik is gemaakt van deze services is [ondernemer] niet aansprakelijk (artikel 9.1 AVP). [Ondernemer] heeft een wettelijke plicht tot het vervoeren van postzendingen en dit wordt op grote schaal met zeer grote hoeveelheden (in 2021: 337 miljoen) gedaan. Bij een dergelijke omvang van de bedrijfsvoering zijn de risico’s zonder aansprakelijkheidsbeperkingen niet meer goed te overzien. Hierdoor zou het gevaar ontstaan dat de posttarieven zeer hoog zouden worden. Dat is maatschappelijk gezien ongewenst. Daarom heeft de overheid in de Postwet mede de bepaling vastgelegd dat [ondernemer] bij vermissing, beschadiging of vertraging van poststukken die niet met één van beide services “Aangetekend” of “Verzekerservice” zijn verzonden niet aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Het is aan de consument om een pakket wel of niet met de services “Aangetekend” of “Verzekerservice” te versturen. Nu de consument dit heeft nagelaten komt de consument niet voor een schadevergoeding in aanmerking. De overheid heeft in de Postwet de afzenders van poststukken juist de keus willen bieden om ja dan nee gebruik te maken van verzekering van poststukken. Wanneer een afzender prijs stelt op een verzekering van zijn poststuk tegen verlies of beschadiging, dient hij dat bij verzending zelf aan te geven en het bijbehorende – hogere – tarief te voldoen.

De eigen verantwoordelijkheid voor die keus bij afzenders staat voorop. Indien een consument ervoor heeft gekozen om een pakket als Standaard pakket te verzenden en het pakket (ofwel de inhoud) vervolgens tijdens het vervoer vermist of beschadigd raakt, kan er geen schadevergoeding worden geëist. Het is dus aan consument zelf om vooraf te beoordelen of zij een aanvullende dienst verlangen of niet. In dat opzicht informeert [ondernemer] het publiek via de tarieffolders (zie bijlage 3) die in het folderrek op de balies van [ondernemer] servicepunten aanwezig zijn. Ook zijn de keuzemogelijkheden en de bijbehorende tarieven op de website van [ondernemer] te vinden. [ondernemer] betreurt de vermissing van het pakket van de consument.
[ondernemer] heeft onderzoek gedaan naar de pakketgegevens van de consument op het moment dat het sorteercentrum in Duitsland verliet om bezorgd te worden aan geadresseerde. Helaas is het niet meer mogelijk om deze data in te zien en op te vragen bij de buitenlandse vervoersdienst, waardoor niet kan worden onderzocht waar de inhoud van het pakket vermist is geraakt. Het pakket is afgeleverd zonder een handtekening van ontvangst. Een handtekening van ontvangst is dan ook geen service die bij een Standaard pakket hoort.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie volgt de lezing van de ondernemer dat op grond van de op de overeenkomst toepasselijke bepalingen en de wet geen schadevergoedingsverplichting bestaat bij vermissing of beschadiging van een postpakket. De redenen die daaraan ten grondslag liggen heeft de ondernemer aangegeven. De consument komt dus niet in aanmerking voor een vergoeding voor het verloren gegane pakket. De klacht is daarom ongegrond.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Wijst het verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit de heer mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, de heer drs. G.J.F.M. Klaas, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 21 februari 2022.