Verstoorde relatie tussen partijen; oplossing geschil in financiële zin.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Offerte    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47743

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een overeenkomst met betrekking tot het aanleggen en installeren van een CV installatie, prijs € 12.840,10. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks februari 2010.   De consument heeft een bedrag van € 1.991,27 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De radiatoren in de achterbovenkamer (zijn nog niet geleverd) en de badkamer zijn na een half jaar nog steeds niet geplaatst. Niet de juiste thermostaat is geleverd. De radiator in de gang heeft veel te weinig capaciteit. De bepaling daarvan hadden we aan de deskundigheid van de ondernemer overgelaten. De geplande radiatoren in de achterwoonkamer hadden ook te weinig capaciteit. Andere radiatoren zijn tegen te hoge meerprijs geleverd. Niet de juiste radiatorkranen zijn geleverd. De aanleg van installatie heeft op drie plaatsen lekkage en schade veroorzaakt. De lekkage is door de ondernemer verholpen maar de verantwoordelijkheid voor de schade is niet geaccepteerd. De aanleg van de leidingen en een deel van de radiatoren is ondeskundig gebeurd waardoor veel vertraging is ontstaan. Dit blijkt ook gedaan te zijn door een elektricien (dit voerde hij zelf aan als excuus) die het grootste deel van de dag geheel alleen werkte. Er is bij het aanleggen veel schade aangericht die niet hersteld is. Gaten in de muren, scheuren in plafonds, totaal vernielde koof die onacceptabel schamel is vervangen. Het puin is niet afgevoerd (dat hebben we uiteindelijk zelf gedaan). Loden waterleiding die op stelpost zou worden vervangen is slechts voor de (makkelijkste) helft vervangen. De rest hebben wij uiteindelijk zelf gedaan. De warmwaterleiding naar de keuken is over een afstand tweemaal zo groot als nodig getrokken waardoor deze onbruikbaar is. Het werk zou twee weken duren plus een dag voor nalevering binnen drie weken maar is nog steeds niet opgeleverd. Na vele fouten is de ondernemer niet bereid te specificeren welke werkzaamheden zij nog zullen komen uitvoeren te oplevering en ze willen vooraf al de 1/6 betaling ontvangen daarvoor.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben op offertebasis werkzaamheden uitgevoerd zoals in de offerte omschreven. Tijdens de werkzaamheden is het een en ander aangepast gezien de relatie dat heeft verzocht. Mooiere radiatoren daarin hebben wij meegewerkt en uiteraard ontstond hierover een meerprijs. Hierover is vooraf overleg geweest met een collega van ons voordat wij deze werkzaamheden zouden uitvoeren.   Tijdens het aanleggen van het leiding werk is er een lekkage ontstaan op de bestaande aanwezige loden leiding. Doordat de nieuwe leidingen langs gelegd werden is het waarschijnlijk iets los gekomen. Wij hebben dat hersteld. En hebben ook meerdere malen schriftelijk aangegeven dat wij ook de schade willen herstellen.   Echter, bij een afspraak welke op locatie is geweest ontstond er een meningverschil waarbij het uitliep op een zeer onvriendelijk gesprek wat zelfs overging in andere taal om ons niet mee te laten luisteren. Daarbij aanwezig de consument en haar dochter en twee werknemers van ons. Zelf was ik aanwezig om alles in goede banen te leiden en alles op te lossen. Wat uiteindelijk eindigde dat er niks meer betaald zou worden en wij niet meer welkom zijn.   Hierop hebben wij meerdere malen schriftelijk op gereageerd dat wij graag in de gelegenheid gesteld willen worden om alles op te lossen en dat de consument de laatste termijn overmaakt nadat alle werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Hierop werd echter een andere reactie op aangegeven dat de consument geld van ons zou krijgen. Ook geeft de consument aan dat de aangeboden radiatoren te duur zijn en dat er hierdoor een verschil zou ontstaan. Prijzen zijn waarschijnlijk gevonden op internet via een webwinkel. Alles is nog niet opgeleverd, en we kunnen dat niet doordat wij niet worden toegelaten om de werkzaamheden afronden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De installatie is bijna geheel weggewerkt in de kruipkelder en de vloer van de eerste verdieping. De ketel is geplaatst in het toilet boven. De waterleiding is in Rehau 25 mm uitgevoerd vanuit meterput via kruipruimte onder woonkamer naar koker in de hal en eerste verdieping naar plaats CV ketel gebracht en aangesloten. Hiervandaan is een 15 mm koud waterleiding naar de oude geiser koud water aansluiting boven het bad gebracht. Bij de doorvoeren van de leidingen zowel koud- en warmwaterleiding en CV leidingen zijn geen mantelbuizen toegepast. Bij het maken van gaten zijn op diverse plaatsen wat schade ontstaan en moeten hersteld worden. Er zijn ook geen rozetten bij de doorvoeren gebruikt.   Op diverse plaatsen zijn er nog loden waterleidingen in het systeem. Echter, om deze te omzeilen, moeten er waterleidingen over de wanden aangelegd worden, wat men niet mooi vond. Voor het saneren van de loden waterleidingen was een stelpost opgenomen van € 495,–. Bij het aanleggen van de leidingen in koof van de woonkamer is er een loden waterleiding zodanig geraakt, dat hij ‘s avonds is gaan lekken en er schade is ontstaan.   De thermostaat die geplaatst is, is [merk 1], terwijl de offerte [een ander merk] aangaf. De consument wilde andere omdat de huidige niet goed functioneert. De radiatoren in de gang en slaapkamer achter moeten verzwaard worden. Tevens moet de installatie nog afgeperst worden en ingeregeld. Een aantal gaten zoals in meterput is door consument met pur-schuim dichtgezet. De ondernemer heeft toegezegd al deze punten te willen herstellen maar tot een afspraak kwam het niet, bijvoorbeeld voor het feit dat er eerst een groot gedeelte van het openstaand bedrag betaald moest zijn en de consument wilde dat eerst alles in goede staat opgeleverd moest worden.   Herstel is technisch aldus mogelijk.   Op diverse plaatsen de doorvoeren en aangerichte schade herstellen. Vervangen van radiatoren in de hal begane grond en in grote achter slaapkamer vervangen. Sanering loden leidingen zijn zover mogelijk vernieuwd en overschrijden de stelpost. De koof in de woonkamer voorzien van nieuwe afwerkingplaten. De koker in de gang moet vernieuwd worden en de koker op kleine slaapkamer voorzijde moet vergroot geïsoleerd en netjes afgewerkt worden. Het plaatsen van de juiste thermostaat. Het aanbrengen van bescherming bij doorvoeren van muren en vloeren en tevens aanbrengen afwerking rozetten, persen van de leidingen en het geheel netjes opleveren.   Buiten de koof was er geen waterschade meer te zien van de lekke waterleiding.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het rapport van de deskundige. Uit het rapport van de deskundige blijkt dat de werkzaamheden niet geheel adequaat zijn uitgevoerd en dat nog diverse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Naar het oordeel van de commissie had de ondernemer in dat opzicht niet de eis moeten stellen dat eerst het volledige factuurbedrag zou zijn voldaan. Mede hierdoor is het geschil ontstaan. Anderzijds had ook de consument niet in de ellende hoeven blijven zitten wanneer toch een betaling zou zijn gedaan. Ter zitting is gebleken dat de verstandhouding tussen partijen zo zeer verslechterd is dat de commissie aanleiding ziet het geschil in financiële zin op te lossen, in die zin dat de consument het nog openstaande bedrag niet aan de ondernemer verschuldigd is. Het in depot gestorte bedrag kan dan ook aan de consument worden gerestitueerd. De ondernemer bespaart zich dan de kosten van herstel en de consument kan een haar conveniërende installateur inschakelen. Met betrekking tot de waterschade onderschrijft de commissie het rapport van de deskundige. De commissie ziet geen aanleiding terzake nog maatregelen te treffen. Hetgeen de consument dienaangaande nog naar voren heeft gebracht, heeft de commissie niet kunnen overtuigen van de noodzaak daartoe.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is niets meer aan de ondernemer verschuldigd en de ondernemer is niet gehouden nog werkzaamheden uit te voeren.   Het in depot gestorte bedrag van € 1.991,27 wordt aan de consument gerestitueerd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 13 mei 2011.