Volgens de overeenkomst kan de consument de opdracht intrekken indien de woning langer dan een jaar te koop staat. Ook wanneer op enig moment een koopovereenkomst is gesloten, die later is ontbonden.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Courtage    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0113

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de aanspraak van de consument op restitutie van de betaalde courtage.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op grond van de tekst van de overeenkomst heb ik recht op restitutie van een bedrag van € 595,–. Ten onrechte weigert de ondernemer mij dit bedrag te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ofschoon de ondernemer geen verweer heeft gevoerd blijkt uit de stukken die de consument aan de commissie heeft overgelegd dat deze zich op het standpunt stelt dat de woning verkocht is zodat de betreffende clausule niet kan worden ingeroepen, waaraan volgens de ondernemer niet afdoet dat de koop door het intreden van een ontbindende voorwaarde, is ontbonden.   Beoordeling van het geschil   In de overeenkomst tussen partijen is in artikel 5, voorzover hier van belang, bepaald: Indien de woning langer dan één jaar te koop staat voor de door de makelaar geadviseerde vraagprijs, kan de opdrachtgever volledig kosteloos de opdracht intrekken en krijgt de opdrachtgever ook de eenmalige kosten van € 500,– exclusief BTW terug. De commissie stelt vast dat aan alle voorwaarden die in deze bepaling zijn gesteld, is voldaan. Aan het feit dat er op enig moment een koopovereenkomst is gesloten die later is ontbonden komt naar redelijkheid geen betekenis toe. Immers, de woning stond daarna, in wezen nog steeds, te koop.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 595,– aan de consument dient te voldoen binnen veertien dagen na verzending van dit bindend advies.     Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 20 februari 2008.