Vochtprobleem en schade ontstaan door de lekkende stopkraan in de binneninstallatie; ondernemer in dit geval aansprakelijk.

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 83263

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft waterschade.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Nadat de watermeter was vervangen, ontstond waterschade. Eerst heb ik het een tijdje aangezien, omdat ik dacht dat het condens betrof. De meterkast bleef echter nat. Mijn opgeslagen administratie betreffende meterstanden was inmiddels papier-maché geworden. Bij het verschuiven van meubilair bleek het stucwerk in de woonkamer te zijn opgezet en af te bladderen. De ondernemer heeft destijds de watermeter laten vervangen door een ingehuurde ZZP-er die waarschijnlijk niet op de hoogte was van de gevolgen van zijn onkunde. De monteur van de ondernemer zelf zei dat iedere monteur toch moeten weten dat je een lang niet gebruikte kraan even ‘een slagje’ moet geven om lekkages te voorkomen. Ik wens een schadevergoeding van € 1750,– ex btw volgens de offerte van de hersteller.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 24 september 2010 is de watermeter vervangen. Bij de verwijdering van de oude meter is waarschijnlijk de stopkraan in de dienstleiding van het bedrijf en de stopkraan in de binnen installatie gesloten. Na plaatsing van de nieuwe meter zijn de twee stopkranen weer open gedraaid. Direct na de meterverwisseling zijn geen bijzonderheden of lekkages geconstateerd. Hij heeft bij de meter verwisseld normaal gebruik plaatsgevonden van de twee stopkraan een die ook gebruikt zijn voor het doel waarvoor zij aanwezig zijn.
Op 3 januari 2013 claimt de consument schade als gevolg van de meterverwisseling uit 2010. Wij stellen ons allereerst op het standpunt dat door het verstrijken van de jaren niet aannemelijk is dat de schade is ontstaan door de meterverwisseling. Daarnaast behoort de stopkraan in de binnen installatie tot de binnen installatie en daarmee tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De watermeter is aanwezig in een geïsoleerde meterkast zonder ventilatie met diverse andere opstellingen. De eigenaar is verantwoordelijk voor de activiteiten die in de meterkast plaatsvinden. Ons kan geen enkel verwijt gemaakt worden van het normaal gebruik van de stopkraan in de binneninstallatie. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor lekkage aan deze kraan, ontstaan in de periode na de meter verwisseling.
Tevens betwisten wij de hoogte van de schade. Ook is de hoogte van de schade nadelig beïnvloed door de passieve opstelling van de consument.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de commissie vast dat de ondernemer niet betwist dat het vochtprobleem is ontstaan door de lekkende stopkraan in de binnen installatie. Evenmin is betwist dat het op de weg van de monteur had gelegen na de meter verwisseling de stopkraan ‘een slagje’ te geven. Derhalve is sprake van een tekortkoming in het handelen van de ondernemer, hetgeen de ondernemer aansprakelijk maakt. Wel is de commissie van oordeel dat de consument aan te rekenen valt dat hij te lang is blijven geloven in condensering als oorzaak van het probleem. Het had op zijn weg gelegen om door effectief te handelen de schade te beperken. Onder de gegeven omstandigheden zal de commissie aan de consument een gematigde schadevergoeding toekennen. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid stelt de commissie de schadevergoeding vast op het hierna te noemen bedrag.
Hetgeen partijen overigens nog naar voren hebben gebracht, kan niet tot een andere beslissing leiden en behoeft derhalve geen afzonderlijke bespreking.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.000,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water,  op 28 maart 2014.