Vlekken en krassen op terrastegels ontstaan door verkeerd voegmiddel (brekerszand) meegeleverd door hovenier

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 103721

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 februari 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.

De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van tegels en zand.

De overeenkomst is uitgevoerd omstreeks bovenvermelde datum.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De tegels verkleuren en zijn beschadigd omdat zij met brekerzand zijn gelegd. De ondernemer heeft geadviseerd om tegels met brekerzand te leggen. Dat mag echter niet omdat de tegels dan gaan verkleuren, wat ook is gebeurd. Er zaten ook geen legvoorschriften bij de tegels.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de levering belde de consument dat hij geen legvoorschriften bij de tegels had aangetroffen, maar deze had gevonden op internet. Volgens de leverancier is het ondenkbaar dat die voorschriften niet zijn meegeleverd. Wij zijn gaan kijken bij de consument in maart maar toen was de verkleuring volgens de consument niet goed zichtbaar. De leverancier vertelde ons dat de leemsluier met de tijd door afspoeling van regenwater zou verdwijnen. Wij hebben een medewerker gestuurd om de tegels schoon te maken maar deze trof geen verkleuring aan, wel beschadigingen langs de rand die zouden zijn veroorzaakt door het plaatsen van metselstenen op de tegels.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Door gebruik te maken van brekerszand als voegmiddel op een gecoate tegel, zijn krassen en vlekken op de tegels ontstaan, die na een half jaar gebruik niet verdwenen zijn.

Vaktechnisch oordeel
Krassen en vlekken zijn duidelijk zichtbaar; krassen zijn niet of minder aanwezig langs randen waar niet gelopen is. De vlekken en krassen zijn ontstaan door het gebruik van een ongeschikt voegmiddel (brekerszand). Brekerszand bevat deels kalk wat achterblijft op tegels, hier in trekt en vlekken veroorzaakt. Daarnaast is het dusdanig grof van samenstelling, dat de grovere delen op de tegel krassen kunnen veroorzaken.

Het brekerszand is bij de tegels verkocht door de hovenier en geadviseerd als voegmiddel.
De tegels en het brekerszand (als voegmiddel) zijn verwerkt door vrienden van de consument.

Verwerkingsvoorschriften die volgens de fabrikant standaard in elk pak zitten, zaten er volgens consument niet bij. In de verwerkingsvoorschriften die naderhand door consument zijn opgevraagd (na het constateren van de schade), staan een aantal voegmiddelen genoemd die gebruikt kunnen worden (brekerszand wordt hierin afgewezen als voegmiddel).

Omvang van de klacht
opvallend

Herstel
Tegels verwijderen; vervangen door nieuwe en invoegen met een juist voegmiddel.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare.

Door de ondernemer wordt niet ontkend dat een advies over het gebruik van het brekerszand is gegeven. Los daarvan is dit zand (mee)geleverd en de consument mocht verwachten dat hiermee kon worden gewerkt, waarbij minder van belang is of een leginstructie was bijgesloten, dan wel welke medewerker advies heeft gegeven, want dit komt voor risico van de ondernemer.
Aldus is de ondernemer aansprakelijk voor de gemaakte fout en de schade die dit heeft veroorzaakt. Een vergoeding voor de tegels en het leg loon ad € 1.000,– welke de consument vraagt komt de commissie niet onredelijk voor en is overigens niet/niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden door de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.000,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 24 augustus 2016.