Vlekken op doek als gevolg van omgevingsfactoren. Onjuist geïnformeerd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Informatie    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 64115

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 maart 2010 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot onder andere het vervangen van het doek en de knikarm van het zonnescherm van de consument. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 30 augustus 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van mening dat de ondernemer de overeenkomst niet behoorlijk is nagekomen en stelt hiertoe het navolgende. Kort na de vervanging van de zonneschermen en doeken op 30 augustus 2010 is de ondernemer in kennis gesteld van verwering c.q. aantasting van de geleverde zonweringsdoeken. Medewerkers van de ondernemer hebben geconstateerd dat dit niet de schoonheidsprijs verdient, maar stellen dat er sprake is van vervuiling, die niet onder de garantie valt. Ook heeft de ondernemer gezegd dat het gebrek een producteigenschap was. De ondernemer heeft aangeboden de doeken om te keren, maar dit lijkt niet voldoende.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het gaat bij onze klacht niet om de smeer op het doek, maar om de gele plekken op het doek. Het doek dat onder een overstek zit is niet beschadigd. Waar er geen overstek zit, is het doek wel beschadigd. Het doek is nooit nat opgerold, omdat het scherm niet wordt uitgezet, indien het regent. Vanwege de amicale omgang met de ondernemer heb ik de indruk gekregen dat de deskundige niet geheel objectief is geweest. De gele stof hebben wij niet gezien. Ik denk dat de zonwering niet goed geïnstalleerd is. Bovendien ben ik onjuist geadviseerd door de ondernemer. Ik doe derhalve een beroep op dwaling.   De consument verlangt volledige vervanging van het doek op kosten van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer weerspreekt de klacht en voert hiertoe het navolgende aan. De zonwering is extern vervuild. Deze vervuiling is ontstaan na montage door gebruik van de zonwering. Nadat het doek vochtig is opgerold, heeft het vuil zich verzameld bij de voorlijst. Aan de kringen en de vorm van de vlekken is duidelijk te zien dat er vocht op het doek heeft gestaan. Ook bevestigt de consument dat dit de oorzaak van de klacht is. Ook de heer Westenbrink van Weinor heeft dit bevestigd. De vlekken zijn niet door ons bedrijf veroorzaakt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 10 maart 2012, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Wat ik als eerste bekeken heb is de plaatsing van de schermen. Wat opvalt is dat het een bosrijke omgeving is met veel hoge bomen rondom. Wat ook gelijk opvalt is de vochtigheid van deze omgeving, getuige ook het vele mos dat aanwezig is zowel in de tuin als bijvoorbeeld op het dak van het huis. Daarnaast is het een bekend verschijnsel dat bij bepaalde bomen er in bepaalde tijden veel stuifmeel aanwezig is en dit als een soort gele stof te vinden is. Met name op de glijlager van het scherm was deze gele stof nog duidelijk aanwezig.   Ook kon ik waarnemen dat bij het uitdraaien van de schermen het doek nogal relatief vochtig was ondanks de perfect gesloten cassette. Volgens de consument waren de schermen lange tijd niet gebruikt dus moet dit bijna wel ontstaan zijn door de relatief hoge luchtvochtigheid van de omgeving. Ter plekke van de zwaarste vervuiling aan de rand bij de uitvallijst een testje gedaan betreffende de werking van het impregneermiddel. Bij het opbrengen van water was duidelijk te zien dat er nog steeds een goed waterafstotend effect was. Los van een aantal wat zwaardere vervuilingen zijn de overige vervuilingen normaal en zeker niet buitensporig. Op een aantal plaatsen zitten er wat zwaardere vervuilingen. Deze bevinden zich tegen de uitvallijst aan en zijn naar mijn mening het gevolg van achtergebleven vocht (hoopt zich hier op) in combinatie met vervuiling door stuifmeel. Doordat dit langere tijd heeft kunnen inwerken zijn de vlekken bruin uitgeslagen. Belangrijkste oorzaak is het binnenhalen van de schermen in natte toestand. Ondanks de goede kwaliteit van de doeken heeft dit niet kunnen voorkomen dat deze vlekken zijn ontstaan. Bij het 3e scherm bij het zwembad is duidelijk waarneembaar dat dit scherm slechts voor een deel (langere) tijd heeft opengestaan en daarna ook nat is binnengehaald. Er is in deze geen slecht of ondeugdelijk product geleverd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een van de leden van de commissie is niet aanwezig geweest bij de behandeling van het geschil ter zitting. De consument heeft er desgevraagd mee ingestemd dat het geschil ter zitting is behandeld door de voorzitter en het aanwezige lid van de commissie.   De commissie komt het deskundigenrapport zowel feitelijk als vaktechnisch juist voor. De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare.   De deskundige heeft geconcludeerd dat de ondernemer geen slecht of ondeugdelijk product heeft geleverd. De deskundige is van mening dat de klachten veroorzaakt zijn door omgevingsfactoren en de wijze van gebruik van het zonnescherm door de consument zelf.   Deze opvatting van de deskundige met betrekking tot de omgevingsfactoren strookt met de opmerking van de consument ter zitting dat de klachten zich voordoen op de plaatsen waar geen overstek is en zich niet voordoen op plaatsen waar wel een overstek is.   Met betrekking tot het beroep van de consument op dwaling is de commissie van oordeel dat niet vast is komen te staan dat de ondernemer de consument foutief heeft geadviseerd. De ondernemer heeft gesteld dat hij de consument een donker doek heeft geadviseerd. De consument heeft dit ter zitting ontkend en heeft aangegeven dat zij zelf, op aanraden van haar binnenhuisarchitect, heeft gekozen voor een wit doek. Dat de ondernemer de consument onjuist zou hebben voorgelicht, is niet (voldoende) aannemelijk gemaakt door de consument. Het beroep op dwaling faalt derhalve.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 12 juni 2012.