Vochtschade televisie door kattenurine

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59850

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 april 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een televisie, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 647,–. De levering (en installatie) vond plaats op 5 april 2011.   De consument heeft op 28 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is sprake van een ondeugdelijk product, ik ervaar problemen met het beeldscherm van de televisie. Het product moet alle eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn en dat is niet het geval. Ik hoefde er gelet op de prijs en de ouderdom van de televisie niet vanuit te gaan dat er een probleem zou ontstaan. Volgens de ondernemer is er een defect door vochtschade. De televisie is slechts een paar maanden oud en ik ben er zeer voorzichtig mee, ik betwist dat er vocht bij de televisie in de buurt zou zijn geweest sedert ik de televisie in mijn woning heb staan. Ik kan me niet voorstellen dat het gebrek is ontstaan door vochtschade en dat de reparatie derhalve voor mijn rekening zou moeten komen.   De consument verlangt een kosteloze reparatie dan wel vervanging van de televisie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit het onderzoeksrapport van de technische dienst die voor reparaties is geautoriseerd door de fabrikant blijkt dat sprake is geweest van vochtschade. Daarnaast is het toestel ondanks de jonge leeftijd enorm vies van binnen. Het soort vocht is niet met zekerheid vast te stellen, maar het lijkt de ondernemer geen water.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de LCD televisie bij het reparatiebedrijf van de ondernemer onderzocht. Er bevinden zich verticale strepen door het beeld. Nader onderzoek wijst uit dat het LCD panel ernstig en onherstelbaar is aangetast door een vochtige substantie, de sporen hiervan zijn duidelijk te zien. Deze vloeibare substantie is binnengekomen door de ventilatieopeningen aan de achterzijde en lijkt op kattenurine. Ook is er door mij op diverse plekken oxidatie aangetroffen. Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is sprake van een opvallend gebrek. Herstel is mogelijk middels het vervangen van het LCD- LED panel (scherm) en daar waar nodig door het apparaat te reinigen. De herstelkosten worden bij benadering begroot op circa € 300,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft de inhoud van het uitgebrachte deskundigenrapport. Daaruit volgt dat de oorzaak van het defect te wijten is aan vochtschade. Het oordeel van de deskundige vindt overigens ook bevestiging in de bevindingen van de technische dienst van de ondernemer. Derhalve staat volgens de commissie in voldoende mate vast dat het defect aan de televisie is veroorzaakt door vochtschade, eens temeer omdat van de zijde van de consument dat ook niet verder inhoudelijk is weersproken en weerlegd. Daarmee staat ook vast dat de consument geen beroep toekomt op de wettelijke bepalingen ter zake non-conformiteit (artikelen 7:17 e.v. BW) en ook niet op de (fabrieks)garantie van de fabrikant omdat sprake is geweest van een onjuist gebruik c.q. een defect door eigen schuld en een invloed van buitenaf (althans een omstandigheid die in de risicosfeer van de consument ligt). Gelet op die bevindingen komt de consument evenmin een beroep toe op het bewijsvermoeden bij consumentenkoop dat wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord indien de afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart (ex artikel 7:18 BW) omdat – zoals in deze zaak – de aard van de afwijking zich daartegen verzet. In deze zaak kan worden vastgesteld dat de aard van de afwijking ziet op van buitenkomend onheil (een externe oorzaak en meer in het bijzonder vochtschade) zodat het wettelijk vermoeden niet opgaat. De ondernemer is derhalve niet gehouden om de televisie onder garantie kosteloos te repareren dan wel te vervangen. Dit betekent dat de klacht van de consument faalt en dat de commissie van oordeel is dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klacht is ongegrond.   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 2 december 2011.