Verzakking door mieren niet verantwoordelijkheid van consument, ondernemer moet voegmateriaal beter aanbrengen

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 11290/21805

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer heeft zich verplicht tot het leggen van een terras en het herbestraten van de oprit. De consument klaagt dat de tegels beschadigd zijn, het voegwerk niet juist is, sprake is van verzakking, de terrastegels niet op afloop liggen en dat er al binnen drie maanden spoorvorming op de oprit is. De ondernemer vindt het opmerkelijk dat de consument pas na de start van de werkzaamheden aan de oprit geklaagd heeft, aangezien het terras al meer dan een half jaar geleden gelegd was. De lichte verzakking bij de terrastegels is ontstaan door de grote hoeveelheid mieren die zich rondom de woning van de consument bevinden. De ondernemer vindt dat de consument hier zelf verantwoordelijk voor is. De commissie heeft een deskundige ingeschakeld, die aangeeft dat de ondernemer wat betreft het voegwerk en de verzakkingen anders had kunnen handelen. De commissie gaat mee in de bevindingen en conclusies van de deskundige, wat betekent dat de ondernemer alleen op die onderdelen tekort is geschoten. De commissie zal de overeenkomst tussen de partijen gedeeltelijk ontbinden. Daarnaast wordt de ondernemer verplicht om de consument een schadevergoeding te betalen. Met dat bedrag kan de consument een derde partij inschakelen die de gebreken kan herstellen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 september 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot renovatie/aanleg van de tuin inclusief bestratingswerk. Het betreft 4 verschillende opdrachten, waarvoor in totaal is gefactureerd en betaald € 9.669,51. Hier zijn relevant de opdrachten tot het leggen van een terras (september/oktober 2018) alsmede het herbestraten van de oprit (april 2019).

Twee facturen zijn door de consument niet voldaan. Door de consument is in depot bij het secretariaat van de commissie gestort € 508,20 factuur [factuurnummer 1] van 4 juni 2019) en € 1.252,34 (factuur [factuurnummer 2] van 13 mei 2019).

De consument heeft op 8 april 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb over dit werk de volgende klachten:
– de terrastegels zijn beschadigd door de ondernemer bij het leggen;
– de voegen zijn niet juist ingevoegd;
– verzakkingen;
– niet op afloop liggen van de terrastegels;
– spoorvorming van de oprit al binnen 3 maanden;
– onterechte nota ontvangen;
– beschadiging tegels/stenen onder schuifpui.

Het is niet gelukt om hierover in overleg met de ondernemer te treden. Van de nota van € 508,20 is geen specificatie ontvangen. De factuur van € 1.252,34 van 13 mei 2019 is ook niet betaald. Dit betreft 1/3 deel van de factuur voor de oprit. De factuur van het terras is volledig betaald.

In reactie op het deskundigenbericht wordt aangevoerd hetgeen staat vermeld in de betreffende schriftelijke reactie van de (gemachtigde van) de consument. De volgende punten daaruit verdienen hier specifieke vermelding/samenvatting.

In het deskundigenrapport wordt vermeld dat bij de oprit een lichte spoorvorming is te zien over een lengte van 6 meter en dat deze eerder zou zijn veroorzaakt door een zwaar voertuig. Dat is onjuist. De expert constateerde tijdens de inspectie dat de lengte van de spoorvorming vanaf het begin van de oprit tot aan de garage was. Dit komt neer op een lengte van 9 meter en 20 centimeter.

De expert constateerde tijdens het onderzoek dat er sprake was van een verzakking met een maximale diepte van 7 mm aan de rechterzijde van de oprit. De spoorvorming aan de linkerzijde betrof maximaal 2 mm. Bovendien neemt de spoorvorming nog steeds toe.

In de desbetreffende offerte wordt beschreven dat opsluitbanden worden aangebracht om verschuiven en wegzakken van de verharding tegen te gaan (offerte met referentie: 17/467/702). Indien het afzagen van passtukken niet binnen de offerte paste, had dit tussen partijen schriftelijk vastgesteld moeten worden. Dit betreft daarom geen meerwerk.

Het verzakken van de tegels is veroorzaakt doordat het voegmiddel niet over de gehele diepte is aan-gebracht.

Gezien het bovenstaande en alle eerdere documentatie en correspondentie verzoek ik u namens cliënten om tot het besluit te komen dat herstel- dan wel vervangwerkzaamheden moeten worden verricht aan de beschadigde tegels, het voegwerk, de verzakkingen, het niet op afloop liggen van de terrastegels en de spoorvorming van de oprit zoals beschreven in het deskundigenrapport.

Ik verzoek u bij nader inzien – en gelet op de reactie van de ondernemer – het mogelijk te maken dat de (herstel)werkzaamheden verricht kunnen worden verricht door een derde partij. Bovendien verzoek ik u dat de openstaande factuur voor het bedrag ad € 1.252,34 zal worden verrekend met de te begroten herstelkosten.

Met betrekking tot factuur [factuurnummer 1], ten bedrage van € 508,20, wordt verzocht te oordelen dat de consument de gestelde meerwerkkosten niet hoeft te voldoen, met terugbetaling van dat deel van het depot.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben de klus aan het terras in september uitgevoerd tot volle tevredenheid en de facturen werden snel betaald. Nadat dit alles klaar was vroeg de consument of ik ook een offerte wilde maken voor de oprit. Ik vind het raar dat als je niet tevreden bent over de werkzaamheden je nog een opdracht geeft. Temeer omdat de werkzaamheden in april uitgevoerd werden, dit is meer dan een half jaar na de eerste uitgevoerde werkzaamheden. De consument heeft gewacht met het kenbaar maken van de klachten nadat wij al ruim gestart waren met de werkzaamheden aan de oprit. Nadien heeft de consument besloten om de facturen van de oprit niet te betalen en dit achter te houden voor klachten die zij ervaren over het terras. Echter staan deze dingen helemaal los van elkaar en zullen de bedragen voor de oprit voldaan moeten worden.

Het schuin aanslijpen van de tegels staat niet vermeld in de offerte. Een oprit wordt met rechte lijnen aangelegd tenzij anders overeengekomen. De consument weet dit ook anders had hij bij aanvang van de werkzaamheden niet gevraagd om de oprit schuin aan te slijpen. Gezien de strakke lijnen van het terras in de achtertuin en ook in zijn woning is alles strak, zou ik ook zeker niet kunnen vermoeden dat hij de oprit in verschillende hoeken schuin aangeslepen wilde hebben. Toen de consument aan mij vroeg of ik de oprit schuin aan wilde slijpen heb ik direct aangegeven dat dit buiten de offerte valt en dat dit veel extra werk met zich meebrengt en dat wij dit uitvoeren op basis van gemaakte extra uren. Dit was goed zij hij en ook omdat wij een goede verstandhouding hadden leek mij dit geen probleem te zijn.

Klacht voegen en verzakkingen: rondom de woning bevinden zich grote hoeveelheden mieren. Die mieren hebben ervoor gezorgd dat er sprake is van een lichte verzakking van de twee rijen terrastegels. Om verzakkingen te voorkomen dan wel te beperken dienen de mieren bestreden te worden. Ik heb de consument hier op gewezen. De verzakking wordt niet veroorzaakt door de werking van Gator sand. Dit wordt door de ondernemer betwist. De verzakking komt namelijk door de grote hoeveelheid mieren. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van die mieren. Nu de mieren niet voldoende zijn bestreden, staat de ondernemer niet in voor gebreken die na de oplevering zijn ontstaan.

De 2 onbetaald gebleven facturen moeten worden betaald. Verder geeft de consument aan dat er verschillende verzakkingen zijn. Wat betreft de verzakkingen zou ik graag willen dat er een onafhankelijk expert komt beoordelen of de bestrating daadwerkelijk verzakt is en of dit garantie werk voor ons betreft.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Partijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.

In de oprit is over een lengte van 6 meter een lichte spoorvorming te zien. De oorzaak van de spoor-vorming kan veroorzaakt zijn doordat de zandbaan niet goed verdicht is. Mijns inziens is dit uit te sluiten omdat de zandbaan alleen oppervlakkig na-eëgaliseerd is, nadat de oude bestrating van de inrit verwijderd was. De spoorvorming is eerder veroorzaakt door een zwaar voertuig, anders dan een personenauto. De plaatsing van de opsluitband aan de rechterzijde van de oprit is tijdens de uitvoering op verzoek van de consument aangepast. Het gevolg is dat geen halve of hele tegels tot tegen de opsluitband aanlopen, maar dat nu gezaagde passtukken gemaakt zijn. Het maken van gezaagde passtukken is niet in de begroting opgenomen en is meerwerk.

De tegels met vellingkant, op het terras aan de achterzijde van de woning en het toegangspad vanaf de oprit, zijn gelegd met variërende voegbreedtes. Op enkele plaatsen ontbreekt, of is verzakt het voegmiddel. In de buitenste 2 rijen (totaal 48 tegels) liggen deze tegels scheef en of zijn verzakt. Hier is geen voegmiddel meer aanwezig. Het verzakken van de tegels is veroorzaakt doordat het voeg middel niet over de gehele diepte is aangebracht. Bij smalle voegen moet het voegmateriaal handmatig goed aangedrukt worden zodat de gehele voeg van boven tot onderkant van de tegel geheel gevuld is. Schade door mieren wordt hierdoor voorkomen. De bovenzijde van de tegel vertoont geen schade die veroorzaakt is door de ondernemer tijdens het leggen en of bij het aanbrengen van voegmateriaal. Het verdwijnen van de glans op tegels na verloop van tijd is een eigenschap van deze tegels.

Herstel is mogelijk, en wel als volgt:

Bij de oprit ongeveer 6 strekkende meters over een breedte van max. 1 meter opnemen, het zandbed opnieuw egaliseren en de tegels herleggen. Bij de terrastegels 48 tegels opnemen en het zandbed opnieuw egaliseren, de tegels terug leggen en invoegen. Over het gehele terras verzakte voegen bijvullen.

De kosten van dit herstel laten zich als volgt becijferen:
12 uren stratenmaker à € 60: € 720,00
materialen, zand voegmiddel: € 140,00
Totaal: € 860,00

Toelichting op het rapport: Het gebruikte voegmateriaal Gator sand is een flexibel, polymeerzand dat uithard na inwerking met water. Het product voorkomt schade door mieren zoals vermeld in de product omschrijving. De kosten voor het zagen en verwerken van de passtukken is marktconform.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie volledig onderschreven en zij maakt die tot de hare.

Daarmee is vast komen te staan dat de ondernemer alleen op de door de deskundige geduide onderdelen tekort is geschoten in een juiste/volledige nakoming van de met de consument gemaakte afspraken.

De commissie zal de ondernemer geen herstel opdragen nu uit de standpunten van partijen blijkt dat de verhouding van partijen inmiddels is verhard en beide partijen inmiddels een financiële oplossing van het geschil voorstaan en niet (meer) hechten aan nakoming/herstel door de ondernemer. Uit de nadere stellingname van de consument blijkt ook niet langer van een uitdrukkelijke wens dat de ondernemer herstel moet worden opgedragen: ook de consument wenst een financiële oplossing te bepalen, opdat een derde voor rekening en risico van de consument kan worden ingeschakeld om het vereiste herstelwerk uit te voeren.

De overeenkomst van partijen zal door de commissie partieel worden ontbonden, en wel in die zin dat de ondernemer wordt ontheven van de verplichting om de door de deskundige – en daarmee de commissie – noodzakelijk geoordeelde herstelwerkzaamheden uit te voeren. In samenhang daarmee wordt de ondernemer verplicht tot betaling aan de consument van een vervangende schadevergoeding van € 860,– gelijk door de deskundige daartoe is begroot. Met dat bedrag moet de consument in staat worden geacht om de door de deskundige geduide onvolkomenheden door een derde te laten verhelpen.

Voor wat betreft de twee openstaande facturen verdient overweging dat door de consument de verschuldigdheid niet is weersproken van de openstaande factuur voor het bedrag ad € 1.252,34. Dat bedrag heeft de consument bij wijze van nakoming te betalen aan de ondernemer.

Wel is door de consument de verschuldigdheid betwist van de factuur 201902408, ten bedrage van € 508,20. Dit omdat daaraan geen meerwerkopdracht ten grondslag ligt c.q. kan liggen, en ook omdat “extra zaagwerk” begrepen is c.q. moet zijn in de oorspronkelijke opdracht/geaccepteerde offerte.

De tegenspraak van de ondernemer overtuigt hier. Het betreft hier aanzienlijk extra zaagwerk, wat naar het oordeel van de commissie niet kan zijn begrepen in de oorspronkelijk hiervoor afgesproken prijs. Niet weersproken is dat de ondernemer tot dan toe alleen recht/haaks werk heeft verricht met weinig tot geen zaagwerk, en dat van het schuin afwerken dus voor het eerst sprake was. Aldus beschouwd, bestaat voldoende steun voor acceptatie van de stelling van de ondernemer dat het hier alsnog mondeling opgedragen (extra) meerwerk betreft, op regiebasis opgedragen. De hoogte van deze factuur komt aannemelijk en marktconform voor gezien wat daarvoor is gedaan; het betreft immers behoorlijk tijdsintensief werk. De ondernemer kan in redelijkheid betaling vergen van deze nota, waarmee alleen arbeidskosten in rekening zijn gebracht. Dit maakt ook dat een (nadere) specificatie in dit kader niet (meer) is vereist.

De in depot gestorte bedragen komen daarom in beginsel aan de ondernemer toe. De consument is in beginsel gehouden die bedragen bij wijze van nakoming aan de ondernemer te betalen. Wel leent die betalingsverplichting zich thans voor verrekening op na te melden wijze.

Nu de consument deels in het gelijk is gesteld is de ondernemer tevens gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument.

De ondernemer is ook gehouden tot betaling aan het secretariaat van de commissie van behandelingskosten, welke kosten de ondernemer bij separate factuur in rekening worden gebracht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

Ontbindt het door partijen overeengekomene gedeeltelijk en wel aldus dat de ondernemer is ontheven om de door de deskundige noodzakelijk bevonden herstel-/nakomingswerkzaamheden uit te voeren.

De ondernemer betaalt aan de consument als vervangende schadevergoeding € 860,–.
Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Verstaat dat de consument bij wijze van nakoming gehouden is tot betaling aan de ondernemer van de in depot gestorte bedragen € 508,20 en € 1.252,34; in totaal € 1.760,54.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 1.760,54 als volgt verrekend:
– aan de consument wordt overgemaakt € 860,–
– het restant ad € 900,54 wordt overgemaakt aan de ondernemer.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, mr. W. van den Berg en de heer R. Ruijs, leden, op 28 augustus 2020.