Verpakking is zonder noodzaak door consument verwijderd (verpakking was verzegeld).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51817

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in november 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een toner voor een laserprinter tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 32,50 exclusief verzendkosten. De levering vond plaats op of omstreeks 30 november 2010.   De consument heeft op 1 december 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Bij de bestelling van de toner heb ik het typenummer opgegeven. Blijkbaar heb ik een verkeerd nummer vermeld, want de toner bleek niet in mijn printer te passen. Ik kwam daar achter nadat ik de toner uit de doos had gehaald en de zwarte zak waarin deze zat had verwijderd. Ik heb de ondernemer vervolgens gevraagd het artikel terug te nemen en mij het juiste artikel toe te zenden. De ondernemer is hiertoe niet bereid, omdat naar hij beweert het product onverkoopbaar is geworden doordat de zwarte zak is verwijderd. Op de doos staat het typenummer en worden de printers genoemd waarvoor de toner geschikt is. Ik heb dat niet opgemerkt. Als ik dat wel had gezien, zou ik de toner wellicht in de verpakking hebben gelaten. Geheel zeker is dat niet, want de toner had toch kunnen passen, ook al stond mijn printer niet bij de op de doos vermelde printers. Ik vind overigens dat dit geen verschil maakt. Volgens artikel 7:46d lid 1 BW heb ik het recht het product te retourneren binnen de termijn van 7 werkdagen na de ontvangst. De ondernemer heeft deze bepaling ook opgenomen in artikel 6 van zijn algemene voorwaarden. In lid 2 van dit artikel staat verder dat de consument het product mag uitpakken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet. Het feit dat het product uit de verpakking is gehaald komt dus voor rekening en risico van de ondernemer. Ik heb de verzegeling op de toner niet verbroken. Het argument van de ondernemer dat het product onverkoopbaar is geworden spreekt mij niet aan. De toner kan eenvoudig in een nieuwe folie worden verpakt en er is verder niets mee gebeurd wat de kwaliteit negatief heeft kunnen beïnvloeden.   De consument verlangt dat de ondernemer ertoe wordt verplicht de geleverde toner terug te nemen en aan de consument de koopprijs terug te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Gezien de aard van het product kan dit helaas niet worden teruggenomen. Printsupplies zijn beperkt houdbaar na opening en kunnen gevoelig zijn voor stof, vingerafdrukken en (UV)licht. Daarom zijn producten als deze van een gesloten zwarte zak voorzien die het product beschermt tegen UV-licht en stof. Als de zwarte zak nog gesloten was geweest, zouden wij wellicht de mogelijkheid hebben gehad een andere klant voor het product te vinden. Die mogelijkheid is nu gefrustreerd doordat de zwarte zak is geopend. Daardoor kunnen wij een andere afnemer geen garantie op het product geven. Daarbij komt dat het product was verpakt in een verzegelde doos op meerdere zijden waarvan het typenummer van het product is vermeld met een opsomming van de printers waarvoor het product geschikt is. Het was dus niet noodzakelijk de verpakking te openen. Wij kunnen het product dus niet terugnemen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Artikel 7:46d BW bepaalt, voorzover ten deze van belang: De koper heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak. Op dit ontbindingsrecht bestaan verschillende uitzonderingen. De enige voor het onderhavige geschil relevante uitzondering is die waarbij het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen (artikel 7:46d lid 4 aanhef en onder b 4 BW). De wet vermeldt niets omtrent de gevolgen van de verwijdering van verpakkingen.   De commissie is van oordeel dat met zaken die snel kunnen bederven of verouderen gelijk te stellen zijn zaken die als gevolg van de verbreking van de verpakking onverkoopbaar worden, indien de verbreking van de verpakking niet noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de koper het geleverde product wenst te behouden en in de koopovereenkomst of in de op die overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden een desbetreffend beding is opgenomen. Dat is ten dezen het geval. Ter zitting heeft de consument de verpakking (doos en plastic zak) en de cartridge getoond. De commissie heeft geconstateerd dat op de zijkant van de doos het typenummer, alsmede een opsomming van de printers waarvoor deze geschikt is, duidelijk was vermeld. De consument had aan de gesloten doos al kunnen zien dat het geleverde product niet overeenkwam met het product dat hij wilde hebben, waarvan de oorzaak bovendien bij de consument zelf ligt doordat hij bij zijn bestelling een verkeerd typenummer had opgegeven. Het verwijderen van de zwarte zak en zelfs het openmaken van de doos was dus niet noodzakelijk.   De ondernemer heeft geen eigen algemene voorwaarden overgelegd. De commissie zoekt daarom aansluiting bij de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org, die geacht mogen worden op de onderhavige koopovereenkomst van toepassing te zijn. Artikel 6a daarvan bepaalt voor zover ten dezen van belang: De consument heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de ontvangst van het gekochte zonder opgave van redenen te ontbinden. Tijdens die termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De commissie is van oordeel dat de ondernemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het geleverde product onverkoopbaar is geworden doordat de zwarte beschermingszak – zonder noodzaak – door de consument is verwijderd. Daardoor is immers niet met zekerheid vast te stellen of het product nog geschikt is voor het doel waarvoor dit is bestemd en kan de verkoper daarop geen garantie verstrekken. De consument heeft nog aangevoerd dat hij de verzegeling van het product niet heeft verbroken. Artikel 7:46d lid 4 aanhef en sub c BW verklaart het ontbindingsrecht niet van toepassing op audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken. Aangezien het onderhavige product niet valt onder de categorie audio- en video-opnamen, noch onder computerprogrammatuur, is dit argument van de consument irrelevant, daargelaten de vraag of de zwarte beschermingszak niet moet worden beschouwd als een verzegeling in de zin van het genoemde wetsartikel. Bovendien was de doos waarin het product was verpakt, naar de ondernemer onweersproken heeft gesteld, verzegeld.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 14 februari 2011.