Vloer bewerkt met product, waardoor schade is geleden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Overig    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 170080/181665

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over advies dat zij heeft gekregen in een filiaal van de ondernemer, waardoor de consument schade heeft geleden. De ondernemer stelt dat het onwaarschijnlijk is dat de consument het betreffende advies heeft ontvangen, omdat op de verpakking van het product staat omschreven tot welk gebruik het product zich leent. Volgens de ondernemer is er sprake van een gebruikersfout. Tijdens de zitting zijn partijen alsnog tot een onderlinge oplossing gekomen. De schikking is vastgelegd in het bindend advies.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de aankoop van een aantal verpakkingen patineerwas en het daartoe volgens de consument namens de ondernemer gegeven onjuiste advies, dat dit type was geschikt is voor gebruik op een onbehandelde massief eiken vloer en tv-meubel.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In augustus 2021 heeft de consument zich tot [ondernemer] in [stad] gewend en aan een in de winkel werkzame medewerker advies gevraagd omtrent behandeling van een onbehandelde massief eiken vloer en meubel. Zij was op zoek naar boenwas maar die was niet aanwezig. Zij toonde de medewerker een blik patineerwas (PAT WAS 300 Neutraal) uit het rek en hij deelde haar desgevraagd mee dat deze geschikt was voor de door haar genoemde behandeling van de massief eiken vloer. De consument heeft vervolgens één blik gekocht om de kleur te testen en zij heeft daarna nog ruim 20 blikken aangeschaft en daarmee de onbehandelde eiken vloer en het onbehandelde eiken tv-meubel in deze was gezet. Het is de consument gebleken dat deze patineerwas niet geschikt is voor gebruik op onbehandeld massief eiken, omdat het hout bij contact met vocht wit uitslaat. Daardoor is de vloer en het tv-meubel beschadigd geraakt door uitbijt plekken.

De consument wenst dat de ondernemer er zorg voor draagt dat de vloer en het tv-meubel geschikt wordt gemaakt voor een nieuwe en passende behandeling.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de op de verpakking vermelde productomschrijving is het gebruik van de betreffende patineerwas beperkt tot meubels en interieur houtwerk. Daaruit volgt dat deze was niet gebruikt kan worden voor een onbehandelde massief eiken vloer. Dat is ook bevestigd door de productafdeling van de ondernemer. Navraag heeft geleerd dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat een medewerker in de winkel het advies heeft gegeven, zoals door de consument gesteld. Wat de ondernemer betreft is sprake van een gebruikersfout, niet van een advies- of productfout. De ondernemer wijst daarom aansprakelijkheid af.

Het deskundigenonderzoek
Op 29 september 2022 heeft de deskundige C. van Driel onderzoek gedaan naar de vloer van de consument. Zij heeft vastgesteld dat zich over de gehele vloer uitbijt plekjes bevinden, die inherent zijn aan de door de consument gebruikte patineerwas bij contact met vloeistof. Zij adviseert de gehele vloer te polijsten en vervolgens te behandelen met Hardwax onderhoudsolie naturel (bij voorkeur van het merk Floorservice). De daaraan verbonden kosten schat zij op € 1.784,25.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het algemeen is het aan te bevelen dat op of bij soortgelijke producten als in deze zaak aan de orde niet voor misverstand vatbaar vermeld wordt waarvoor het product wel en/of niet geschikt is.
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een verdere inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

De schikking houdt in dat de ondernemer aan de consument een schadevergoeding zal betalen van
€ 900,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een schadevergoeding van € 900,–. Betaling dient plaats te vinden binnen vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Na betaling verlenen partijen elkaar volledige kwijting. Iedere partij draagt zijn eigen kosten.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelf Bedrijven, bestaande uit mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer mr. E.J. Schipper, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 17 januari 2023.