Vlekken en strepen vloer ontstaan door gebruik

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 131761/155676

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft geklaagd over vlekken en strepen op de vloer. De consument beroept zich op non-conformiteit. Volgens de ondernemer komen de vlekken en strepen door het gebruik van de vloer. De door de commissie ingeschakelde deskundige is van mening dat de strepen en vlekken door gebruik zijn ontstaan. De commissie stelt vast dat de vlekken en strepen zijn ontstaan door het gebruik van de vloer. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Wonen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft onderzoek laten doen door deskundige [DESKUNDIGE], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 28 maart 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

De consument werd ter zitting bijgestaan door mr. [VERTEGENWOORDIGER CONSUMENT], advocaat te Utrecht, namens gemachtigde.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door de heer [VERTEGENWOORDIGER ONDERNEMER].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft glimmende strepen/vlekken op de pvc-vloer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 26 januari 2020 geklaagd bij de ondernemer over de strepen en vlekken in de vloer. Deze is vervolgens overgegaan tot het vervangen van enkele planken. Het gebrek aan de vloer uit zich echter over de gehele vloer.

Op grond van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek dient de vloer aan de overeenkomst te beantwoorden. De vloer beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die cliënten als kopers op grond van de overeenkomst mochten verwachten.

De consument mag verwachten dat de vloer de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan zij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. In dit geval geldt dat zij een vloer zonder vlekken en strepen mocht verwachten. Zij had niet hoeven verwachten dat de vloer zodanige vlekken en strepen zou vertonen, dat zij meermaals per jaar de vloer zodanig moet behandelen dat het noodzakelijk is om hun meubels te verplaatsen en elders op te slaan. Nu vaststaat dat de vloer een gebrek vertoont waar zij geen rekening mee had hoeven houden, staat vast dat sprake is van non-conformiteit
ex artikel 7:17 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Bovendien geldt in dit geval ook het wettelijk vermoeden van artikel 7:18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart (tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet). Aangezien het gebrek zich binnen zes maanden heeft geopenbaard, wordt dus vermoed dat het gebrek al ten tijde van de aankoop aanwezig was. De ondernemer dient dan ook kosteloos tot herstel dan wel vervanging van de vloer over te gaan.

Indien zou komen vast te staan dat de strepen en vlekken in de vloer niet tot non-conformiteit leiden en dit door structureel onderhoud zou moeten worden weggenomen, dan staat buiten kijf dat de consument bij het sluiten van de koopovereenkomst een onjuiste voorstelling van zaken had. Immers, voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst is op geen enkel moment aan haar medegedeeld dat de vloer dergelijke eigenschappen zou hebben en er intensief en structureel onderhoud nodig zou zijn om vlekken en strepen weg te nemen. Daar moet nog bij benadrukt worden dat tot op heden is gebleken dat de aangeraden schoonmaakmiddelen de vlekken en strepen niet hebben weggenomen. Als de consument had had geweten dat het omschreven gebrek aanwezig was of had kunnen zijn, dan had zij de vloer niet aangekocht of in ieder geval niet voor de overeengekomen prijs. Kortom, er is ook sprake van dwaling in de zin van artikel 6:228 lid 1 sub a dan wel sub b van het Burgerlijk Wetboek.

Zelfs in het geval dat moet worden aangenomen dat de ondernemer niet bekend was met de mogelijke aanwezigheid van het gebrek, kan de consument de overeenkomst vernietigen. In dat geval is immers sprake van wederzijdse dwaling ex artikel 6:228 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek. De consument vordert in dit kader op de gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst ter hoogte van een bedrag van minimaal € 6.713,05, althans tot vergoeding van een zodanig bedrag als uw Commissie in goede justitie zal vermenen te behoren.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De strepen of vlekken zijn ook volgens de fabrikant ontstaan door gebruik. Daarnaast is er sprake van verkeerd onderhoud. De wijze van onderhoud staat vermeld op de factuur, op de doos en online. Uit coulance hebben wij voorgesteld de vloer kosteloos opnieuw te coaten maar de consument wenst dat wij dan ook de kosten voor opslag van de meubels voor onze rekening nemen. Dat hebben wij geweigerd.
Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.

Het rapport van de deskundige
De door de commissie ingeschakelde onafhankelijke deskundige heeft onderzoek verricht en zijn bevindingen vastgelegd in een rapport. In de kern komt zijn oordeel op het volgende neer.

De deskundige kan de strepen waarnemen, echter alleen bij “strijklicht” (laag licht wat recht op je afkomt). Onder alle andere hoeken en haaks van boven zijn deze strepen niet waarneembaar. De strepen zijn alleen aanwezig daar waar men de vloer beloopt.

De strepen ontstaan dan ook door gebruik en zijn slechts zichtbaar bij strijklicht. Dit kan zijn door schoenen met rubberen zolen, sokken met antislip laag eronder maar ook door sokken (wrijving tussen vloer en materiaal waar de sokken van zijn gemaakt, wol, katoen of een synthetische stof) of blote voeten, bij deze laatste twee is dan inwerking van transpiratievocht met zout of huidvet van toepassing. De deskundige heeft geen afwijkingen kunnen constateren aan de geleverde vloer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en de conclusie van de onafhankelijke deskundige over een maakt deze tot de hare. Met de deskundige stelt de commissie dan ook vast dat de strepen of vlekken zijn ontstaan door gebruik. De consument had dit naar redelijkheid kunnen verwachten na aankoop van de vloeren. Op een vloer wordt gelopen en het is algemeen bekend dat geregeld onderhoud vereist is hetgeen de consument dan ook in redelijkheid had kunnen weten. Daarnaast heeft de ondernemer gemotiveerd aangegeven dat dit ten tijde van de aankoop ook kenbaar was voor de consument. Van dwaling kan dan ook geen sprake zijn.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Hetgeen partijen voorts nog hebben aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer J.E. Lübbers, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 28 maart 2023.