Volgens toepasselijke voorwaarden is bij annulering na start van het collegejaar het volledige collegegeld verschuldigd. Geen uitzondering voor ziekte.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54627

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op het staken van een opleiding.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb de ondernemer, vanwege beëindiging van de opleiding, verzocht om restitutie van het collegegeld voor de opleiding Tolk Spaans 2010. Ik beroep me daarbij op overmacht, om reden van gezondheid, die ontstaan is enkele weken na start van de opleiding. De ondernemer wijst restitutie af zonder in te gaan op dit beroepen op overmacht, terwijl hiervoor in artikel 6 het begrip ‘in beginsel’ opgenomen staat.   De consument verlangt restitutie van het collegegeld 2010 onder aftrek van de kosten van de genoten lessen en eventuele administratieve kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In de toepasselijke algemene voorwaarden staat aangegeven dat bij annuleringen na de start van het collegejaar de consument het volledige collegegeld verschuldigd is. De annulering van de consument valt hieronder.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de commissie vast dat de consument reeds kort na aanvang van het contactonderwijs de studie om medische redenen heeft moeten staken. In de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst wordt gesproken over annulering en beëindiging van de overeenkomst, in beide gevallen vloeit uit de Algemene Voorwaarden voort dat de student de volledige overeengekomen prijs verschuldigd is. De consument beroept zich terzake op overmacht, maar naar het oordeel van de commissie valt ziekte niet aan te merken als overmacht, maar als een omstandigheid die in de risicosfeer van de consument ligt; deze kan niet met succes aan de ondernemer worden tegengeworpen. De klacht treft dan ook geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 28 juni 2011.