Vlekken op werkblad zijn ontstaan door een oorzaak van buitenaf

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Non conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 154027/161192

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de vraag of de geleverde keuken, met name het werkblad, voldoet aan de eisen die de consument eraan mag stellen. De consument heeft geconstateerd dat het werkblad van de keuken erg vlekgevoelig is. Een medewerker van de ondernemer heeft het werkblad beoordeeld. Zowel de ondernemer als de leverancier hebben de conclusie getrokken dat de vlekken zijn ontstaan door een oorzaak van buitenaf. Het werkblad kan volgens hen niet meer hersteld worden. De ondernemer heeft de klacht formeel afgewezen. Volgens de consument is geen sprake van vlekken die zijn ontstaan door een oorzaak van buitenaf. De consument verlangt kosteloos herstel of vervanging van het aanrechtblad. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de vlekken op en in het werkblad ontstaan zijn door een van buiten komende oorzaak. Volgens de deskundige is het uitgesloten dat de vlekken spontaan in het werkblad ontstaan zijn. Daarom is de commissie van oordeel dat niet is gebleken dat het geleverde werkblad niet voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 25 juli 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.000,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 1 november 2019.

Het geschil betreft de vraag of de geleverde keuken, met name het werkblad, voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 25 oktober 2021 heeft de consument geconstateerd dat het werkblad van de keuken erg vlekgevoelig is. Zij heeft de ondernemer hiervan op de hoogte gesteld. Een medewerker van de ondernemer heeft het werkblad beoordeeld. De ondernemer heeft ook enkele foto’s aan de leverancier gestuurd. Zowel de ondernemer als de leverancier hebben de conclusie getrokken dat de vlekken zijn ontstaan door een oorzaak van buitenaf. Het werkblad kan volgens hen niet meer hersteld worden. De ondernemer heeft de klacht formeel afgewezen.

Volgens de consument is geen sprake van vlekken die zijn ontstaan door een oorzaak van buitenaf. De consument verlangt kosteloos herstel of vervanging van het aanrechtblad.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument meldt bijna twee jaar na plaatsing van de keuken dat er vlekken op zijn blad zitten die niet meer te verwijderen zijn. Een medewerker van de ondernemer bevestigt dat er vlekken in het blad zitten die ook hij niet meer verwijderd krijgt. De vlekken zijn ontstaan door gebruik en het lijkt op een bijtende vloeistof die heeft kunnen inwerken in het werkblad. Bovenstaande is geen sprake van een gebrek aan het werkblad. Dit is meegedeeld aan de consument, waarbij de ondernemer een vrijblijvende offerte heeft willen aanbieden. De consument wilde dat echter niet.

De ondernemer wijst de vordering van de consument om het werkblad kosteloos te herstellen van de hand. In de omschrijving van het geschil staat dat de vlekken volgens de consument niet zijn ontstaan door een oorzaak van buitenaf, maar zij onderbouwt of bewijst de stelling niet. Het product composiet is een “dood materiaal’ en kan niet vanuit zichzelf op willekeurige plaatsen in het werkblad plots verkleuren.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De klacht van de consument betreft plekken in het composiet werkblad. Opvallend hierbij is dat de vlekken zich alleen voordoen op het linker bladdeel en dan met name rondom de spoelbak en onder het koffiezetapparaat. De vlekken hebben geen vaste vorm maar zien eruit als veegvlekken.

Met een krabber wordt vastgesteld dat het hier niet om een kalkafzetting gaat. Vervolgens wordt, na toestemming van de consument, de plek gereinigd met Lithofin Easy Clean. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een melaminespons. Nadat de plek opnieuw droog is gemaakt blijkt dat het geen enkel effect heeft gehad. Weliswaar is de spons behoorlijk vervuild geraakt, de plekken in het werkblad zijn nog zichtbaar. Nadere bestudering met een zeer sterk vergrotende lens met verlichting leert dat het hier niet om oppervlaktevervuiling gaat maar om een aangetaste toplaag van de composiet. Hieruit kan derhalve geconcludeerd worden dat de plekken zijn ontstaan door een externe oorzaak waarbij gedacht kan worden aan een zuur of sterk alkalisch middel. Composiet is een machinaal vervaardigde hoogwaardige steensoort bestaande uit kwarts, kleurpigmenten en hars. Afhankelijk van de toevoegingen krijgt een composieten werkblad kleur en uitstraling. Door de verschillende toevoegingen kunnen eigenschappen ook verschillen. Het oppervlak van een composieten werkblad is dusdanig gesloten dat vloeistoffen, vetten en andere
vervuilingen niet kunnen intrekken. Wel kunnen dergelijke vervuilingen hardnekkig vastkoeken aan het oppervlak. Een gezoet werkblad is daarin meer gevoelig dan een gepolijst werkblad. Alle composieten werkbladen zijn gevoelig voor alkalische middelen. De (schoonmaak)middelen hebben een nadelig effect op de kleurpigmenten en deze middelen kunnen onherstelbare schade veroorzaken. Bekende voorbeelden van alkalische reinigers zijn zeep, soda of ammonia. Een alkalische reiniger is altijd ontvettend en is dus niet geschikt voor vervuiling als roest of kalk. Hoe alkalischer de vloeistof des te beter deze ontvet. Vetten zijn in de basis zuur, daardoor heeft het een alkalische tegenhanger nodig om deze vervuiling te reinigen. Ook een ontkalkingsmiddel, een gootsteenontstopper of een ovenreiniger kan leiden tot onherstelbare schade aan composiet. Alle vloeistoffen bestaan uit een pH-waarde, de pH is een maat voor de zuurtegraad van een vloeistof. De pH-waarde heeft een schaal van 0 tot 14.0; dat wil zeggen dat een vloeistof zuur (pH-waarde 0 tot 6.9) neutraal (PH-waarde 7.0) of alkalisch is (pH-waarde 7.1 tot 14.0). Hoewel niet met zekerheid vastgesteld kan worden wat de precieze oorzaak van de uitgebeten plekken is kan wel worden gesteld dat deze niet spontaan vanuit het werkblad komen. Het materiaal bestaat immers uit dode materie die niet spontaan muteert. Aannemelijk is dat de plekken zijn ontstaan door inwerking van een zuur, mogelijk door ontkalking van het koffiezetapparaat. Ook is het niet ondenkbaar dat het werkblad met bijvoorbeeld een groene zeep (pH 8.5) wordt gereinigd en dat een residu laag van dit reinigingsproduct op het blad is achtergebleven. Het werkblad neemt immers niets op. Wanneer vervolgens langdurig water of het blad blijft liggen kan dit alsnog leiden tot schade aan de composiet. In die zin is het dan ook niet verwonderlijk dat de plekken juist zijn ontstaan onder de koffiemachine en rondom de spoelbak.

De consument geeft aan geen agressief reinigingsmiddel te gebruiken en enkel Glassex en Blue Wonder te gebruiken.

De deskundige onderschrijft de bevindingen naar aanleiding van een eerder servicebezoek aan de consument. Het is uitgesloten dat de plekken in het werkblad een spontane mutatie is. Geconcludeerd moet worden dat deze zijn toe te schrijven aan het gebruik.

De deskundige beoordeelt de omvang van de klacht als opvallend.

Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk. Vervanging van één of de beide delen is de enige oplossing. De beide werkbladdelen zijn redelijk goed vervangbaar zonder dat daarbij een groot risico op gevolgschade gelopen wordt en zonder dat de spatranden verwijderd hoeven te worden. De spoelbak kan echter niet schadevrij gedemonteerd worden en derhalve zal bij vervanging ook de spoelbak vervangen moeten worden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de vlekken op en in het werkblad ontstaan zijn door een van buiten komende oorzaak. Volgens de deskundige is het uitgesloten dat de vlekken spontaan in het werkblad ontstaan zijn.

De consument heeft gesteld dat sprake is van een gebrek aan het geleverde werkblad. Als een consument langer dan zes maanden na levering van een product klaagt over een gebrek aan dat product, dan is het aan die consument om tenminste aannemelijk te maken dat het gebrek een gevolg is van een fout aan het product zelf.

Volgens de commissie is niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een gebrek, dat voortkomt uit het geleverde werkblad zelf. Ook uit het deskundigenrapport blijkt daar niet van.
Daarom is de commissie van oordeel dat niet is gebleken dat het geleverde werkblad niet voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, drs. T.M.M. Herpers en M.H.A.M. Hoevenaars, leden, op 23 mei 2022.