Vervanging leidt niet tot gewenst resultaat. Vervanging door ander merk onder gegeven omstandigheden naar het oordeel van de commissie niet redelijk. Derhalve ontbinding van de overeenkomst

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68304

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 november 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken en daarbij behorende inbouwapparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.162,–. De levering vond plaats op of omstreeks 13 februari 2012.   Het geschil gaat er over of de geleverde apparatuur voldoet aan datgene wat de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten en of het door de ondernemer ter oplossing van het geschil gedane voorstel redelijk is. De consument heeft op 21 februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft voor in de aangeschafte [merk] keuken een [merk] multifunctionele oven en een [merk] combimagnetron gekocht. Na plaatsing blijkt dat de fronten van de beide ovens niet bij elkaar en bij de fronten van de keukenmeubels passen.   De ondernemer heeft voorgesteld om hetzij twee nieuwe bij elkaar passende [merk] ovens te leveren, maar deze passen nog niet bij de keuken. Een alternatief voorstel was het leveren van [een ander merk] apparatuur tegen betaling, welk voorstel de consument heeft afgewezen omdat hij dan tweemaal voor apparatuur zou betalen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument had de keuken nooit zo besteld als hij bekend was geweest met het afwijkende uiterlijk van de ovens. Ook de beide door de ondernemer voorgestelde ovens passen niet, deze zijn altijd nog dikker dan de fronten van de keuken. Dit was voor de consument niet zichtbaar in de showroomkeuken en evenmin in het documentatiemateriaal. Uit esthetische gronden zou de consument ook niet voor de nieuwe ovens van [merk] gekozen hebben, omdat die dus ook dikker zijn.   De ovens zijn nog altijd niet gebruikt.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst van de [merk] ovens.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het klopt dat de ondernemer voorstellen heeft gedaan om het geschil op te lossen. Voor wat betreft de aan te schaffen [ander merk] apparatuur was het aanbod 40% korting met behoud van de [merk] apparatuur, die de consument dan zou kunnen verkopen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Aanvankelijk zijn twee ovens met een verschillend front geleverd, dat was niet de bedoeling. Daarom is de ondernemer ook bereid om de ovens om te ruilen voor twee met een vergelijkbare uitstraling. Met de dikte van de ovendeur is door de ondernemer nauwelijks rekening te houden. Als die al bekend is wijkt die vaak af van de dikte van fronten van de ondernemer. Elke fabrikant heeft zijn eigen maatvoering. De dikte van de deur van de [merk]-ovens wijkt af van de fronten van de keuken van de consument.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Er is duidelijk maatverschil tussen de twee ovens, maar ook tussen de ovens en de keukenfronten. Hoofdzakelijk is de oven 3 mm breder dan het keukenfront, maar steekt ook 2 mm verder naar voren van het keukenfront. Dan is er nog 5 mm verschil tussen de ovendeur het knoppenpaneel ten opzichte van de magnetron.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken opvallend.   Herstel is technisch mogelijk door twee nieuwe apparaten leveren met exact hetzelfde uiterlijk, dezelfde afmeting binnen keukendeurmaten en in dezelfde kleur. Zoals aangegeven in dossier is het aankoopbedrag € 2.162,–.   Eén en ander is niet volgens de verwachting van de consument betreffende de maatvoering/verschil tussen apparaten en keukenfronten. Ondernemer heeft aangegeven op korte termijn een passende oplossing bij [merk] te zoeken maar weet niet of dit mogelijk is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de geleverde ovens niet bij elkaar passen. Uit hetgeen de ondernemer ter zitting heeft verklaard blijkt dat ook de ter vervanging te leveren [merk]-ovens niet zodanig passend zijn dat de consument daarmee de keuken zou krijgen die hij op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. De commissie is immers van oordeel dat als de dikte van fronten afwijkt een ondernemer dit uitdrukkelijk aan een consument moet meedelen. De ondernemer is immers als deskundig adviseur bij de aankoop het meest aangewezen om dat te doen, het mag niet aan de consument worden overgelaten om dergelijke moeilijk te achterhalen producteigenschappen te achterhalen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Bij een aankoop die niet voldoet aan hetgeen de consument mocht verwachten is primair herstel aan de orde, waarvan in dit geval geen sprake kan zijn. Vervanging leidt ook niet tot een gewenst resultaat omdat de [merk]-ovens een dikker front hebben dan de keuken van de consument. Vervanging door een product van een ander merk tegen betaling met de opdracht aan de consument om zijn verlies te beperken door de geleverde ovens te verkopen acht de commissie niet redelijk. Derhalve is slechts ontbinding van de overeenkomst betreffende de beide ovens aan de orde.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 2 november 2011 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de beide ovens terugneemt en aan de consument de koopprijs ad € 2.162,– terugbetaalt.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 11 oktober 2012.