Vloer voldoet niet aan verwachtingen; geen schadevergoeding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 185005/194201

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de levering en aanbrenging van een gietvloer. De consument is tevreden over het eindresultaat. Het ziet er rommelig uit, de vloer moest na oplevering bijgewerkt worden met spuitverf, er zitten harde en scherpe uitsteeksel in de vloer en zo zijn er nog een aantal gebreken, volgens de consument. Daarnaast betwist de consument de facturen die in rekening gebracht zijn. De consument verlangt kosteloos herstel van de vloer en aanpassing van de facturen. De ondernemer voert verweer en is het niet eens met de klacht. Er is een uitvoerig deskundigenrapport opgemaakt. De commissie gaat mee met het deskundigenrapport en oordeelt dat er geen sprake is van tekortschieten door de ondernemer. De klacht is ongegrond.

Waar gaat de uitspraak over?

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 1 december 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een microcementen gietvloer op de gehele benedenverdieping, in de badkamer en in het toilet tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 27.000,–.

De oplevering vond plaats op of omstreeks 2 april 2022.

Het geschil betreft de vraag of de vloer voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 6.688,70 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is ontevreden over het eindresultaat. De consument mag voor het overeengekomen bedrag een mooi resultaat verwachten. Het opgeleverde werk is echter onder de maat.

• Het algehele resultaat ziet er rommelig uit. Er is slordig gewerkt. Zo heeft de aannemer in de woonkamer veel troep achtergelaten en zijn stukjes troep/hout/steen ingesmeerd;

• Op allerlei plekken moest het opgeleverde werk worden bijgewerkt met spuitverf;

• In de badkamervloer zitten hard scherpe uitsteeksels;

• De nieuwe laag is tegen de oude kit aangesmeerd, die niet eerst is verwijderd waarna opnieuw gekit had moeten worden;

• Het water in de douche loopt na de herstelwerkzaamheden niet meer goed weg en het water blijft staan;

• Het badluikje was te dik ingesmeerd en is daarop geschuurd, maar daardoor is het onderliggend ijzer zichtbaar geworden. Het luikje is vervolgens met geweld terug op de plek geduwd waardoor deze niet meer loskomt. Hetzelfde geldt voor het rooster van de drain;

• De randen rondom deze drain zijn verder erg dik en de drain zal niet zonder schade kunnen worden verwijderd;

• Na de werkzaamheden zaten er diverse spetters betonstuc op de wanden, deur en laminaat;

• In de woonkamer zijn plekken weggewerkt, maar deze worden op sommige plekken alweer zichtbaar.

• De vloeren zouden binnen anderhalf tot twee jaar opnieuw gelakt moeten worden, terwijl in de precontractuele fase is gesproken over vijf jaar;

• Op enkele plekken is in zijn geheel niet afgelakt;

• De consument heeft herhaaldelijk verzocht om informatie omtrent de gegeven garantie te geven, maar nooit ontvangen.

Verder is de consument het niet eens met de laatste drie facturen.

• Factuur 20122107, € 1.095,05. De consument is het oneens met reparaties van de vloer. De aannemer heeft het voorwerk van een andere aannemer hersteld, in onderling overleg tussen beide aannemers. De consument ging ervan uit dat dit onderling geregeld was;

• Factuur 20212128, € 1.156,20; deze zou hooguit € 350,– inclusief BTW zijn, voor een deel van de genoemde werkzaamheden zijn geen opdracht gegevens;

• Factuur 20220017, € 532,50; deze zou in totaal € 750,– zijn en deze kosten zouden worden gedeeld door twee;

• Er worden kosten in rekening gebracht onder het mom van wachttijd, terwijl de aannemer naar eigen inzicht bij de consument langskwam of later dan de afgesproken tijd.

De consument betwijfelt de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de door de commissie ingeschakelde deskundige. Ook is hij het niet eens met de gang van zaken tijdens het onderzoek.

De consument heeft uitvoerig aangegeven waarom hij het inhoudelijk ook niet eens is met het deskundigenrapport.

De consument verlangt kosteloos herstel van de vloer en aanpassing van de facturen aan hetgeen tussen partijen is afgesproken.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

• De woonkamer is al voor de laatste reparatie (badkamer) opgeleverd, de consument heeft er al ruim anderhalf jaar in gewoond. De reparatie die is uitgevoerd komt terug in de factuur gietvloerreparatie, hier is naar akkoord en tevredenheid voor getekend.

• Het bijwerken met spuitverf valt onder de hierboven vermelde reparatie. Een extern gietvloerenreparatiebedrijf heeft in twee bezoeken de vloer gerepareerd. De ondernemer zou € 350,– rekenen, maar de ondernemer heeft al een veel hoger bedrag betaald als service voor de consument. Alle plekjes zijn door de consument aangegeven, het externe bedrijf heeft alles verholpen en gerepareerd.

• Het opnieuw lakken van de vloer is geen abonnement, dit is een advies. Het is niet in de offerte opgenomen en er wordt nergens aangegeven dat dit voor een bepaalde tijd en voor bepaald bedrag wordt uitgevoerd. Het is aan de consument om dit te controleren en om, als dat nodig is, de ondernemer uit te nodigen. Zo gaan bepaalde vloeren wel vijf tot zeven jaar mee met de eerste lak beschermlaag. Ook dit heeft niets te maken met de laatste reparaties in de badkamer.

• Het niet afgelakt zijn zit niet in de laatste reclamatie. De ondernemer zou enkel de badkamervloer repareren en een luikje bijwerken.

• De garantie van de vloer is twee jaar, de garantie omvat dat de vloer hecht op de ondergrond en bevat geen garantie van krimp, zetwerk en scheuren.

• De ondernemer is met de kerst langs geweest om de badkamervloer af te lakken en het luikje te controleren, wat al nieuw was en niet in de reclamatie was opgenomen. De ondernemer heeft geen enkele mail over vertraging en wachttijd ontvangen. De consument blijft er van alles bij te halen om de facturen niet te hoeven betalen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het deskundigenrapport is voldoende duidelijk, de ondernemer is het ermee eens.

De door de ondernemer gestuurde facturen zouden voldoende duidelijk moeten zijn. De consument heeft er ook niet over geklaagd, pas veel te lange tijd na de ontvangst ervan. Het is voor de ondernemer niet duidelijk waar de consument het precies niet mee eens is.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

• De consument heeft de deskundige de aansluiting vloerafwerking op de wandafwerking in de (bij)keuken en in het toilet getoond. De microcement vloer- en wandafwerking vertoont hier kleur-, structuur- en nuanceverschillen, die worden veroorzaakt door de applicatiemethode en materiaaleigenschappen. Het betreft een handmatig gesmeerd systeem (zowel wand als vloer), waardoor verwerkingskenmerken als spaanslagen duidelijk zichtbaar blijven, dit betreft een producteigenschap.

Aangezien er bij de aansluiting wand en vloer in het toilet met twee verschillende kleuren microcement is gewerkt (antraciet/zwarte vloer en witte wand) en het een niet rechte wand betreft is er geen beter eindresultaat te verwachten en betreft dit geen gebrek. Overigens is er geen kitnaad aanwezig, deze is zeker gebruikelijk op de aansluiting vloer met wand, maar is niet tussen partijen overeengekomen.

• Door de deskundige is niet meer te beoordelen of de ondernemer slordig heeft gewerkt en veel rommel achtergelaten heeft.

• Via de herstelwerkzaamheden met spuitverf zijn andere klachten opgelost en is er op het moment van de inspectie geen gebrek meer.

• In de badkamer zijn door de deskundige geen harde en scherpe uitsteeksels aangetroffen. Bij het bestrijken van het vloeroppervlak met de hand zijn er wel oneffenheden voelbaar. Aangezien deze ruimte veelal met blote voeten (badkamer) wordt belopen valt het hier extra op. Dit betreft normale oneffenheden (oppervlakte textuur van het microcement), veroorzaakt door de handmatige verwerking van dit vloersysteem en is derhalve geen gebrek.

• De ondernemer geeft aan dat het kitwerk niet door hem is uitgevoerd, maar door consument zelf, dan wel door een derde partij in opdracht van consument is aangebracht.

• Met een waterpas van één meter heeft de deskundige vastgesteld dat de vloer in de douchecabine vrijwel geen afschot heeft. De drain (afvoergoot) moet het laagste punt in de vloer zijn en deze is niet door ondernemer geplaatst. Bovendien moet afschot in de nieuwe ondervloer (cementgebonden dekvloer) worden gerealiseerd, blijkbaar is dit onvoldoende gerealiseerd. Met een microcement vloerafwerking kan geen afschot worden gerealiseerd. Voor de deskundige is het duidelijk dat dit gebrek niet aan ondernemer verwijtbaar is.

• Het badluikje is tijdens de inspectie wel te verwijderen en terug te plaatsen. Het onderliggende ijzer betreft de hoekstrip waartegen het microcement stucwerk is aan gesmeerd. Ook het rooster van de drain is te verwijderen en terug te plaatsen. Blijkbaar is dit inmiddels voldoende hersteld en is dit geen gebrek meer.

• Zoals hierboven aangegeven is dit tijdens de inspectie gebleken dat de drain te verwijderen is en weer terug te plaatsen.

• Diverse spetters betonstuc op de wanden, deur en laminaat zijn inmiddels verwijderd en door deskundige niet meer vast te stellen.

• Er is sprake van een donkere (antraciet/zwarte) microcement vloerafwerking, die met een transparante polyurethaan topcoating beschermd wordt. Door mechanische belasting ontstaan er kleine krasjes in deze pu-topcoating, die op een donkere ondergrond wit aftekenen. De plek die door de consument is aangegeven betreft de plek waar de voederbak van de hond staat. Deze geeft door schuivende belasting de nu zichtbare (gebruik)schade. Op een andere plek op de begane grond is een afdruk van een emmer zichtbaar, mogelijk is deze tijdens applicatie van de pu-topcoating per ongeluk in de nog natte laag gezet met deze lichte aftekening tot gevolg. Aangezien de vloer meerdere gebruikssporen vertoont, kan deze plek ook door belasting van de consument zijn ontstaan. Gezien het algemene beeld van de woning/vloerafwerking is dit voor deskundige niet als gebrek aan te duiden. Technisch gezien is de vloer goed.

• De levensduur van de transparante polyurethaan topcoating is sterk afhankelijk van de gebruiksbelasting en schoonmaakprotocol. Concreet is op voorhand niet aan te geven wanneer de microcement vloerafwerking toe is aan een nieuwe topcoating, bij zware belasting en/of matig onderhoud kan de pu-topcoating snel beschadigen en toe zijn aan een nieuwe laag. Maar bij minder zware belasting en een goed schoonmaakprotocol kan de pu-topcoating langer dan vijf jaar goed blijven.

• Volgens de consument is de vloerafwerking in de douchecabine niet voorzien van een pu-topcoating. Dit is niet juist, dit blijkt slechts een rollerbaan te zijn die iets meer glanst in het strijklicht.
• Volgens de deskundige staan de garantiebepalingen wel in de overeenkomst tussen partijen. Er staat dat de NOA Afbouw garantie van toepassing is.

De consument is het niet eens met de laatste drie facturen. De deskundige kan hierover geen uitspraak doen.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige zijn de door de consument aangegeven (vermeende) gebreken zijn niet aan ondernemer te verwijten of zijn inmiddels door herstelwerkzaamheden verholpen. Alleen de afdruk van een emmer zichtbaar in de vloer, maar deze valt vrijwel niet op. Plaatselijk herstel betekent dat deze plek meer zou gaan opvallen dan nu het geval is. Herstel is naar de mening van deskundige niet aan de orde.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat de gebreken waarover de consument klaagt niet aan de ondernemer toe te rekenen zijn, dan wel verholpen zijn. Enkel de afdruk van een emmer zou eventueel niet in orde zijn, maar die afdruk valt bijna niet op.

De commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid of de deskundigheid van de deskundige.

Op grond van de rapportage van de deskundige is de commissie van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat sprake is van tekortschieten door de ondernemer.

De consument is het niet eens met de deskundige. Daarom heeft de consument aan de commissie gevraagd om opnieuw een deskundige in te schakelen, met als doel het weerleggen van het rapport van de eerdere deskundige van de commissie. Daar ziet de commissie echter geen aanleiding toe. Als de consument het niet eens is met de onafhankelijke deskundige van de commissie had het op de weg van de consument gelegen om zelf een deskundige in te schakelen, die een eigen onderzoek had kunnen stellen tegenover het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige. De consument heeft daar echter niet voor gekozen.

De consument heeft de juistheid van een drietal facturen van de ondernemer betwist. De consument heeft echter de betreffende facturen niet in het geding gebracht. Het is voor de commissie onmogelijk om facturen te beoordelen, waarvan de inhoud bij de commissie niet bekend is.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Het depotbedrag van € 6.688,70 zal aan de ondernemer worden doorbetaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het depotbedrag ad € 6.688,70 wordt doorbetaald aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. A.B. van Kruistum en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 26 april 2023.