Vervanging van vijverfolie volgens offerte niet bij het werk inbegrepen. Aan de consument om te verzoeken om aanpassing van de offerte. Aanneemsom zou dan zijn toegenomen.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52664

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden en levering van de daartoe benodigde materialen conform offerte van 16 augustus 2009 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 899,01. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 16 september 2009. De consument heeft op 2 juni 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de aangenomen werkzaamheden niet deugdelijk uitgevoerd. In de eerste plaats was de vijver na uitvoering van de werkzaamheden niet schoon. De consument heeft er zelf nog vier kruiwagens grint uit gehaald.   Bij het schoonmaken van de vijver is er door drie mensen over dat grint gelopen. Hierdoor is de vijver lek geraakt en langzaam leeg gelopen. De ondernemer wil niet gratis herstellen, maar heeft een offerte gestuurd voor de werkzaamheden die benodigd zijn voor het herstel. De werkzaamheden die daarin staan hadden echter al op grond van de eerste offerte uitgevoerd moeten worden.   Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument onder meer nog opgemerkt dat het afvoeren van groenafval niet de oorzaak kan zijn geweest van de lekkage van de vijver.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wat ik de ondernemer verwijt, is dat hij een ondeugdelijk advies heeft gegeven en een ondeugdelijke offerte. Toen ik een offerte vroeg heb ik hem gezegd dat de vijver lek was. Hij had dus niet alleen de vijver schoon moeten maken, maar had daarbij ook moeten opmerken dat schoonmaken alleen geen zin had en dat de vijverfolie vervangen moest worden. Dat heeft hij niet gedaan.   De vijver is dus niet na de uitvoering van de werkzaamheden gaan lekken, maar was daarvoor al lek.   De consument verlangt volledige vergoeding van alle werkzaamheden en materialen die gebruikt zijn.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de lekkage zelf veroorzaakt. Bij aankomst van het personeel van de ondernemer bleek de vijver half leeg te zijn en door de consument zelf vol gegooid met tuinafval en doornen-takken. Alle drie de medewerkers hebben zich verbaasd over wat zij aantroffen. Er is toen direct gemeld dat de vijver lek zou kunnen zijn geraakt door het dumpen van dat tuinafval.   De ondernemer neemt het standpunt in dat hij de opdracht correct heeft uitgevoerd en de schade aan de vijver is veroorzaakt door de consument. Om die reden acht hij zich niet gehouden tot het gratis uitvoeren van de herstelwerkzaamheden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Bij het bespreken van de opdracht is niets gezegd over een lekkage van de vijver. Er is gevraagd om een offerte voor het schoonmaken en voor nog wat ander werk in de tuin. Die is gemaakt, daarop is opdracht gegeven en het werk dat in de offerte is aangeboden is ook uitgevoerd. Het werk is tevoren bekeken. Ik blijf erbij dat noch bij die gelegenheid, noch tijdens de uitvoering van het werk door de consument is opgemerkt dat de vijver lek was.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige heeft geconstateerd dat de consument inmiddels het vijverdoek in eigen beheer heeft vervangen. Daardoor was het voor hem niet meer mogelijk om een vaktechnisch beoordeling te maken van de ingediende klacht. In de offerte/opdracht d.d. 16 augustus 2009 van de ondernemer staat vermeld in de omschrijving van uit te voeren werken dat hij advies geeft omtrent schoonmaken straatwerk et cetera. De werkzaamheden aan de vijver waren schoonmaken, planten scheuren et cetera, vijverrand bijwerken en herstellen, vijvergrond, kisten en grind.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Nu de consument ter zitting stellig was in zijn uitlating dat de vijver al lek was voordat de ondernemer werd ingeschakeld, is daarmee in elk geval komen vast te staan dat het lek raken van de vijver niet kan zijn veroorzaakt door de ondernemer. Wanneer de lekkage niet is veroorzaakt door ondeskundig handelen van de ondernemer bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden, bestaat ook geen grond om hem gehouden te achten gratis de vijverfolie te vervangen.   De ondernemer heeft de consument een heldere offerte gegeven waarin het door hem uit te voeren werk was omschreven. De consument heeft hier op eenvoudige wijze in kunnen zien dat vervanging van de vijverfolie niet bij het werk was inbegrepen. Het ware aan de consument geweest om, na ontvangst van de offerte, op dit specifieke punt nader terug te komen bij de ondernemer, zodat die zijn offerte kon aanpassen. In dat geval zou overigens ook de aanneemsom zijn toegenomen.   Dat de ondernemer het geoffreerde werk niet of niet deugdelijk heeft uitgevoerd is in deze zaak niet gebleken. Rechtens was hij niet gehouden om meer of ander werk te doen dan in de opdracht begrepen. Redenen om de ondernemer gehouden te achten een vergoeding te betalen voor het vervangen van de vijverfolie zijn er dan ook niet.   Daarbij zij (ten overvloede) opgemerkt dat een aanspraak op schadevergoeding doorgaans pas ontstaat na ingebrekestelling van de opdrachtnemer, waarbij hem een redelijke termijn moet worden geboden om eventuele gebreken te herstellen. In deze zaak is ook niet gebleken dat een dergelijke ingebrekestelling heeft plaatsgevonden, zodat ook om die reden van een verplichting tot vergoeding van schade door de ondernemer geen sprake kan zijn.   Het voorgaande voert de commissie dan ook tot de navolgende beslissing.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 20 april 2011.