Voertuig kan niet binnen afzienbare tijd gerepareerd worden, commissie ontbindt overeenkomst

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Non conformiteit / Ontbinding / Verzuim    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 204254/207497

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een volledig elektrisch aangedreven brommobiel van de ondernemer. Het geschil vloeit voort uit het niet naar behoren functioneren van het accupakket van het voertuig. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft aangevoerd dat het defecte accupakket onder de garantie valt, maar dat de ondernemer moet wachten op de Franse fabrikant. Ter zitting is gebleken dat het voertuig niet binnen afzienbare tijd gerepareerd zal worden. De commissie ontbindt de overeenkomst. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Tweewielers (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 25 juli 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door [naam] en [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een koopovereenkomst van 1 oktober 2022 betreffende een brommobiel [type brommobiel], occasion.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het voertuig betreft een volledig elektrisch aangedreven brommobiel dat reeds korte tijd na aankoop (op 6 november 2022) niet meer functioneerde en ook thans nog niet functioneert, kennelijk in verband met een defect accupakket. De ondernemer is niet in staat gebleken dit defect op te sporen en te repareren. Voorts bestaat het vermoeden dat een ander voertuig is geleverd dan het voertuig waarmee een testrit is gereden ten tijde van de koop. Er zijn diverse tekortkomingen aan het voertuig die daarop duiden.

De consument heeft er geen vertrouwen meer in dat hem alsnog een goed werkende originele brommobiel zal worden geleverd en eist ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer verwijst naar het in opdracht van de commissie uitgebrachte deskundigenrapport, waaruit blijkt dat het voertuig geen afwijkingen of defecten heeft, anders dan het defect aan het accupakket. Aan de consument is het voertuig geleverd waarmee ook de testrit is gereden en betreft een originele occasion [type brommobiel]. Voor het opsporen en repareren van het defect aan het accupakket is de ondernemer afhankelijk van de Franse fabrikant, met wie de communicatie moeizaam verloopt door aanvankelijk personeelsgebrek en vervolgens door overname van het bedrijf. Het wachten is op de mogelijkheid om het accupakket naar de fabrikant te sturen voor diagnose en herstel. Daarvoor is ook thans nog geen termijn te geven. Het defect valt onder de garantie en de ondernemer wenst tot herstel in staat te worden gesteld zodra dit mogelijk is.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige [naam] heeft op 6 juni 2023 een onderzoeksrapport uitgebracht. Afgezien van het feit dat het voertuig niet functioneert door, voor zover herleidbaar, een elektrische storing, heeft het voertuig geen defecten of afwijkingen zoals door de consument gesignaleerd. De werking van het voertuig is gelijk aan die van soortgelijke voertuigen en het voertuig komt overeen met de vermelding bij de RDW en de verkoopfactuur van de ondernemer. De ondernemer is in overleg met de fabrikant voor het herleiden van de elektrische storing, die klaarblijkelijk complex is. Herstel van het niet functioneren moet mogelijk zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat vast dat het voertuig reeds kort na levering niet meer functioneerde en sedertdien niet functioneert door een kennelijk complexe elektrische storing, voor welk herstel de ondernemer geheel afhankelijk is van de Franse fabrikant. Het voertuig staat inmiddels reeds ongeveer negen maanden bij de ondernemer in afwachting van de mogelijkheid van diagnose en herstel door de fabrikant. Ter zitting heeft de ondernemer verklaard geen termijn te kunnen geven waarop een en ander alsnog kan worden gerealiseerd. Daaruit leidt de commissie af dat niet te verwachten is dat de ondernemer herstel van het gebrek aan het voertuig binnen afzienbare tijd tot een goed einde zou kunnen brengen. Onder deze omstandigheden kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een expliciete schriftelijke ingebrekestelling achterwege blijven en komt de ondernemer ondanks het ontbreken daarvan in verzuim, hetgeen de consument recht geeft op ontbinding van de koopovereenkomst met restitutie van de door hem betaalde koopsom.

Gelet hierop behoeven de overige klachten van de consument geen expliciete bespreking meer. De commissie volstaat met verwijzing naar hetgeen de deskundige hierover heeft gerapporteerd, waaraan de commissie zich conformeert.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
[De commissie o]ntbindt de op 1 oktober 2022 tussen partijen gesloten koopovereenkomst betreffende de brommobiel [type brommobiel].

De ondernemer dient binnen veertien dagen na verzending van deze uitspraak aan de consument de door hem betaalde koopsom te restitueren.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer A. Belt, mevrouw J.M.A. van Haren, leden, op 25 juli 2023.