Vervanging of herstel voor sommige keukenonderdelen niet meer mogelijk; partiële (gedeeltelijke) ontbinding overeenkomst

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45107

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 oktober 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 31.562,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks maart 2009.   Het geschil gaat over de vraag of de geleverde keukenmeubels voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden, met name voor wat betreft krasvastheid. De consument heeft een bedrag van € 1.129,74 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in het voorjaar van 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een keuken besteld, waarbij de ombouw van de vaatwasser en het barblad in zwart gelakt hout zijn uitgevoerd, waarbij de consument een salontafel en eetkamertafel in dezelfde uitvoering besteld heeft. Reeds na korte tijd bleek dat de zwart gelakte delen krassen gingen vertonen en er matte vlekken zichtbaar werden. De consument heeft daarover geklaagd en de ondernemer erkende de klacht. De ondernemer heeft voorgesteld een andere lak aan te brengen. De consument heeft voorgesteld de koopovereenkomst voor wat betreft de salontafel en de eetkamertafel te ontbinden. De ondernemer wilde ook deze meubels herstellen, waarmee de consument heeft ingestemd. Een rekening van € 1.129,74 heeft de consument toen onbetaald gelaten.   Herstel bood echter geen soelaas. Ook na behandeling bleven de meubels erg snel krassen. Hierop heeft een medewerker van de leverancier van de lak de meubels bekeken. Deze constateerde slechts gebruikssporen. De ondernemer heeft vervolgens aangegeven alles gedaan te hebben wat mogelijk is.   De klachten zijn echter niet verholpen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft ook een computertafel ontvangen, deze krast ook maar dat kan het gevolg zijn van het intensieve gebruik door de kinderen. De consument heeft op advies van de ondernemer de betreffende lak gekozen, als de lak niet gebruikt kan worden zonder te krassen had de ondernemer dat nooit mogen adviseren.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst voor wat betreft de salontafel en de eetkamertafel en herstel van het barblad en de ombouw van de vaatwasser met ander materiaal.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Omdat de consument een rekening onbetaald heeft gelaten, dient nog een depotstorting te volgen. De ondernemer heeft alles in het werk gesteld om een deugdelijk product af te leveren. De lak voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Uiteraard is niet te voorkomen dat op een lak gebruikssporen zichtbaar worden. Dat is echter een eigenschap van de product.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De deskundige adviseert een PU-lak toe te passen. De toegepaste lak is echter een PU-lak. Deze lak wordt alle mogelijke manieren toegepast in de keukenindustrie en is zonder meer goed.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De krasvorming ontstaat in de laklaag. De bladen zijn in een kleurlak afgewerkt. Door middel van een eenvoudige test is de deskundige gebleken dat de gebruikte lak niet krasvast is. Door met een versleten schuurspons over het blad te wrijven ontstaan er direct krasjes op de afwerklaag. Zeker bij de glansafwerking waar hier voor gekozen is zijn de krassen duidelijk waarneembaar. De panelen op verticale afwerking zijn op dezelfde manier afgewerkt. Hier is geen sprake van krasvorming. Niet het reinigen geeft dus de krassen maar door schuiven van servies en andere gebruiksvoorwerpen op de bladen ontstaat het effect. Omdat de bladen in de keuken aansluiten aan een werkblad van [een kunststof materiaal wat zeer krasvast is] is de keuze voor dit type lak ongewenst. Twee naast elkaar liggende bladen zullen op min of meer dezelfde manier gebruikt gaan worden. Bij normaal, regulier gebruik ontstaat deze krasvorming op alle gelakte bladen. Een gebruiker mag ervan uitgaan dat (werk)bladen waaraan wordt gegeten en gezeten niet bij de geringste aanraking krassen. Het stukje lak wat aan de zijkant van het blad boven de vaatwasser is verdwenen, kan door stoten zijn los gebutst. De laklaag hecht goed op de ondergrond. Hier is echter en klein stukje wat door aanraking er af is gesprongen.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken opvallend.   Herstel is technisch mogelijk door de beschadigde hoek opnieuw te kleuren en alle bladen af te schuren zodat de al ontstane krasjes worden gepolijst en daardoor verdwijnen. De gekleurde tafels dienen afgelakt te worden met een harde (bijvoorbeeld PU) laklaag.   De herstelkosten zijn bij benadering: Lakwerk inclusief lak en arbeid kost bij benadering 8 uur à € 42,50 p/uur, in totaal € 340,– inclusief BTW. Afhankelijk van de gekozen glanswaarde zullen de bladen meer of minder glanzend zijn dan de huidige uitvoering. Er zal in het gebruik altijd een vorm van gebruikerseffect optreden. Na verloop van tijd zal er op de op deze manier afgewerkte meubelen lichte krasvorming kunnen ontstaan. Het is dan mogelijk om een of twee keer de (PU) laklaag te polijsten. Na verloop van tijd zullen de bladen opnieuw gelakt kunnen worden. Op zich is de gebruikte lakafwerking goed te noemen. Maar doordat men de bladen gaat gebruiken, ontstaan er krassen. De keuze voor de stijl en afwerking van de meubelen (strak en zwart) en de plaatst hoe de meubelen zijn opgesteld, te weten zonder gordijnen in het directe strijklicht, zorgen ervoor dat de krassen sterk opvallen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de gebruikte lak door gebruik krassen gaat vertonen. De commissie kan daaruit slechts de conclusie trekken dat, hoewel de lak op zich goed is, de lak niet geschikt is voor de wijze waarop deze is toegepast. De commissie onderkent dat de ondernemer zich veel moeite heeft getroost om een deugdelijk product af te leveren. Dat neemt niet weg dat de ondernemer de betreffende toepassing in de betreffende kleur niet had mogen adviseren. Daarmee voldoen met name de tafels niet aan hetgeen de consument daarvan had mogen verwachten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De commissie is nu vervanging of herstel niet (meer) aan de orde is van oordeel dat de overeenkomst voor wat betreft de salontafel en de eetkamertafel ontbonden dient te worden.   De ondernemer dient de tafels bij de consument op te halen en de aankoopprijs aan de consument terug te betalen. De commissie gaat daarbij uit van een prijs van € 3.000,– zoals door de ondernemer vermeld in zijn brief van 24 september 2009. Na terugbetaling van het depotbedrag aan de consument dient de ondernemer derhalve nog € 1.870,26 aan de consument te betalen.   Ook het barblad en de ombouw van de vaatwasser dienen aangepast te worden. Partijen zullen in overleg een andere afdekking moeten kiezen.   Mocht de consument bij nader inzien er voor kiezen om toch ook de tafels van deze andere afwerking te laten voorziet dan staat dat partijen vrij.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 15 oktober 2008 wordt ontbonden verklaard voor wat betreft de salontafel en de eetkamertafel. Dit betekent dat de ondernemer deze tafels terugneemt en de koopprijs, die wordt bepaald op € 3.000,–, aan de consument terugbetaalt. Onder verrekening van de depotbedrag dient de ondernemer dan nog € 1.870,26 te betalen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit. De ondernemer en de consument bepalen in overleg een andere afwerking voor de bartafel en de ombouw van de vaatwasser. De ondernemer zal deze andere afwerking binnen zes weken nadat de keuze is gemaakt realiseren.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag ad € 1.129,74 wordt aan de consument betaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 19 mei 2011.