Vlekken van buitenaf veroorzaakt; geen sprake van tekortkoming aan de zijde van ondernemer.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61519

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 juli 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.000,–. De levering vond plaats op of omstreeks oktober 2009.   De consument heeft op 19 februari 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In oktober 2010 zijn kalkkringen op het keukenblad ontstaan. In diverse telefonische contacten met de ondernemer is telkens een ander middel aangeraden om de kringen te verwijderen. De consument heeft toegepast ontkalker, ontvetter, schoonmaakazijn, chloor, thinner. De ondernemer was niet bereid langs te komen. Uiteindelijk is er op 8 juni 2011 een servicemonteur geweest die echter geen oorzaak heeft kunnen vaststellen. Hij heeft gezegd dit soort vlekken nooit eerder te hebben gezien. Wel heeft hij mondeling aangegeven dat de kringen niet zijn ontstaan door het plaatsen van hete voorwerpen. Op 4 juli 2011 bericht de ondernemer dat de kringen wel zijn ontstaan door het plaatsen van hete pannen en/of het te lang laten staan van een voorwerp en dat dit niet onder de garantie valt. Op 17 augustus 2011 komt nogmaals een monteur langs op verzoek van de consument die wederom aangeeft dergelijke kringen niet eerder te hebben gezien. De ondernemer blijft echter stellen dat dit niet onder de garantie valt. De consument stelt dat de vlekken niet door eigen toedoen zijn ontstaan en dat sprake is van een slechte kwaliteit van de bovenlaag van het blad.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Door de ondernemer zijn telkens nieuwe oorzaken aangevoerd (waaronder brandkring, krassen, gebruiksfout). De consument voelt zich niet serieus genomen. In de overige woningen waar de ondernemer dezelfde keuken heeft geleverd, zijn geen beschadigingen zichtbaar en deze worden op dezelfde wijze behandeld. Desgevraagd geeft de consument aan dat er geen nieuwe plekken ontstaan doch dat de bestaande vlekken dieper inwerken in het blad.   De consument verlangt een nieuw keukenblad en vergoeding van schade die mogelijk voortvloeit uit plaatsing van het nieuwe blad.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De uitgebeten vlek achter de spoelbak is ontstaan doordat een voorwerp te lang op het blad heeft gelegen. De ronde plek rechts van de kookplaat is ontstaan door het plaatsen van een hete pan op het blad. De klacht wordt niet gehonoreerd en valt buiten de garantie. De na een jaar ontstane klachten zijn niet te wijten aan een materiaalfout maar aan een gebruiksfout van de consument.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport stelt de ondernemer bereid te zijn het werkblad te vervangen tegen een gereduceerde prijs van € 650,– inclusief levering, demontage, montage en voorrijkosten.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer erkent dat er te laat contact is gezocht met de consument en biedt daarvoor excuses aan. Het blad is echter in orde en de oorzaak van de vlekken ligt in het gebruik door de consument.   De ondernemer heeft d.d. 6 december 2011 aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De vlekken zien eruit als kalkvlekken doch zijn niet met schoonmaakazijn te verwijderen. De vlekken zijn niet veroorzaakt door warmte omdat de plaatsen daarvoor, met uitzondering van één plaats, niet geschikt zijn. De vlekken zien eruit alsof er van boven af inwerking heeft plaats gevonden. Het zou een looghoudend middel kunnen/moeten zijn. De vlekken zijn niet te verwijderen. De klacht wordt als opvallend beoordeeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In navolging van de deskundige stelt de commissie vast dat de vlekken zijn ontstaan door inwerking van bovenaf. Dit betekent dat niet gesteld kan worden dat sprake is van een fabricagefout of gebreken die zijn terug te voeren op het materiaal dan wel de productie daarvan. De vlekken zijn van buitenaf veroorzaakt en worden toegeschreven aan het gebruik. Het is niet onaannemelijk dat het schoonmaakmiddel voor de inductieplaat is gemorst/gebruikt voor het aanrechtblad hetgeen het looghoudend middel dat de deskundige noemt, zou kunnen verklaren.   Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van de ondernemer. Niet gesteld kan worden dat de ondernemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet is nagekomen. De door de consument gevraagde vervanging van het blad is dan ook niet gerechtvaardigd en wordt door de commissie afgewezen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Ten overvloede merkt de commissie op dat de ondernemer een redelijk aanbod heeft gedaan ter oplossing van de klacht. Nu de ondernemer dit aanbod niet heeft ingetrokken, kan de consument daarvan desgewenst alsnog gebruik maken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 25 januari 2012.