Vloer ongelijk gelegd waardoor hoogteverschil is ontstaan; ondernemer tekortgeschoten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63140

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 7 augustus 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij ondermeer verplicht tot het leveren van tegels en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden in hoofdzaak bestaande uit het demonteren van de vloer in de woonkamer, het aanleggen van vloerverwarming en het aanbrengen van tegels tegen de daarvoor door de consument in totaal te betalen prijs van € 17.489,- , waarvan de kosten van de vloer in de woonkamer € 9.384,- hebben bedragen. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 24 september 2011.   De consument heeft op 26 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De vloer ligt er niet mooi in. Vele tegels zijn ongelijk en hebben hierdoor scherpe hoekjes. In plaats van zes weken heeft de ondernemer het werk in 13 dagen gedaan. De ondernemer zou het werk zelf doen. Drie verschillende personen zijn aan het werk geweest. Het aanschuiven van stoelen levert irritatie op en de stofzuiger stuitert bij het zuigen op en neer. Stukadoors hebben niet over de vloer gelopen.   Volgens de consument bedragen de herstelkosten tenminste € 1.537,-. De deskundige heeft het bedrag te laag begroot. De consument heeft geen vertrouwen meer in herstel door de ondernemer.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het klopt dat de tegels nog in dezelfde tint te verkrijgen zijn.   De consument verlangt een vervangende schadevergoeding wegens de tekortkomingen aan de vloer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Direct na het leggen van vloer hebben stukadoors over een deel van de vers gelegde tegels in de woonkamer gelopen. Na de klachtmelding van de consument zijn wij overeengekomen om twee tegels te vervangen en van de andere tegels die de consument had gemarkeerd, de voegen te vernieuwen. De twee tegels en voegen zijn op 22 oktober 2011 vervangen c.q. hersteld. De tegelvloer ligt er goed in. De oude tegels verwijderen is niet gelukt, omdat de ondervloer mee kwam. Er is daarom besloten om de nieuwe tegels over de oude te leggen en de vloerverwarming in te frezen. Of er 13 dagen in plaats van 6 weken over het werk is gedaan, is niet van belang. Er is nooit toegezegd dat de ondernemer het werk zelf zou doen. Hij is verantwoordelijk voor door derden verricht werk. Mogelijk staat de stofzuiger niet in de juiste stand. De ondernemer is bereid tot een passende oplossing te komen. Met betrekking tot het deskundigenrapport merkt de ondernemer op dat het niet om 8 m2 gaat, maar om 4,69 m2.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer kan zich vinden in het rapport van de deskundige, met uitzondering van de berekening van de kosten. Voorts beroept de ondernemer zich nog op normen met betrekking tot het hoogteverschil bij het leggen van tegels, waaruit zou volgen dat de gemeten hoogteverschillen binnen de toleranties vallen en dat dus van enige tekortkoming geen sprake is.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Vaktechnisch oordeel De vloer ligt er over het geheel redelijk bij. Echter, plusminus 13 tegels vertonen te veel verschil met de andere tegels, waardoor plusminus 1,5 mm hoogte verschil is. De tegels zijn 60×60 cm groot en hebben een grote moeilijkheidsgraad om aan te brengen. Tevens is na het eerste gedeelte van de vloer toen deze was aangelegd door stukadoor over heen gelopen. Echter op andere plaatsen vertoont de vloer ook hoogteverschillen.   De ondernemer heeft in overleg met consument de oude vloer laten liggen, omdat bij het trachten de oude tegelvloer te verwijderen ook de afsmeerlaag gedeeltelijk mee af kwam. De vloer is niet geëgaliseerd. De vloer is met tegellijm aangebracht op de bestaande vloer.   Doordat de vloer op de bestaande vloer is gelegd, die waarschijnlijk niet geheel vlak is aangelegd, zet dit zich voort in de nieuwe vloer.   Op de diverse plaatsen is de vloer ongelijk en ondernemer heeft onderkend dat dit het geval is. Er zijn al 2 tegels vernieuwd waarin er lichtelijk kleurverschil (wat donkerder) te zien is en een van deze tegels alsnog ongelijk is. De consument is bang dat er bij verwisseling, deze twee punten, alsnog kleurverschil is en de vloer er niet mooier op wordt. Hiervoor zal zorgvuldig gekozen moeten worden voor de gelijke kleur en de tegels netjes aanbrengen op gelijke hoogte. Tevens is er ongelijkheid in de hoogte van de voegen en moet deze waar nodig uitgekrabd en opnieuw gevoegd worden zodat er een egale vloer ontstaat.   Herstel Is herstel technisch mogelijk: ja. Ongelijke tegels plusminus 13 stuks verwijderen en nieuwe met gelijke kleurstelling aanbrengen. Voegen waar nodig uitkrabben en opnieuw netjes en gelijkmatig afvoegen.   Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn: Materiaal plusminus 8 m2 tegels en hulpmateriaal: € 500,– Arbeid 8 uur à € 50,–: € 400,– Subtotaal: € 900,– 19% BTW: € 171,– Totaal inclusief BTW: € 1.071,–   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van het rapport van de deskundige en zijn conclusies, neemt deze over en maakt die tot de hare, met dien verstande dat de commissie een correctie zal toepassen in de door de deskundige gemaakte berekening van de herstelkosten in na te melden zin. Op grond daarvan is de commissie van oordeel dat de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Vaststaat immers dat de vloer van de woonkamer op verschillende plaatsen ongelijk gelegd is en dat daardoor hoogteverschil is ontstaan. In verband daarmee dienen volgens de deskundige 13 tegels te worden vervangen. Ter zitting heeft de ondernemer aangegeven zich te kunnen vinden in de bevindingen van de deskundige maar is het aantal vierkante meters dat de deskundige in zijn berekening betrekt, niet juist. Aan het eerst ter zitting gedane beroep van de ondernemer op normen inzake hoogteverschillen van tegels die voor het betreffende werk zouden gelden, gaat de commissie voorbij omdat dit beroep als tardief (’te laat’) moet worden aangemerkt, nu de consument zich daarover niet (tijdig) heeft kunnen uitlaten nog daargelaten dat niet gesteld of gebleken is dat de door de ondernemer genoemde normen tussen partijen zijn overeengekomen. Bovendien staat het standpunt van de ondernemer haaks op zijn eveneens ter zitting ingenomen standpunt zich in het rapport van de deskundige ten aanzien van diens bevindingen inzake het hoogteverschil te kunnen vinden.   Naar het oordeel van de commissie zijn de tekortkomingen aan de tegelvloer aan de ondernemer toe te rekenen, nu hij verantwoordelijk is voor de gevolgde werkwijze, waarbij is komen vast te staan dat de vloer tevoren niet is geëgaliseerd waardoor het hoogteverschil tussen de tegels is kunnen ontstaan. Of het hoogteverschil in de tegels is veroorzaakt door het vroegtijdig daarop lopen van stukadoors kan in het midden blijven, nu ook de tegels waarover niet gelopen is, hoogteverschillen vertonen.   Voor de commissie is niet komen vast te staan dat partijen zijn overeengekomen dat de ondernemer de tegelwerkzaamheden in persoon moest verrichten, zodat de ondernemer op grond van artikel 5 lid 5 van de ‘Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten’ bevoegd was om hulppersonen bij het werk te betrekken, waarbij hij verantwoordelijk is en blijft voor de door deze verrichte werkzaamheden. Dat de ondernemer het werk in minder tijd heeft voltooid dan volgens de oorspronkelijke planning is niet van belang, nu partijen een vaste aanneemsom voor het werk zijn overeengekomen. Bij deze prijsvormingsmethode geldt dat het sneller voltooien van het werk de consument geen recht geeft op vermindering van de aanneemsom, net zo min als een langere duur van het werk de ondernemer aanspraak geeft op bijbetaling.   De slotsom moet derhalve zijn dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en dat hij aansprakelijk is voor de daardoor voor de consument ontstane schade. Met betrekking tot de schade overweegt de commissie dat de consument aanvankelijk vervanging van de tegels heeft gevorderd en thans een vervangende schadevergoeding, omdat hij geen vertrouwen heeft in herstel door de ondernemer. De ondernemer heeft ter zitting aangevoerd dat hij verwacht dat discussie zal ontstaan over welke tegels vervangen moeten gaan worden. Ter voorkoming van nieuwe geschilpunten zal de commissie daarom bepalen dat de ondernemer geen werkzaamheden meer hoeft uit te voeren, doch dat aan de consument een vervangende schadevergoeding op basis van herstel door derden toekomt. Daarbij heeft de deskundige de herstelkosten aanvankelijk berekend op € 1.071,- inclusief BTW, waarbij hij is uitgegaan van 8 m2 aan tegels. Gelet op de stelling van de ondernemer dat het aantal vierkante meters waarvan deskundige bij zijn berekening niet juist is, heeft de commissie de deskundige verzocht zich hierover nader uit te laten. De deskundige heeft daarop laten weten dat zijn berekening niet juist is onder overlegging van een nieuwe berekening van de herstelkosten. De deskundige berekent de oppervlakte thans als volgt: 13×0.6×0.6= 4.68 m2, afgerond 5 m2. Aanmateriaal komt de deskundige op een bedrag van € 300,- , aan arbeid 8 uur à € 50,-, het geheel te vermeerderen met 19% BTW. Daarmee begroot de deskundige de herstelkosten op € 833,- inclusief BTW. De consument en ondernemer zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld op de nadere berekening van deskundige te reageren. De consument heeft te kennen gegeven zich in de gewijzigde oppervlakte te kunnen vinden, de ondernemer stelt tegenover de berekening van deskundige een eigen berekening op die uitkomt op € 758,42. De herberekening van de deskundige en de reacties daarop van partijen zijn aan het dossier toegevoegd en maken daarvan deel uit.   De commissie heeft kennis genomen van de herziene berekening door de deskundige en het commentaar van partijen. De commissie neemt de herziene berekening van de deskundige over en maakt deze tot de hare. De commissie ziet in het commentaar van de ondernemer onvoldoende reden om van de berekening van de deskundige af te wijken. De commissie zal het bedrag van de vervangende schadevergoeding dan ook vaststellen op € 833,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Bepaalt dat de ondernemer geen werkzaamheden meer verricht aan de tegelvloer in de woning van de consument. In plaats daarvan betaalt de ondernemer aan de consument een vervangende schadevergoeding van € 833,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na verzending van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 24 februari 2012.