Verplichtingen leverancier laten verplichtingen ondernemer tegenover consument onverlet. Consument niet bebonden aan tussen leverancier en ondernemer geldende voorwaarden

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61367

De uitspraak:

Nader deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde [deskundige] heeft blijkens zijn (nader) rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De putjes in het oppervlak zijn vanwege de kleur niet makkelijk te zien maar zijn er wel en worden volgens de consument steeds talrijker in aantal naarmate de tijd verstrijkt. De waterkeerrand aan de voorzijde is aan de binnenzijde anders van profiel als de [type] uitvoering en niet gepolijst, dus ruw. Er is al een uitgesprongen stukje gerepareerd.   Naar mijn vaktechnisch oordeel is de omvang van de geconstateerde gebreken: opvallend qua randafwerking en een geringe zichtbaarheid van putjes.   Herstel is technisch niet mogelijk. Alleen vervanging is mogelijk. De herstelkosten zijn: Nieuw werkblad: € 1.600,– De- en montage: € 800,– Extra tegelwerk: € 300,–.   Toelichting: Ik heb ter plekke niet vast kunnen stellen of het werkblad wel of niet van origineel CaesarStone materiaal is. Ik ben aansluitend aan mijn bezoek naar [de leverancier] gereden en heb daar 2 verschillende platen bekeken. In de bij [de leverancier] voorradige platen waren de putjes niet te constateren. Randafwerking van het geleverde blad is onvoldoende en geen [type] (van [de leverancier]).   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Voor zover de ondernemer betoogt dat zijn leverancier zijn leveranciersverplichtingen is nagekomen, laat dit zijn eigen verbintenissen tegenover de consument onverlet. Zoals de commissie al in het tussenadvies heeft overwogen, spitst dit geschil zich toe op de vraag of het keukenblad aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of het keukenblad de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de consument de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen. Nu de consument zich beroept op de rechtsgevolgen van de door hem gestelde maar door de ondernemer betwiste non-conformiteit draagt de consument zonodig het bewijsrisico daarvan.   Waar volgens [de deskundige] de putjes in het oppervlak vanwege de kleur niet makkelijk te zien zijn en in zoverre slechts sprake is van een relatief gering gebrek, is de gestelde non-conformiteit van het keukenblad in zoverre niet, althans onvoldoende, komen vast te staan.   Voor zover de randafwerking van het keukenblad volgens [de deskundige] onvoldoende is en volgens zijn rapport de waterkeerrand aan de voorzijde aan de binnenzijde anders van profiel is dan de consument mocht verwachten en in zoverre sprake is van een opvallend gebrek, is de non-conformiteit echter wel komen vast te staan. Met betrekking tot dit onderdeel verwijst de ondernemer naar artikel 2 lid 5 van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals [de leverancier] en andere leveranciers die zouden hanteren, maar de consument is in beginsel niet gebonden aan dergelijke tussen de ondernemer en zijn leverancier(s) geldende voorwaarden. De ondernemer motiveert en verduidelijkt niet genoegzaam dat de consument die binding toch als onderdeel van hun onderlinge rechtsverhouding heeft aanvaard of op grond van welke verklaring of gedraging van de consument hij heeft aangenomen en mogen aannemen, dat de consument die binding toch als onderdeel van hun rechtsverhouding heeft aanvaard. De door de ondernemer gemaakte opmerkingen over en vraagtekens bij de werkwijze van de deskundige tasten zijn gerapporteerde bevindingen over de rand van het keukenblad nog niet aan. Gelet op de uit het rapport blijkende aard en ernst van de afwijking en op de slechts ten dele gegronde klacht oordeelt de commissie de door de consument verlangde kosteloze vervanging van het keukenblad niet redelijk en billijk, maar acht de commissie het ter beëindiging van het geschil redelijk en billijk dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 1.000,– betaalt. Vanwege de ten dele gegronde klacht dient de ondernemer ook het betaalde klachtengeld aan de consument te vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 1.000,– betaalt. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het te betalen bedrag.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Overeenkomstig het Reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan: a. de consument (bovendien) een bedrag van € 62,50 wegens (de helft van) betaald klachtengeld; b. de commissie een bedrag van € 300,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 10 augustus 2012.