Vervangen vloer is van dezelfde kwaliteit als originele

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 182548/187624

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een (tegel)vloer (keramisch parket) met plinten, welke door de ondernemer gelegd zou worden. Er is eerder een procedure gevoerd omtrent de vloer. Die procedure heeft ertoe geleid dat de vloer is vervangen. De kwaliteit van de vervangen vloer is volgens de consument echter van mindere kwaliteit dan de oorspronkelijke. De ondernemer ontkent de bewering van de consument. Ook schrijft de ondernemer dat de consument te laat heeft geklaagd over de nieuwe vloer. De deskundige schrijft dat de gemelde gebreken het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van de vloer. De commissie overweegt dat de klacht van de consument niet bevestigd wordt in het deskundigenrapport. De klacht is dan ook ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit de op 18 december 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Daarbij heeft de ondernemer zich verbonden om, kort gezegd, een (tegel)vloer (keramisch parket) met plinten te leggen en op te leveren.

Na een klacht en eerdere procedure over de vloer is deze als zodanig naar tevredenheid vervangen, waarbij ook nieuwe plinten zijn geplaatst. De nieuwe vloer en plinten zijn op 1 oktober 2021 opgeleverd. Dit geding beperkt zich tot de nieuw geplaatste en opgeleverde plinten, waaraan onweersproken € 495,– van de door de consument betaalde prijs valt toe te rekenen.

Standpunt van de consument

Het ter zitting toegelichte standpunt van de consument luidt in hoofdlijn als volgt.

De sinds 15 maart 2022 bij de ondernemer bekende klacht, betreft de plinten die bij oplevering netjes leken. De plinten begonnen na zes maanden echter naden, kieren, openingen en zichtbare beschadigingen te vertonen. De geplaatste plinten zijn van kwalitatief mindere kwaliteit dan de oorspronkelijke. De consument verlangt kort gezegd vervanging en installatie van (nieuwe) plinten, met schadevergoeding voor het benodigde weghalen en terugplaatsen van de airco-goot en voor eventueel benodigd nieuw (muur)schilderwerk.

Standpunt van de ondernemer

Het ter zitting toegelichte standpunt van de ondernemer luidt in hoofdlijn als volgt.

De plinten zijn van dezelfde althans gelijkwaardige kwaliteit aan de plinten die in 2017 zijn gekocht en geplaatst. Bij de oplevering op 1 oktober 2021 heeft de consument niet geklaagd over de geplaatste plinten. Zodra de bevoegde persoon van de klacht vernam, is aangegeven dat de klacht in behandeling wordt genomen en tijdens een bezoek zal worden beoordeeld, maar de consument heeft dat niet toegestaan. Bij gebrek aan wetenschap en waarneming ontkent de ondernemer de beweerde gebreken.

De ondernemer acht zich bovendien ontslagen van aansprakelijkheid omdat de consument de gestelde gebreken bij de oplevering zichtbaar waren en redelijkerwijs hadden moeten worden ontdekt, maar de consument heeft pas zes maanden na oplevering geklaagd.

Verder heeft de consument de gebrekkige kwaliteit niet bewezen en is het mogelijk dat de consument de beschadigingen zelf heeft veroorzaakt. Ook zijn de plinten ongeschilderd opgeleverd en was het afschilderen van de plinten geen onderdeel van de overeenkomst. Hiervoor is de consument zelf verantwoordelijk. De consument heeft bovendien geen gelegenheid voor herstel gegeven.

Deskundigenrapport

De deskundige heeft in het rapport in hoofdlijn het volgende geschreven.

Geef uw vaktechnisch oordeel over de klacht(en):
De plinten zijn gemonteerd door de ondernemer en door een schilder alleen aan de bovenzijde afgekit. De plinten zijn niet tussen de aansluitende plintdelen kops afgekit en niet nageschilderd. Het betreft hier een halffabricaat plint, de plint is alleen gegrond met een opgespoten grondlak. Zoals ook in de bevestiging van de ondernemer staat, dient de plint afgekit te worden en nageschilderd. Als de plint alleen gegrond is zal deze sneller beschadigen bij stoten en sneller stof aanpakken.
Toen de vloer vervangen is, heeft de consument ten tijde van de oplevering alles akkoord bevonden en waren de plinten onbeschadigd. Aan de plint heb ik geen montage- of productgebrek vast kunnen stellen. Alle gebreken die door de consument gemeld zijn, zijn te wijten aan oneigenlijk gebruik en niet afwerken van de plinten. De beschadigingen aan de plint op de uitwendige hoeken zijn nagenoeg allemaal tot een hoogte van 4 cm en het verstek staat daardoor verder naar boven toe open. Dit is een combinatie van het niet afwerken/aflakken van de plint waardoor deze minder bestand is tegen stoten. Een plint dient daarnaast slechts een optisch doel om de zwelruimte tussen de muur en de vloer af te werken en een esthetisch doel om een afscheidende overgang te hebben tussen de vloer en de muur. Het is niet bedoeld als bescherming of stootrand en heeft dus verder ook geen beschermende eigenschappen. Bij stoten tegen de plint zal deze beschadigen, helemaal op de dunne kanten van een verstek. De bewoner van een woning dient hiermee rekening te houden en zorgvuldig met deze verstekken en uitstekende stukjes plint om te gaan, doet hij/zij dit niet dan zal de plint beschadigen. Voorzichtigheid bij bijvoorbeeld stofzuigen en dweilen is dus geboden.
De consument heeft in het klachtenformulier aangegeven dat er dunnere plinten gemonteerd zouden zijn. Ik heb de plint op de muur en de plint welke de consument mij heeft getoond als die eerder gemonteerd was, opgemeten en heb hierin geen verschillen geconstateerd. Beide plinten, zowel oud als nieuw zijn 9 cm hoog en 15 mm dik. De plinten zijn gemonteerd op de wijze zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam parketteur verwacht mag worden.

De omvang van de klacht(en):
Gering

Is herstel of reparatie technisch mogelijk?
Ja. Om de beschadigingen aan de plinten te kunnen herstellen dienen deze licht opgeschuurd te worden, afgestopt en vervolgens dienen de plinten geschuurd en ontvet te worden waarna ze afgelakt kunnen worden.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt als volgt.

Dit geding beperkt zich tot de op 1 oktober 2021 door de ondernemer gemonteerd opgeleverde plinten. De consument klaagt in de kern dat die plinten gebrekkig of ondeugdelijk zijn opgeleverd.

Dat vindt echter geen steun in het uitgebrachte deskundigenbericht. Uit de door de deskundige gerapporteerde bevindingen volgt dat alle beweerde gebreken zijn te wijten aan oneigenlijk gebruik en het niet afwerken/aflakken van de plinten. Volgens de deskundige zijn de huidige plinten ook gelijkwaardig aan de vorige en zijn ze bovendien gemonteerd op de wijze zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam parketteur mocht worden verwacht.

Voor zover de consument ter zitting zegt te twijfelen aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de deskundige omdat deze vóór het locatiebezoek al telefonisch contact heeft gehad met de ondernemer, is dat onvoldoende om die twijfel objectief te rechtvaardigen. Daarbij komt nog dat het bedoelde contact volgens de ondernemer uitsluitend betrekking heeft gehad op het aanvangstijdstip van het locatiebezoek bij de consument.

Voor zover de consument ter zitting zegt dat de deskundige de plinten onvoldoende heeft bekeken en geen bewijs levert van gerapporteerde bevindingen, miskent de consument dat het in beginsel (niet aan de deskundige maar) aan partijen is om hun stellingen te onderbouwen en zo nodig te bewijzen. Dat op partijen rustende bewijs kan ook volgen uit een deskundigenbericht, waarbij de deskundige inzichtelijk maakt op basis waarvan deze tot de gerapporteerde professionele bevindingen en vaststellingen is gekomen. Voor zover de deskundige die baseert op professionele ervaring of intuïtie vallen daaraan verder nauwelijks toelichtende motiveringseisen te stellen.

Bij gebreke van gebleken concrete aanwijzingen die de vrees voor de onpartijdigheid van de deskundige of de kundigheid van de deskundige objectief rechtvaardigen, gaat de commissie uit van de door de deskundige uitgebrachte rapportage en de daarin gerapporteerde professionele waarnemingen en bevindingen.

De door de deskundige gerapporteerde bevindingen dat alle beweerde gebreken zijn te wijten aan oneigenlijk gebruik en het niet afwerken/aflakken van de plinten, betreffen omstandigheden die hier voor risico van de consument komen.

Reeds hierom concludeert de commissie dat de klacht ongegrond is. Wat partijen verder nog aanvoeren, bevat geen feiten die de commissie anders kunnen doen beslissen en kan verder onbesproken blijven. De commissie beslist als volgt.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, B. Keijzer en mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 15 december 2022.