Vertrouwensrelatie geschaad doordat in korte tijd vijf makelaars elkaar hebben opgevolgd zonder dat daarover een behoorlijke communicatie heeft plaatsgevonden

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Overig    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61815

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de consument de in rekening gebrachte courtage verschuldigd is aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In één jaar tijd hebben wij veel makelaars gehad van het kantoor van de ondernemer. Er is weinig tot geen actie ondernomen en er werd zeer slecht contact met ons onderhouden.   De eerste makelaar – met wie wij goede ervaringen hadden gehad in het verleden en die onze keuze voor het kantoor van de ondernemer bepaalde – vertrok al van het kantoor voordat de verkoop is gestart. De tweede makelaar heeft de verkoop opgestart en vertrok na twee maanden van het kantoor. De derde makelaar, wier naam werd meegedeeld door de vertrekkende makelaar, heeft drie maanden lang geen enkel contact met ons opgenomen waarna wij bericht kregen dat ook zij vertrok bij de ondernemer. Eind september 2010 nam de vierde makelaar contact met ons op. Met haar hebben we onze zorgen over de vele opvolgingen en de stilte besproken en zij deelde die zorgen en beloofde beterschap. Vervolgens vernamen wij echter drie maanden lang niets van haar. Vervolgens kwam in het eerste kwartaal van 2011 het bericht dat zij al zeven weken uit de running was. In totaal hebben we met haar tussen eind september 2010 en eind juni 2011 drie maal contact gehad. Eind juni deelde zij mee dat zij met zwangerschapsverlof zou gaan en dat wederom een andere makelaar zou worden toegewezen. Zij adviseerde toen een andere, plaatselijke makelaar in te schakelen. Hierop hebben wij besloten om inderdaad met een plaatselijke makelaar verder te gaan. Na intrekking kregen wij eerst een factuur tot een veel te hoog bedrag die pas na veel moeite werd aangepast. De “juiste” factuur tot een bedrag van € 645,– is door ons onder protest betaald. Ik ben bereid een bedrag van € 200,– te betalen. Het meerdere wens ik terug te ontvangen.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen schriftelijk verweer gevoerd en heeft evenmin ter zitting verweer gevoerd. De klachten zijn dus onweersproken gebleven.   Wel is door de consument een door de directeur ondertekende brief van de ondernemer d.d. 2 augustus 2011 overgelegd waarin de ondernemer reageert op de klachten. In de eerste alinea stelt de ondernemer: Voor een cliënt is het vervelend dat er in 1 jaar 3 makelaars bezig zijn geweest met de verkoop van uw woning. Door mij niet bekende redenen is dat gebeurd. Ik begrijp uw ergernis daarover. Voorts wijst de ondernemer op de slechte marktomstandigheden die maken dat er helaas weinig activiteit is. De brief sluit af met de volgende passage: In november 2010 hebben wij naar al onze relaties een brief gestuurd dat [naam ondernemer] een nauwe samenwerking/overname is aangegaan met [naam tweede ondernemer]. Dit alleen omdat er binnen [naam tweede ondernemer] geen opvolging aanwezig was. Dus sprake van problemen was absoluut geen sprake.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat, ofschoon het inschakelen van meerdere opvolgende makelaars op zichzelf genomen aanvaardbaar is, hier sprake is van een buitengewone situatie waarin vijf makelaars elkaar in korte tijd opvolgden zonder dat daarover een behoorlijke communicatie plaats heeft gevonden. De vertrouwensrelatie is daardoor – aan de ondernemer verwijtbaar – zozeer geschaad dat dit een toerekenbare tekortkoming oplevert.   De commissie neemt daarbij de hiervoor opgenomen citaten uit de brief van de directeur in aanmerking waaruit toch weinig vertrouwen in een professionele bedrijfsvoering te putten valt nu de redenen voor de vele opvolgingen kennelijk bij de directie niet bekend zijn en er een noodzaak is tot samenwerking/overname om de continuïteit van de dienstverlening te bevorderen.   De klacht is daarom gegrond.   De consument is niet meer verschuldigd dat het aangeboden bedrag van € 200,– dat de commissie redelijk en billijk oordeelt. De ondernemer dient het meerdere, zijnde € 445,– terug te betalen.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer binnen veertien dagen na de datum van verzending van dit bindende advies een bedrag van € 445,– aan de consument zal betalen;   Voorts dient de ondernemer aan de consument het door deze betaalde klachtengeld van € 75,– te vergoeden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 5 januari 2012.