Verwarmingsinstallatie moet hersteld worden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Garantiewoningen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 162277/178366

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over de verwarmingsinstallatie in de woning. De beoogde temperatuur wordt niet behaald in meerdere kamers. De consument vordert herstel. De ondernemer voert aan dat de installateur meerdere malen langs is gekomen en dat de ondernemer een oplossing heeft aangeboden, waarvan de consument geen gebruik heeft gemaakt. De deskundige beaamt de problemen en de ondernemer heeft de gebreken erkend. De klacht is dus gegrond. De ondernemer is verplicht om de gebreken te herstellen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De verwarming in de woning van de consument is niet goed te reguleren.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijzen de arbiters naar de overgelegde stukken en hetgeen door de consument ter zitting naar voren is gebracht. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument klaagt erover dat de verwarmingsinstallatie in de woning niet voldoet. De slaapkamer op de eerste verdieping wordt te warm ondanks dat de thermostaat in die ruimte laag staat. De slaapkamers op de tweede verdieping bereiken de gegarandeerde temperatuur niet of pas na dagen.
Het probleem komt volgens de consument doordat beide verwarmingsunits naar boven zijn geplaatst. De unit van beneden is naar boven verplaatst als meerwerk op advies van de ondernemer. Dit zou een ruimtebesparing zijn. Desgevraagd heeft de ondernemer destijds laten weten dat verplaatsing geen invloed zou hebben op de warmtedistributie. Daarna heeft de consument voor deze meerwerkoptie gekozen. Er is in overleg met de installateur gesproken over een eventuele oplossing. Een optie kan zijn dat het benedendeel boven wordt losgekoppeld en beneden een tweede verdeler wordt geïnstalleerd die alleen voor de begane grond werkzaam is. De kosten daarvan zouden echter voor rekening van de consument komen. De consument heeft dit geweigerd, omdat de aanpassingen op advies van de ondernemer als meerwerk ad € 395,– zijn doorgevoerd. De ondernemer werkt niet mee aan een oplossing. De consument vordert herstel.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijzen de arbiters naar de overgelegde stukken en hetgeen door de ondernemer ter zitting naar voren is gebracht. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer wijst erop dat hij de klacht altijd serieus heeft genomen. Na bezoek van de installateur bleef het soms ook weer een jaar en soms zelfs twee jaar stil. Dit maakt dat het een lang traject is geworden. De installateur is meerdere malen langs geweest en heeft enkele malen aanpassingen gedaan. Er is een aanpassing geoffreerd waar de consument geen gebruik van heeft gemaakt.

Mocht de consument in het ongelijk worden gesteld dan vordert de ondernemer veroordeling van de consument in de kosten van deze procedure.

Deskundigenrapport
De commissie heeft een onderzoek laten uitvoeren door [naam deskundige] (hierna te noemen: de deskundige), die daarover op 30 september 2022 schriftelijk aan de commissie heeft gerapporteerd. De inhoud van dit rapport geldt – voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het rapport van de deskundige. Partijen hebben daarvan geen gebruik gemaakt.

Uitgangspunten
Voor de beoordeling van het geschil nemen de arbiters – naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde en met inachtneming van de inhoud van de overgelegde stukken – het navolgende als uitgangspunt.

In de op 30 oktober respectievelijk 4 november 2014 door partijen ondertekende koop-/ aannemingsovereenkomst heeft de ondernemer zich jegens de consument onder meer verbonden de woning (af) te bouwen conform de betreffende technische omschrijving en tekening(en) en – voor zover aanwezig – staten van wijzigingen, zoals aangegeven op de bij de aannemingsovereenkomst behorende situatietekening, zulks naar de eisen van goed en deugdelijk werk en met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. De woning is op 25 april 2016 opgeleverd.

Ook is op genoemde koop-/ aannemingsovereenkomst eerdergenoemde garantieregeling van toepassing verklaard. Op grond van de van toepassing zijnde artikelen van de garantieregeling heeft de ondernemer aan de consument gegarandeerd dat de toegepaste constructies, materialen, onderdelen en installaties onder redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, een en ander voor zover ter zake geen beperkingen zijn opgenomen. Op grond hiervan heeft de ondernemer tevens gegarandeerd dat de woning voldoet aan de toepasselijke eisen van het Bouwbesluit dat van toepassing is op de verkregen bouwvergunning. Deze normen worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de garantienormen.

Op grond van artikel 16 lid 2 sub g van het reglement bevat het arbitrale vonnis, naast de beslissing, in elk geval de vaststelling welk gedeelte van het arbitrale vonnis betrekking heeft op die onderdelen van het geschil die vallen onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling en welk gedeelte van het vonnis betrekking heeft op die onderdelen van het geschil die geen betrekking hebben op de SWK Garantie- en Waarborgregeling.

Beoordeling van het geschil
De arbiters overwegen als volgt.

De deskundige heeft in zijn rapport onder meer het volgende aangegeven:
“1) de slaapkamer op de eerste verdieping wordt te warm ondanks dat de thermostaat in die ruimte laag staat.
‘Gezien echter de aanleg van de installatie is ondergetekende van mening dat met name de klacht over de te warme slaapkamer verklaarbaar en terecht is.
De stadsverwarming komt op de begane grond binnen (naast de voordeur) en vervolgens gaan deze leidingen naar een verdeler van de vloerverwarming op zolder.
Dit is op zich wel bijzonder omdat dit als meerwerk is aangeboden met als reden dat er dan geen verdelers op elke verdieping zouden komen.
Het nadeel is echter dat het water (70 0 ) van de SV eerst door de hele woning moet om op zolder de verdeler te voeden.
Vanaf de verdeler zijn vervolgens alle groepen naar de desbetreffende ruimten gebracht (dus voor de begane grond weer helemaal naar beneden).
Indien er ergens vraag is, worden de transportleidingen welke door de woning lopen warm.
Naar verwachting zijn de transportleidingen en de groepen voor de begane grond in een schacht, welke grenst aan de bewuste slaapkamer, aangebracht.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal de schacht opwarmen en de warmte afgeven in de bewuste slaapkamer. ‘

2) de slaapkamers op de tweede verdieping bereiken de gegarandeerde temperatuur niet of pas na dagen. De klacht over het niet of langzaam op temperatuur komen van de slaapkamers op de tweede verdieping staat los van het hiervoor besproken probleem.
Deze klacht kan eenvoudig opgelost worden door de installatie beter in te regelen.

Conclusies:
Geconcludeerd moet worden dat de klachten vooralsnog terecht zijn. “

De bevindingen en conclusies van de deskundige zijn door partijen niet betwist. Nu de bevindingen en de conclusies de arbiters niet onjuist voorkomen, maken zij deze tot de hunne en nemen deze over voor zover hierna niet anders opgemerkt.

Ter zitting is ten aanzien van het tweede klachtonderdeel gebleken dat de verwarming al een paar keer zonder resultaat opnieuw is ingeregeld. Vermoedelijk kunnen die problemen derhalve — anders dan de deskundige heeft aangegeven — niet los gezien worden van de hoofdklacht. De arbiters zullen deze daarom als een klacht bespreken.
Ter zitting is voorts gebleken dat de ondernemer het gebrek erkent en nog immer bereid is tot herstel. Hij wil het geschil in redelijkheid oplossen en de consument een technisch goede oplossing bieden. De consument heeft aangegeven er prijs op te stellen als er een herstelplan met opties komt te liggen, waarbij hij de mogelijkheid krijgt eventueel een duurdere optie tegen bijbetaling te kiezen.

Gelet op het deskundigenrapport en het feit dat de ondernemer het gebrek heeft erkend, achten de arbiters de klachten van de consument gegrond. Zij zullen de consument in het gelijk stellen en de ondernemer veroordelen tot herstel. Dit dient te gebeuren aan de hand van een herstelplan waarbij in overleg met de consument een keuze wordt gemaakt voor de wijze van herstel door de ondernemer.

Toetsing aan de garantieregeling
De arbiters overwegen dat in het kader van de garantieregeling dient te worden beoordeeld of de situatie voldoet aan de uit hoofde van de garantienormen te stellen eisen. Gebleken is dat de verwarmingsinstallatie daaraan niet voldoet. Voor de verwarmingsinstallatie geldt op grond van artikel 1 sub 1.3 onder 10 een garantietermijn van twee jaar. De arbiters stellen vast dat de woning op 16 april 2016 is opgeleverd. De consument heeft zijn klacht voor het eerst bij de ondernemer gemeld op 31 januari 2018. Dit was binnen de genoemde termijn van twee jaar. Gelet op al het vorenstaande komt aan de consument terzake van de verwarmingsinstallatie een beroep op de garantieregeling toe.
Hetgeen partijen ieder voor zich verder nog naar voren hebben gebracht, behoeft naar het oordeel van de arbiters geen verdere bespreking, nu dat niet tot een ander oordeel kan leiden.

Klachtengeld
Het klachtengeld wordt op grond van het reglement terugbetaald, omdat de consument volledig in het gelijk is gesteld.

Beslissing
De arbiters, als goede personen naar billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen geldende voorwaarden, beslissen als volgt:
– verklaren de klacht van de consument gegrond;
– veroordelen de ondernemer tot herstel van de verwarmingsinstallatie in de woning aan de hand van een herstelplan dat in overleg met de consument wordt vastgesteld, uit te voeren binnen drie maanden na de datum van dit vonnis;
– stellen vast dat de consument ter zake van de verwarmingsinstallatie in de woning een beroep op de Garantieregeling toekomt; op de tegeneis wijzen de tegenvordering van de ondernemer af.

Dit arbitraal vonnis is gewezen te Utrecht op 30 nov 2022 en door de arbiters van de Geschillencommissie Garantiewoningen ondertekend.