Voldoende aannemelijk dat eerder aanleggen van een gasleidingnet en de aansluiting daarop van het chalet van consument niet mogelijk was.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Voorziening    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 53318

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aanleg van een gasleiding op het terrein van de ondernemer en de aansluiting daarop van het chalet van de consument.   De consument heeft in november 2010 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft ons toegezegd dat op 1 januari 2010 ons chalet aangesloten zou zijn op het vaste gasleidingnet, dat de ondernemer aan het aanleggen is op het terrein. De ondernemer is die toezegging niet nagekomen. Als gevolg daarvan hebben we schade geleden. Tijdens de winter zijn alle leidingen in ons chalet gesprongen, waardoor er lekkages zijn ontstaan. De vloeren zijn doorweekt. Ook is de cv-ketel, die net nieuw was, stukgegaan. Verder hebben we extra kosten moeten maken, omdat we al een jaar lang twee keer per week een gasfles moeten aanschaffen en aansluiten en daarvoor elke week naar [plaatsnaam] moeten rijden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer heeft later nog toegezegd dat ons chalet uiterlijk in september 2010 zou worden aangesloten op het gasleidingnet, maar ook die toezegging is de ondernemer niet nagekomen. De ondernemer had er al veel eerder voor kunnen zorgdragen dat ons chalet op de gasleiding zou worden aangesloten. Hij heeft nu toegezegd dat de aansluiting uiterlijk op 1 juli 2011 zal zijn gerealiseerd, maar voor ons hoeft dat niet meer. Dat is anderhalf jaar te laat.   De consument verlangt vergoeding van de schade die volgens de consument is geleden en vergoeding van de extra kosten die volgens de consument zijn gemaakt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   We zijn met de [naam gemeente] in 2006 overeengekomen dat vóór 1 januari 2010 alle olietanks op ons terrein verwijderd moeten zijn. Dat hebben we vanaf 2006 in onze jaarlijkse brief ook kenbaar gemaakt aan onze gasten. Omdat we het betaalbaar willen houden voor onze gasten hebben we de afgelopen jaren het gasleidingnet steeds een stukje uitgebreid. De kosten die we in rekening brengen, € 525,– per aansluiting, zijn ook hierop gebaseerd. De aanleg vindt plaats in de periode van oktober tot mei, zodat de gasten er het minste last van hebben. In verband met de lange winterperiode van het afgelopen jaar gaat de aanleg wat langer duren dan voorzien. Gelukkig hebben de meeste gasten daarvoor begrip. Ruim een jaar geleden heeft de consument aangegeven ook graag gebruik te willen maken van een vaste gasaansluiting. Er is toen gezegd dat dit nog wel even kan duren, omdat de gasleiding nog niet in de buurt van hun chalet ligt. Na de klacht van consument hebben we de consument een brief gestuurd waarin we hebben meegedeeld dat het chalet van de consument uiterlijk 1 juli 2011 op het vaste gasleidingnet aangesloten zal zijn.   Als een caravan leeg staat is het, in verband met het risico van bevriezing, beter om alles af te tappen. Dat melden we ook in onze jaarbrief. Overigens geldt dit ook voor de caravans die zijn aangesloten op het vaste gasleidingnet. Een ieder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen spullen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Aansluiting van een chalet op het gasleidingnet is geen verplichting voor de gast. Driekwart van de gasten is niet op het gasleidingnet aangesloten. Iedereen kan gebruik maken van gasflessen. Bij de prijs van € 525,–, die we voor een aansluiting op het vaste gasleidingnet in rekening brengen, wordt uitgegaan van steeds 10 meter graafwerk. Omdat het chalet van de consument afgelegen ligt, duurt het enige tijd alvorens het chalet van de consument kan worden aangesloten. Dat heeft de consument, gelet op de prijs die voor een aansluiting in rekening wordt gebracht, ook moeten begrijpen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting heeft de consument zich niet langer op het standpunt gesteld dat de ondernemer heeft toegezegd dat de aansluiting van haar chalet op het vaste gasleidingnet voor 1 januari 2010 gerealiseerd zou zijn. Wel heeft zij zich op het standpunt gesteld dat de ondernemer de toezegging heeft gedaan dat die aansluiting in september 2010 gerealiseerd zou zijn, maar ter zitting heeft de ondernemer het bestaan van een dergelijke toezegging weersproken. Het gestelde door de consument is derhalve niet komen vast staan, noch is het bestaan van een toezegging aannemelijk geworden.   Voor zover de consument zich op het standpunt stelt dat, nu de ondernemer met de gemeente was overeengekomen dat alle olietanks voor 1 januari 2010 van zijn terrein zouden zijn verwijderd, de ondernemer gehouden was voor die datum voor iedere gast, die dat wilde, ook een aansluiting op het vaste gasleidingnet te realiseren, is de commissie van oordeel dat die gehoudenheid er voor de ondernemer niet was. Er bestaat immers voor iedere gast de mogelijkheid gebruik te maken van gasflessen en, zo heeft de ondernemer ter zitting gesteld, driekwart van de gasten heeft ook voor die mogelijkheid gekozen.   Ten slotte heeft de ondernemer naar het oordeel van de commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat het eerder aanleggen van een gasleidingnet en de aansluiting daarop van het chalet van de consument, gelet op de ligging van het chalet enerzijds en de kosten per aansluiting anderzijds, niet mogelijk was.   Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat er geen aanleiding is om de ondernemer aansprakelijk te houden voor de schade die de consument naar zij stelt heeft geleden en voor de extra kosten die de consument naar zij stelt heeft gemaakt.   De klacht is derhalve ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 23 juni 2011.